1 Corinthians 5

Tovetumagana nuanuana sakona, 'ana veugauga.

Tamu vala i lulu'ivona-vuvueni a nogai, tamu tomogo tovetumagana 'ami 'aila'a 'wainega yana sauluva sakoiotogina. Tomotoga fuedi Yaubada 'ana tobavu taiadi sauluvanina i talabodeni kebu bani'odi i na 'i'idewai, we'e tomogonina taunina tovetumagana siwe madiana, tamana yana vavine taiadi i 'eno'eno. Awale taunimi 'wa awa'ai'aimi, we'e mogitana i lubwainemi 'wa da nuavita bwaikina, wata tosakonanina 'wa da veugeugeni 'ami 'aila'a 'wainega. Yau tulikuye a miamia siwe a nuanuanimi. 'Ada Toveimea Iesu veimea i veleku bega 'akonadi a veimea tosakonanina vematavuloga i na veluagai 'wa da vo taiadi ta da miamia a da vona. Tutuyanina 'wa na va'autaga yau yaku nuanua taiadi 'wa na vava'auta, 'ada Toveimea Iesu yana toketokena 'wainega tosakonanina 'wa na 'aniveleneni Seitani 'waineye. 'Wa na veugeugeniga i na nago Seitani nimaneye vita fuedi 'waidiega voke yana nuanua sakoidi i na 'a'ava bega 'aiatanina 'ada Toveimea Iesu i na vila-vaitugani, 'anu'anununa 'ita'ita'i i na veluagai.

  • S4-5 1 Tim 1:20

Tovetumagana i sakosakona kebu taiadi 'wa na miave'itubama.

'Wa awa'ai'aimi 'wa vo 'Ima 'atumai'avama,” siwe kebu i da lubwainemi. 'Wa na nuani, isita nani siaina siwe falawa matatabuna 'waineye i sususula i vevebwaika. Wata bani'odi tomogo 'aitamogana yana sakona siwe i na tunuvelevelemi.
Bani'odi walabo 'aluna, nani siaina siwe 'ana fata 'aisayanina matatabuna i na 'ivesakoi.
Naninina sakoina 'wa na 'ewayavuleni nika yami sauluva 'atumai'avana nagami bani'odi, kebu tamu yami sakonaga. 'Wa na ve'atumaiga fai Keliso yami sakona i 'u'umidi.

Basenadi Itifita 'waineye me Diu 'ita'ita'i i veluagai 'aisaya sifi dayagidi 'waidiega. Anelose dayaganidi i 'isedi yadi vanuge, kebu i da luvewafadi i uvi'agalatagonidi. Begaidi Uvi'agalatagona 'ana sakali 'waineye me Diu sifi natudiavo i nikenikedi 'ana 'eba nuave'avina. Wata bani'odi Iesu, taunina Yaubada yana Sifi Siaina, i wafa yada sakona 'adi nuatavuna faifaidi.
Sakalinina i na velilivana me Diu beledinidi i kabunidiga isita taiadi i tawetawedi, ma'itufa beledinidi i kabunidiga falawa'ava 'wainega ma yadi sosoana i 'ani'anidi. Wata 'omi bani'odi, kebu sauluva sakoidi 'wa na luwanawanadi yami sauluva 'atumaidi taiadi, i lubwainemi yami mia matatabuna 'waidie ma yami sosoana Keliso yana wafa 'wa na nuanuani, wata yami nuanua yami sauluva taiadi tonovi'avadi.

Basenadi tamu leta a kilumi i wai a vonemi a vo, Tove'avula-'avo'avovo kebu taiadi 'wa na miave'itubama.” 10 Siwe Yaubada 'ana tobavu i sakosakonaga kebu faifaidi a da vonavona. Tobavunidi i veve'avula-'avo'avovo, i luluve'ove'o'olagi, i vavainago, wata yaubada-vekavekali i subisubiadi. 'Ai'edi nuanuami tomia fwayafwaya sakoidi matatabudi 'wa na bailediga, ava'aibe 'wa na nagoi? 'Wa na vo, 'A na bailedi,” fwayafwaya de'e 'wa na 'iaweni. 11 We'e mogitana yaku vona 'ana 'aseta side bani'odi. 'Ai'edi aitoi i na vo, Yau a vetumagana Iesu 'waineye,” siwe i na veve'avula-'avo'avovo, i na luluve'ove'o'olagi, yaubada-vekavekali i na subisubiadi, i na vevebonaivo, ufa toketokena i na toke i na yemuyemu, 'alo i na vavainago, tomotoganidi bani'odi, faifaidi a vonavona. Kebu taiadi 'wa na miave'itubamaga wata kebu 'wa na tayegidi 'ani faifaina.

12 Tomotoganidi kebu i da vetumagana Iesu 'waineye yadi sauluva faifaidi kebu a na vo 'atumaidi 'alo sakoidi, kebu yaku 'eba veimea, Yaubada 'aisena i na veimea 'adi vematavuloga faifaina. We'e 'omi ma yami veimea tovetumagana 'waidie. I lubwainemi 'ami fata emiavo tovetumagana i na sakonaga 'wa na veimeyedi 'adi vematavuloga faifaina. Tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye 'wa na vetutuyameni i vo,

'Ai'edi tamu aitoi Yaubada yana 'Aila'a nageneye i na sakosakonaga, 'wa na veugeugeni.”

Wata 'omi me Kolinita i lubwainemi tomogonina i sakosakona tamana yana vavine taiadi 'wa na veugeugeni.

  • S7 Sou 12:21 Ion 1:29S8 Sou 12:15S11 Efe 5:3,7
Copyright information for `YML