1 Corinthians 3

Me Kolinita bola, kebu i da vetoketoke.

Ekwavo, 'omi bani'odi kwakwama, yami vetumagana Keliso 'waineye mweadi, bola kebu i da vetoketoke. Yaku vona 'waimie kebu bani'odi tomotoganidi i tauyediga 'Anu'anunu 'Atumaina 'waineye 'adi vona, we'e mogitana tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bola i vevetoketoke 'adi vona a velemi. Kwakwama mwedamwedalidi nuanuadi susu'ava, 'ani'ani fa'alidi kebu 'adi fata. 'Omi bani'odi kwakwamanidi, Iesu 'ana veifufu 'adi 'aseta vitadi bani'odi 'ani'ani fa'alidi igodi a da velemi, siwe kebu 'ami fata yami vetumagana mweana, begaidi ve safailidi 'wa da vo susu'ava a velemi. Tutuya de'e 'ani'ani fa'alidi kebu 'ami fata fai bola fwayafwaya 'ana nuanua bwaikina i 'eno'eno 'waimie. I vebwaikaga fai tauni'avami 'wa veve'unumagigi wata 'wa awa'idi'idi ve'ikwayekwayega 'waidiega, 'eba 'isa fwayafwaya 'ana sauluva 'waidiega 'wa vevesauluva. Yami sauluvanidi Yaubada 'ana tobavu yadi sauluva 'wa saladi. Fai 'wa veve'ikwayekwayega 'ifwaimi 'wa vo, 'Ima Faulo yana tomotoga,” we'e 'ifwaimi 'wa vo, 'Ima Afolosa yana tomotoga.” 'Wa 'iseni, Yaubada 'ana tobavu 'wa vevetutuyamedi.

  • S1-2 Ibu 5:12-13

Yaubada yana Vona 'ana tolau'age bani'odi tobakula

Afolosa wata yau Faulo kebu tomotoga bwaikima, awale faifaima 'wa 'eto'idi'idi? 'Ima Yaubada yana tofolovavo, ava'ai folovaga i velevelema siwe 'asa'aiana 'a 'i'idewadi, yama folovanina 'wainega 'wa vetumagana Keliso 'waineye. Yama folova bani'odi bakula 'ana sauluva. Yau Yaubada yana Vona tomotoga nuamie a bakulidi, Afolosa to'isave'avina, we'e Yaubada taunina 'adi tokiavebwaika. Tobakula wata to'isave'avina kebu tomotoga bwaikidi, Yaubada 'aisena bwaikaotogina, taunina tokiavebwaika. Tomogonina Yaubada yana Vona 'ana tobakula, wata tomogonina to'isave'avina yadi folova 'aitamogana. Tomotoganidi 'aitamogana 'aitamogana 'adi tutula i na veluagadi Yaubada 'wainega yadi folova 'adi 'isa'isa bani'odi. 'Ama 'ailuga Yaubada 'ana folova-vaita taiadi 'a folofolova, we'e 'omi yana tanoga.

  • S6 Fol 18:4,11,27-28S9 Efe 2:20

Yaubada yana Vona 'ana tovevo bani'odi to'aiyogona.

Wata 'omi Yaubada 'ana 'a'aiyogona.
10 Yaubada ma yana nuakalikali i veku bega yau bani'odi to'aiyogona ma yana 'aseta. Tutuyanina Yaubada yana Vona a lau'age 'waimie, bei yaku folova i velamu, 'wa vetumagana Iesu 'waineye 'wa da vo Yaubada yana vanuga 'ana 'unututu a da vetovoia. Tutuya de'e mali tovetumaganavo yadi ve 'waidiega vanuganina 'omi luluna i 'iyogoyogonimi 'unututunina 'waineye. Siwe to'aiyogonanidi i lubwainedi yadi folova i na 'i'isave'avinidi i na folova-dewa, ve tonovidi wata mogitana bani'odi folova fa'alidi 'waidiega i na 'aiyogona. 11 'Ami 'unututu 'akonadi i tovotovoi, taunina 'asa'aiana Iesu Keliso, yada vetumagana lamuna. Kebu tamu aitoi 'ana fata tamu 'unututu tulina i na vetovoia, Keliso 'aiseotogina Yaubada yana vanuga 'ana 'unututu. 12 'Unututunina 'waineye tomotoga 'ifwaidi i 'a'aiyogona folova fa'alidi 'waidiega bani'odi golida, siliba wata kileu 'aninamanamalidi 'adi tutula bwaikidi, 'waidiega. We'e 'ifwaidi nuanuadi folova-'avo'avovo bani'odi welavi nuvanuvadi, 'ayalele, wata danidani. 13 'Awaie Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye tomotoga 'aitamogana 'aitamogana yada folova 'adi mogitana Yaubada i na sivemagesedi 'ai-'ala'alata 'wainega, yana 'ainina 'wainega yada folova i na sitonovidi 'atumaidi 'alo sakoidi. 14 'Ai'edi aitoi i na 'aiyogona 'unututunina 'waineye we'e yana folova kebu i na 'ala'a'avaiga, taunina tutula i na veluagai. 15 'Ai'edi aitoi yana folova i na 'ala'a'avadi, tomogonina 'ana tutula Yaubada i na ve'o'oleni, siwe fai taunina tovetumagana 'ita'ita'i 'aisena i na veluagai 'wa da vo tamu tomotoga nima'ava'avana i da dega 'ai-'ala'alata 'wainega.

  • S11 1 Fit 2:6S13-14 1 Kol 4:5

'Omi Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui.

16 'Wa da vo kebu 'wa da 'asetai, 'omi Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui, 'Anu'anununa nagemie i miamia. 17 'Ai'edi aitoi Yaubada yana vanuganina i na kiavebe'uya bega i na sakona, wata Yaubada tomogonina i na 'ivesakoi. I na 'ivesakoiga fai yana vanuganina magemagetana, 'omi 'asa'aiana yana vanuganimi.

  • S16 1 Kol 6:19

Yaubada nani matatabuna i veleda 'ada 'aivaita faifaidi.

18 'Ai'edi tamu aitoi 'waimiega i na vo, Yau to'aseta tomotoga matadie,” yana vonanina 'ana nogaya vekali. Igodina ma yana 'aseta siwe i lubwaineni 'asetanina i na baileni, ma'itufa Yaubada yana 'aseta i na 'ewai. I na 'ewaiga nika ma yana 'aseta mogitana siwe tomotoga i na 'iseni i na fali'wave'waveni. 19 Taunina yana 'aseta i na baileniga i lubwaineni fai Yaubada mataneye tomia fwayafwaya yadi 'aseta nani-'avo'avovo. Tomotoganidi igodi to'aseta 'adi vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

To'aseta yadi 'aseta Yaubada i sisiviladi, 'waidiega ilagi i veveluagadi.”

20 Wata tamu vona i 'eno'eno i vo,

'Auvea to'aseta yadi nuanua i 'aseta'a'avadi,

Yadi nuanuanidi nani-'avo'avovo mataneye.”

21 Fai tomotoga yadi 'aseta nani-'avo'avovo Yaubada mataneye, 'wa subisubiadiga 'asa'aiana 'wa na 'ailove. Yami to'edakumetavo tulina tulina 'wa awa'ai'aidi, siwe kebu i da lubwainemi, to'edakumetanidi matatabudi 'ami to'aivaita. To'edakumetanidi nani matatabuna fwayefwayeye taiadi 'omi faifaimi. 22 Afolosa, Fita wata yau Faulo matatabuma 'omi faifaimi, wata bani'odi fwayafwaya, yami mia wata yami wafa, naninidi tutuya de'e i 'eno'enovi wata naninidi 'awaie i na souyediga, matatabuna 'omi faifaimi. 23 'Omi Keliso faifaina, we'e Keliso Yaubada faifaina.

  • S19 Iob 5:13S20 Same 94:11
Copyright information for `YML