Luke 3

Njon Baptist ngê Yesu u maa u ngwo a yó

Mátiyu 3:1-12, Mak 1:1-8, Njon 1:19-28

1Lóma tpémi yi king Okastas dini ghi n:ii ngê pwene, u wo tp:ee Taipidiyas ngê u d:aa a kââdî ngê. M:ââ y:a mê limi mî loo, Sekîdaiya tp:oo Njon ngê u dpodo kn:ââ u ngwo chópu. Yi dini ghi ngê Lóma lede knî y:oo Nju tpémi dnye y:enê dé, yi kada pini u pi Pontiyas Paléti. Antipas Helodi ngê Nkálili tpémi doo y:enê dé, mu kópu u dîy:o Lóma tpémi y:oo yi kada pini ngê y:oo pyódu ngópu. U mbwó Pilipi ngê Itudiya tpémi Tîdakonaitis tpémi yinê doo y:enê dé, Laisaniyas ngê Apîlini tpémi yinê doo y:enê dé. 2Yi dini ghi ngê Nju tpémi yi kpêê yiyé pyu ndîî miyó doo ya, Anas pini dê Kayapas. Yi yéli doo kwo, Sekîdaiya tp:oo Njon w:amî mbêmê doon:aa ya, daa yoo vy:o. Yi dini ghi ngê Chóó Lémi u kópu dyuu y:i mînê nyongo, u dpodo kn:ââ u ngwo chópu. 3Njon mbwaa ndîî Njódan wope wope p:aani p:aani dpîmo lêpî, pi knî ye dpîmon:aa dêêpî, yipu, Nmyi dono yilî yi l:êê dîy:o Chóó Lémi u yoo kuwa nmyi chóó nmyi ghê dniye. Yipu, Nmyi dono yilî kéé tóó, n:aa mbápitisîm kîgha nmyo, Chóó Lémi ngê nmyi dono yilî u kuwó u ngwo wa kéé té, mêdaawa a ngî té, Chóó Lémi u yoo njini ngê u ngwo wanmyi pyaa dmi. 4Kópuni Yisaya ngê u puku yedê wunê a d:êê ngê, Njon ngê yi ngwo ntiye ngê. Yi kópu ala.

W:amî mbêmê pi ngma adî kââ, yewo,

  • Nmî Lémi u maa a yé yó,
  • maa mb:aa yidó yé yó.
5
  • Ghi nkîlînkîlî a nmy:ee tóó,
  • paa ghi dpî ché tóó,
  • mbu mbodo myoo ché tóó,
  • maa kwolo ngmê dé ntênê dpo yé tóó,
  • nmî Lémi u maa p:uu duu kîngmê kwo.
6
  • U kuwó dini ghi ngê nmî Mbwámê ngê yi máádi wa a kwolo,
  • pi yintómu knî y:oo yi pini u ngwo wa m:uu ngmê.
7Njon ngê yoo kwéli dpîmo mbápitisîm kîgha, y:i pi yilî u kwo loo, u yi y:e doo kwo, Nye mbápitisîm kalê nmîne. Njon ngê yi gha dmi módó, yepê, Nmyo k:omodanê pyu yoo. Yepê, Lukwe dîy:o nmyinê nmye, Mbápitisîm mbêmê Chóó Lémi ngê daawa kpada nmo. 8Yepê, Nmyi dono yilî mwiyé kéé tóó. Yepê, Dono kópu n:aamungî d:uu, kópu mb:aa yilî dmyinên:aa d:uud:uu, u ngwo anê w:ee, nê, Yi nuw:o dmi ndêndê ngê dê ngmêê t:oo. Yepê, Ala kópu namê tpapê, Epîlaham nmî kn:ââ, Chóó Lémi ngê daawa kéé nmo, p:ee nmo ada a vyuwo. Yepê, Yi kópu ló dini mwo a vyu, ngmênê nmyi dono yilî yi l:êê dîy:o ntênê wa kéé nmyo. Yepê, Chóó Lémi u wêdêwêdê ndîî, u ntââ, ala chêêpî dyuu wa a ngî, pi ngê wa pyódu té, nmyi d:aa dmi y:oo wa a kââdî ngmê. Yepê, Vyîlo yi yéli ye ada a vyuwo. 9Yepê, Ala ngwo Chóó Lémi maadî kîyedê kwo, u myângo wumê mumu. Yepê, Yi myângo vy:o yini n:ii nt:u mb:aamb:aa ngê daa kelekele, wa kpono, pââ ndiya wa kéé.

10Pi knî y:oo kwo, Ló kópu ngmanmî d:uu? 11Yepê, N:ii u mb:êê pee ndîî, pinté yoo mîchoo a wopwe dé. Yepê, Nté myenté, n:ii u ngópu nté a tóó, choo yêêpî. 12Tákisi ngêêpî pyu yoo myedê lee dniye, apê, Njon ngê nye mbápitisîm kalê nmîne. Njon ka póó dniye, kwo, Mââwe, ló kópu ngmanmî d:uu? 13Yepê, Tákisi ndapî u ntââ mbêmê dmyina a ngêêpî. Yepê, Yoo namê dódó, nmyi chóó nmyi ndapî ndîî nama a ngêêpî. 14Helodi u lede ngmê knî y:oo kwo, Nmo angênté dé? Kwo, Ló kópu ngmanmî d:uu? Yepê, Pi u tpile módó nangmê ngî, pi p:uu kêêmî nangmê kââ. Yepê, Nmyi dpodo u pywuu p:uu namê danê, u ntââ ngê nmye choo ya.

15Pi yintómu yi gha dmi mb:aamb:aa ngê pyodo, apê, Pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî Mbwámê ngê a pyódu ngê, ndoo apê wu Njon vyîlo. Apê, Nmî kada wa ghê, Lóma tpémi wanmî ngm:ii kalê té, yed:oo nmî chóó anmî ya. 16Njon ngê pi yintómu knî ye yepê, Nê kuu. Yepê, A kada pini kîyedê pwiyé knî, pini n:ii u pi ndîî. Yepê, Nê têdê, d:oo u ntââ, u nkîgh:ê daanî nî. Yepê, Nê tp:ee. Yepê, Mbwaa ngê munî mbápitisîm kîgha nmyo, ngmênê yi pini ngê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê wa mbápitisîm kalê nmyo, ndyuw:e ngê wamye mbápitisîm kalê nmyo. 17Yepê, Pini n:ii wunê pwiyé knî, daa kêmakêma a taataa. Yepê, Dini ghi n:ii ngê wa t:aa, nmyo yintómu daawa ngee nmyo, wa chámê nmyo. Yepê, N:ii yoo mb:aamb:aa dé, wa a ngî té, n:ii yoo dono dé, wa kéé té, ndê ngê wa ma té, yi ndyuw:e chedê ngê daawa pyódu.

18Yesu u kópu mb:aa p:uu Njon ngê yoo daa kópu ngmidi p:uu doo ndiye kîgha dé. 19Ngmênê Njon Antipas Helodi p:uu myedpîmo danê, mu kópu u l:êê dîy:o Antipas Helodi ngê u kpâm kpîpî ngê, u mbwó kpâm Helodiyas t:âmo ngê, kópu dono mê yilî dpîmo d:uud:uu. 20U kuwó dini ghi ngê Antipas Helodi ngê kópu dono ndîî ngmê d:uu ngê, Njon mbwa k:oo kmungo. - 4-6 Is 40:3-5* - 8 Dpodo 26:20* - 12 Luukî 7:29* - 19 Mát 14:3-4, Mak 6:17-18*

Njon ngê Yesu u ngwo mbápitisîm kwólu

Mátiyu 3:13-17, Mak 1:9-11

21Antipas Helodi ngê Njon mbwa k:oo ghêlî daa kmungo, Yesu Njon ka loo. Dini ghi n:ii ngê Njon ngê pi yintómu mbwaa paa kmênê too, Yesu mbwaa paa mye kmênê ngê. U kuwó dini ghi ngê Yesu doo ngêpê, u mî ka, mbóó u ngwo u kwo a kpêmî ngê, 22Chóó Lémi u Ghê Dmi vy:êmê k:ii ntee tpile ngê u pwo a ghêpê wo. Mbóó p:uu dnye ngmê ny:ee ngópu, kwo, Nyi a tp:ee njini, ṉuu ghi a nódo ka tóó, dye ghi yintómu a nuu u kópu nye d:uud:uu too.

Yesu Kédisu u tii

Mátiyu 1:1-17

23Dini ghi n:ii ngê Yesu ngê u dpodo kn:ââ chópu, yi ngwo u m:ââ pyoloy:a ngê doo ya. Yoo alanté dnye nuw:o, apê ngmênê, Yesu Njósép tp:oo, Eli u kee.

24Eli u mî Matati. Matati u mî Lipi.

Lipi u mî Melîki. Melîki u mî Njanay.

Njanay u mî Njósép.
25Njósép u mî Matataiyas.

Matataiyas u mî Emos. Emos u mî Nahum.

Nahum u mî Esîli. Esîli u mî Nankay.

26Nankay u mî Maati. Maati u mî Matataiyas.

Matataiyas u mî Seméni. Seméni u mî Njóséki.

Njóséki u mî Njóda.
27Njóda u mî Njówanan.

Njówanan u mî Lésa. Lésa u mî Sedapapel.

Sedapapel u mî Siyaltiyéli. Siyaltiyéli u mî Nédi.

28Nédi u mî Melîki. Melîki u mî Adi.

Adi u mî Kósam. Kósam u mî Elîmadam.

Elîmadam u mî Edi.
29Edi u mî Njósuwa.

Njósuwa u mî Eliyesa. Eliyesa u mî Njódim.

Njódim u mî Matati. Matati u mî Lipi.

30Lipi u mî Simiyón. Simiyón u mî Njuda.

Njuda u mî Njósép. Njósép u mî Njónam.

Njónam u mî Elayakim.
31Elayakim u mî Méliya.

Méliya u mî Mena. Mena u mî Matata.

Matata u mî Natan. Natan u mî Dépidi.

32Dépidi u mî Njési. Njési u mî Opédi.

Opédi u mî Mbówas. Mbówas u mî Salîmon.

Salîmon u mî Nason.
33Nason u mî Aminatap.

Aminatap u mî Adîmin. Adîmin u mî Ani.

Ani u mî Hesîdon. Hesîdon u mî Pedes.

Pedes u mî Njuda.
34Njuda u mî Njakóp.

Njakóp u mî Yisak. Yisak u mî Epîlaham.

Epîlaham u mî Tela. Tela u mî Nahó.

35Nahó u mî Seduki. Seduki u mî Leyu.

Leyu u mî Peléki. Peléki u mî Epédi.

Epédi u mî Sila.
36Sila u mî Kainan.

Kainan u mî Apakîsadi. Apakîsadi u mî Sem.

Sem u mî Nówa. Nówa u mî Laméki.

37Laméki u mî Mîtusîla. Mîtusîla u mî Inóki.

Inóki u mî Njadédi. Njadédi u mî Mahalalil.

Mahalalil u mî Kainan.
38Kainan u mî Inos.

Inos u mî Séti. Séti u mî Adam.

Adam u mî Chóó Lémi.

Copyright information for `YLE