1 Corinthians 14

Bona ma 'ana 'aseta 'eba 'aivaita.

1Ekwavo, nuanuaku nuakalikali 'waimie i na vebwaika, wata ma yami dumwebika 'wa na tokemaigemi bega 'ami veuveuta 'wa na veluagadi 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, we'e mogitana veuveutanina bwaikina faifaina 'wa na lauala bega 'ami fata Yaubada yana Vona 'wa na lulu'ivona 'Anu'anunu 'Atumaina yana awave'eda'eda 'wainega. 2Tomotoga 'ifwaidi 'adi veuveuta 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i vonavona, bonanidi kebu i da 'asetadiga 'waidiega, siwe taunidi kebu i da 'asetai ava'ai i vonevoneyeni. Tomotoganidi i vonavonaga, kebu tomotoga 'waidie fai kebu tamu aitoi i da 'asetai, we'e mogitana i vonavona Yaubada 'waineye. Yaubada yana nuanua givagivadi i veveifufuyedi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega. 3We'e tomotoganidi i vetolu'ivona Yaubada yana Vona faifaina i vonavona tomotoga 'waidie bega yadi vetumagana i na vetoketoke, i na kiavefa'alidi wata i na kiavesosoanidi. 4'Ai'edi aitoi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i vonavona, bonanidi kebu i da 'asetadi 'waidiega, tomogonina 'aiseotogina 'aivaita i veveluagai yana vetumagana faifaina, we'e 'ai'edi aitoi Yaubada yana Vona i na lulu'ivona, Keliso yana 'Aila'a matatabumi 'aivaita 'wa na veluagai nika yami vetumagana i na vetoketoke.

5Nuanuaku matatabumi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega 'wa da vonavona bonanidi kebu 'wa da 'asetadi 'waidiega, siwe wata nuanuaku bwaikina Yaubada yana Vona faifaina 'wa da vetolu'ivona. Folovanidi 'adi 'ailuga, siwe vetolu'ivona folova bwaikaotogina, we'e tomotoganidi i vonavona bonanidi kebu i da 'asetadi 'waidiega, yadi folova sai'afo bwaikina. 'Ai'edi tomotoganidi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i na vonavona, mulieta tamu tomogo 'ana veuveuta 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega i na siviladi nika Keliso yana 'Aila'a matatabumi 'aivaita 'wa na veluagai, bei yadi folova 'ana 'atumaina i na souyeni.

  • S1 1 Kol 12:31, 14:39

Ta na tafalolo taunida bonadega

6Ekwavo, tutuyanina a na wai 'waimie, 'ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega a na vonavona siwe bonanidi kebu 'wa na 'asetadiga, ava'ai 'ana 'atumaina? We'e 'ai'edi a na wai, naninidi Yaubada i sivemagesedi 'waikuye a na lu'ivona 'waimie, 'alo naninidi Yaubada nuanuana 'wa na 'asetadi a na ve 'waimie, 'alo yana Vona a na lu'ivona 'waimie, 'alo a na awave'ede'edemi, mogitana 'aivaita 'wa na veluagai, nika 'ana fata yami vetumagana i na vetoketoke. 7I lubwaineda taunida bonadega ta na vonavona bega Yaubada yana nuanua ta na 'asetadi, begaidi 'ifwaidi 'eba 'isa a na velemi. 'Umo wata mafa kebu ma yawaidiga, siwe ma bonadi, begaidi 'ai'edi to'umo kebu i na 'umo-dewaga, kebu 'ana fata tamu aitoi nuana i na 'ewai. Wata bani'odi 'ai'edi mafa kebu i na nike-dewaiga i na lu'e'e'elimo, kebu tamu aitoi i na mai va'auta faifaina. 8Wata 'ai'edi evulega kebu i na yuve-'atumaia, kebu 'ana fata tomotoga i na va'auta folova faifaina. 9'Omi wata bani'odi, 'ai'edi 'wa na vonavona, siwe kebu tamu aitoi bonami i na 'asetai, bani'odi i na munega nuana i na magetai? 'Ana 'isa 'wa da vo 'wa da vonavona 'awasasa'aveye. 10Tomia fwayafwaya bonada fueotogidi, siwe 'aitamogana 'aitamogana ma 'adi to'aseta. 11We'e 'ai'edi aitoi i na vonavona 'waikuye, siwe bonana kebu a na 'asetaiga, tomogonina 'waikuye taunina wakawaka, wata tomogonina 'waineye yau 'wa da vo wakawaka. 12'Omi wata bani'odi, ava'ai bonaga emiavo i na 'asetadi, bonanina 'wainega 'wa na vonavona 'waidie. Nuanuami bwaikina 'ami veuveuta 'Anu'anunu 'Atumaina i na velemi, siwe i lubwainemi veuveutanidi 'waidiega Keliso yana 'Aila'a 'wa na kiavetoketokedi, faifaidi ma yami dumwebika 'wa na vetafewa bega 'wa na 'ewadi.

13Fai nuanuada tovetumagana ta na kiavetoketokeda, bega 'ai'edi tamu tomogo 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i na vonavona, bonanidi kebu i da 'asetadi 'waidiega, i lubwaineni i na velu'ui 'Anu'anununina tamu veuveuta i na veleni nika 'ana fata yana vonanidi i na kiavemagetadi. 14'Ai'edi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega a na velu'ui tamu bona tulina 'wainega, 'anu'anunukuyega a na vevelu'ui, siwe ava'ai a na vonevoneyeniga kebu ma 'ana 'asetaga. 15Vetuma bani'odi a na velu'uiedi? Tamu tutuya 'anu'anunukuyega a na velu'ui, tamu tutuya a na velu'ui yaku 'aseta 'wainega bega fuedi i na 'aseta. Wata bani'odi, tamu tutuya a na lei-subisubia 'anu'anunukuyega tamu bona 'wainega, tamu tutuya yaku 'aseta 'wainega a na lei-subisubia. 16'Ai'edi tafalolo 'waineye 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega Yaubada 'wa na subisubiai tamu bona kebu 'wa da 'asetaiga 'wainega, tamu tomogo taiadi 'wa va'autaga i na nogai, kebu 'ana fata yami velu'uinina faifaina i na vo, Vona mogitana yaku nuanua bani'odi,” fai ava'ai 'wa vonevoneyeniga i bavuyeni. 17Yami vekaiwanina voke 'eba nua'ewa, siwe fai tomogonina kebu i da 'asetai, 'waineye kebu tamu ava'ai 'ana 'atumaina.

18A vekaiwa Yaubada 'waineye fai tutuya fuedi 'aisekuye a vonavona 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega bonanidi kebu a da 'asetadiga 'waidiega, we'e 'omi matatabumi sai'afo. 19'Ai'edi tafalolo 'waineye yaku vona kebu fuediga siwe tomotoga 'aivaita i na veluagai yaku venina 'wainega, yau a na sosoana, we'e 'ai'edi vona fueotogidi 'waidiega a na ve 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega siwe bonaku i na bavuyeni, faifaina kebu a na sosoana.

  • S12 Efe 4:12S15 Efe 5:19

Vona mali bonana 'waidiega faifaina 'wa na venua'ivina-'atumai.

20Ekwavo, vona mali bonana 'waidiega nuami i 'ewai, 'wa da vo 'omi yavayavava. Yavayavavanidi kebu 'adi fata i na venua'ivina-'atumai nani bwaikidi faifaidi, sauluvanina bani'odi 'wa na baileni, i lubwainemi yami nuanua i na kumagidi bega 'wa na venua'ivina-'atumai vona mali bonana 'waidiega faifaina. We'e yavayavava siaidi, yadi 'aseta sakona faifaina siaina, i lubwainemi 'wa da saladi. 21Basenadiotoga Yaubada i veifufu me Diu 'waidie taunidi bonadiega siwe i baila, yana nuanua kebu i da 'idewadi, begaidi tamu 'adi vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye, 'Auvea i vo,

Mali tomotoga bonadiega a na vona me Diu 'waidie, wata tomotoga tulidi 'waidiega a na vona.

Siwe tutuyanina 'waineye kebu bonaku i na nogai basenadi bani'odi.”

22Vonanina mali bonana 'wainega tovedumwe'ai'ainidi yadi tugusa, i da 'iseni i da nuaviladi. 'Omi wata bani'odi, 'ifwaimi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega 'wa vonavona bonanidi kebu 'wa da 'asetadiga 'waidiega, vonanidi kebu tovetumagana yada tugusa, Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai yadi tugusa, i da nogai i da nuaviladi. We'e 'ifwaimi 'Anu'anunu 'Atumaina yana awave'eda'eda 'wainega Yaubada yana Vona 'wa lulu'ivona, vonanina kebu 'ana tovedumwe'ai'ai yadi tugusa, we'e mogitana 'ida tovetumagana yada tugusa bega ta na nogai ta na ve'awamogitana.

23Begaidi 'ai'edi tovetumagana 'aila'animi 'wa na va'auta, matatabumi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega 'wa na vonavona mali bonana 'waidiega, siwe 'ai'edi tovetumagana bavubavudi 'alo tomotoganidi kebu i da vetumaganaga i na lukuwa bonami i na nogai, nuadi i na voganidi i na vo, Mogitana matatabudi i ve'wava'wava.” 24We'e 'ai'edi matatabumi 'Anu'anunu 'Atumaina yana awave'eda'eda 'wainega Yaubada yana Vona 'wa na lulu'ivona, tomotoganidi i na luku i na nogai nika yadi sakona tulina tulina i na nuanidi i na vo, Mogitana, 'ima tosakona.” 25Yadi nogaya 'wainega yadi nuanua givagivadi i na sivemagesedi, ma yadi nuavilana wata ma yadi ve'ililibu i na lumata'afufu Yaubada i na subiai wata i na nubala i na vo, Mogitana Yaubada 'waimie i miamia.”

  • S20 Lom 16:19S21 Ais 8:11-12S24 Ion 16:8

Tafalolo faifaina 'ana 'eda'eda tonovina.

26Ekwavo, tutuyanina 'wa na vava'auta tafalolo faifaina, nuanuaku side bani'odi 'wa na vesauluvedi. Tamu tomogo i na lei-subisubia, tamu tomogo Yaubada yana Vona 'wainega i na ve, tamu tomogo, naninidi Yaubada i sivemagesedi 'waineye i na lu'ivoneyedi, tamu tomogo, 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i na vona, bonanidi kebu 'wa da 'asetadiga 'waidiega, we'e tamu tomogo, 'ana veuveuta 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega bonanidi i na siviladi nika Yaubada yana nuanua ma 'ana 'aseta. Naninidi de'e bani'odi, matatabuna 'wa na 'i'idewadiga bega 'omi Keliso yana 'Aila'a matatabumi 'aivaita 'wa na veluagai. 27'Ai'edi 'ifwaimi nuanuami 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega 'wa na vona, bonanidi kebu 'wa da 'asetadiga 'waidiega, 'atumaina, siwe i lubwaineni 'aitamogana i na vona, 'alo 'ami 'ailuga 'alo 'ami 'aitonu. Kebu 'ami 'aitonuna 'wa na vona, 'aitamogana 'aitamogana i na vona, i na 'a'avana tamu tomogo i na siviladi bega 'ami 'aivaita 'wa na veluagai. 28'Ai'edi 'ami 'aila'a nageneye tosaivila kebu, siwe tamu tomogo nuanuana i na vonaga 'asa'aiana, kebu i na vona 'aila'a matamie, nuanega i na vona Yaubada 'waineye bona tulina 'waidiega.

29Wata bani'odi, tolu'ivona 'ailuga 'alo 'aitonu Yaubada yana Vona i na lu'ivona 'waimie, we'e 'ifwaimi yadi vonanidi faifaidi 'wa na venua'ivina 'ana 'aseta mogitana faifaina. 30Siwe 'ai'edi tolu'ivona tamu i na vonavona, nika 'Anu'anunu 'Atumaina tamu nuanua i na sivemageseni tamu tonogaya 'waineye, tolu'ivonanina i na 'ailove bega tomogonina 'Anu'anunu 'Atumaina yana ve i na lu'ivona 'waimie. 31Matatabumi ma 'ami veuveuta 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, 'ami fata 'aitamogana 'aitamogana Yaubada yana Vona 'wa na lulu'ivona bega tovetumagana matatabumi 'wa na 'aseta wata 'wa na vetoketoke. 32Kebu nuanuaku 'wa na ve'ilakalaka fai sauluvanina kebu Yaubada 'wainega i da mai, taunina nuanua bikana wata mia 'atumaina 'adi Yaubada. Begaidi yana tolu'ivonavo i lubwainedi i na toke taunidi i na veimeyedi bega kebu i na ve'ilakalaka.

Tutuyanina 'wa na va'auta tafalolo faifaina, nuanuaku Keliso yana 'Aila'a tulina tulina yadi sauluva 'wa na vetutuyameni bega vevine kebu i na vonavona yami miava'auta nageneye i na veve'wadamo. 'Adi talaboda i 'eno'eno bega kebu i na vonavonaga, wata kebu vevine iaveta i na veimeyedi fai bani'odi Yaubada yana Buki i vona.
35'Ai'edi vevine nuanuadi i na velutoli tamu nani faifaina, i lubwainedi 'aikona yadi vanuge iaveta 'waidie i na velutoli nika i na 'asetai. We'e tafalolo 'waineye, 'ai'edi vevine i na vonavona, 'eba bunumayaga 'waideye. 36Awale veimeanina vevine faifaidi 'wa geugeuya? Yami sauluvanina 'wa da vo Yaubada yana veimea 'waimiega i da souyeni, 'alo 'wa da vo 'aiseotogimi 'waimie yana vona i da 'eno'eno. I lubwainemi 'wa da vematayakayaka.

37'Ai'edi aitoi yana nuanua 'waineye i na vo, Yau Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivona,” 'alo i na vo, Yau ma 'aku veuveuta 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega,” 'ai'edi yana nuanua bani'odi, i da 'asetai veimeanina a kilumiga 'Auvea 'wainega. 38We'e 'ai'edi yaku vonanina i na baila, 'omi wata tomogonina 'wa na baileni, kebu bonana 'wa na nogai.

39Ekwavo, yaku vona 'adi 'aseta side bani'odi. Ma yami dumwebika 'wa na tokemaiga bega 'ami veuveuta 'wa na veluagadi 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, nika 'ami fata Yaubada yana Vona 'wa na lulu'ivona, we'e tomotoganidi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i vonavona mali bonana 'waidiega kebu 'wa na talabodedi. 40Siwe tutuyanina 'wa na va'auta tafalolo faifaina, yami sauluva 'wa na 'isave'avinidi bega naninidi i lubwainemiga 'wa na 'i'idewadi wata 'eda'eda tonovineamo 'wa na tafalolo.

  • S29 1 Tes 5:20-21S34 1 Tim 2:11S40 1 Kol 14:32-33
Copyright information for `YML