1 Corinthians 2

Keliso yana wafa 'ai lagalagana 'waineye nani bwaikaotogina.

1Ekwavo, basenadi a wai 'waimie a lau'agega Yaubada Valana 'ada 'ita'ita'i faifaina, bonaku 'ana nogaya kebu 'eba nua'ewa wata yaku lau'age kebu vitadiga. 2Yaku vonanidi safailidiamo a nago fai yaku nuanua a 'idewai bega tutuyanina taiadi ta miamia kebu tamu nani faifaina a da nuanua, 'aiseotogina Iesu Keliso faifaina a nuanua, we'e mogitana yana wafa 'ai lagalagana 'waineye nani bwaikaotogina 'waikuye. 3Tutuyanina a wai-vauvau 'waimie yau kebu toketokekuga, wata ma yaku kololo a tatava. 4Yaku lau'age wata ava'ai faifaina a lalau'agega, 'adi nogaya kebu 'eba nua'ewa 'alo kebu bani'odi tomia fwayafwaya yadi 'aseta, siwe Yaubada 'Anu'anununa yaku vonanidi i kiavetoketokedi, yami 'eba 'isa a vonavona mogitana. 5A lau'agega 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega bega yami vetumagana Keliso 'waineye 'wa veluagai, kebu tomotogaotoga yadi 'aseta 'wainega, we'e mogitana Yaubada yana toketokena 'wainega.

  • S1 1 Kol 1:17S4 1 Tes 1:5

Yaubada yana nuanua 'ase'asetana.

6'Wa na vo 'ako yau kebu to'asetaga, siwe tovetumaganavo i kumaga 'waidie 'eba 'aseta mogitana a lulu'ivona. 'Asetanina kebu tutuya de'e 'ana tomotoga yadi 'aseta bani'odiga 'alo yadi toveimeavo yadi 'aseta bani'odi, toveimeanidi yadi toketokena i mweamwea sai'afoga i na 'a'ava. 7'Eba 'asetanina faifaina a vonavona Yaubada yana nuanua givagivana wata 'ase'asetana. Basenadiotoga Yaubada bola kebu fwayafwaya i da 'idewaiga yana nuanua 'ase'asetana i 'idewai. Yana nuanuananina 'wainega i 'ive'ai'aiwabuda, siwe i giveni tomotoga 'waidiega. 8Tutuya de'e toveimeanidi 'waidiega kebu tamu aitoi Yaubada yana nuanua 'ase'asetana i da 'asetai, i da 'asetaiga 'ako kebu 'ada Toveimea Magemagetana i da tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye. 9Yaubada yana nuanua givagivana wata 'ase'asetana a lulu'ivoneyeniga, faifaina tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Ava'ai Yaubada i 'idewadiga 'ana tonuakalikali faifaidi, 'atumaiotogidi,

Kebu tamu aitoi i da 'isedi wata kebu tamu aitoi i da nogaidi.

Naninidi 'atumaiotogidi faifaidi tomotoga i nuanua-wayoga.

10We'e 'ida yana nuanuananina 'waideye i sivemageseni 'Anu'anununa 'wainega. I sivemageseniga fai 'Anu'anunu 'Atumaina nani matatabuna 'waidie i susula, siwe wata Yaubada yana nuanua givagivadi wata 'adi 'aseta vitadi 'waidiamo i nago. 11Kebu aitoi 'ana fata tamu tomogo yana nuanua i na 'asetadi, tomotoganina 'anu'anununa 'aiseotogina 'ana to'aseta. Wata bani'odi kebu tamu aitoi 'ana fata Yaubada yana nuanua i na 'asetadi, 'Anu'anununa 'aiseotogina 'ana to'aseta. 12We'e 'ida Yaubada 'Anu'anununa i tauyeni i ageda, kebu tamu 'anu'anunu tulina ta da 'ewai fwayafwaya de'e 'wainega, we'e mogitana 'Anu'anunu 'Atumaina naninidi Yaubada i 'anivelenediga 'waideye, i sivemagesedi nika ta 'asetadi.

13Yaubada yana nuanua 'ase'asetadi faifaidi 'a lulu'ivona, yama vonanidi kebu 'a da 'ewadi tomia fwayafwaya 'waidiega, we'e mogitana 'Anu'anunu 'Atumaina yana awave'eda'eda 'wainega, Yaubada yana nuanua tonovidi 'a lulu'ivoneyedi tomotoganidi 'Anu'anunu 'Atumaina i agediga 'waidie. 14We'e tomotoganidi Yaubada 'Anu'anununa kebu i da agediga, i baila kebu nuanuadi 'Anu'anununina yana 'anivelena i na 'ewadi fai 'waidie nani-'avo'avovo. Kebu 'adi fata naninidi i na 'asetadi fai 'Anu'anunu 'Atumaina 'aiseotogina 'ana fata i na kiavemagetadi. 15Tomotoganidi 'Anu'anunu 'Atumaina i agediga 'adi fata nani matatabuna i na venua'ivinedi, ava'aibe 'atumaina, wata ava'aibe sakoina. We'e tomia fwayafwaya 'waidiega kebu tamu 'ana fata tovetumagananidi yadi 'aseta wata yadi toketokena i na nuaveluagai ava'aiega i mai. 16Tomia fwayafwayanidi 'Anu'anunu 'Atumaina kebu i da agedi i bavuga, faifaina tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Kebu tamu aitoi 'ana fata tauni'avana 'Auvea yana nuanua i na 'asetadi,

Wata kebu 'ana fata i na awave'ede'edeni.”

We'e 'ida Yaubada 'Anu'anununa i agedaga, nuadeye Keliso yana nuanua i 'eno'enovi.

  • S7 Kolos 1:26S8 Luk 23:34 Fol 13:27S9 Ais 64:4S12 Ion 16:13
  • S14 1 Kol 1:18S16 Ais 40:13
Copyright information for `YML