1 Corinthians 6

Tovetumagana yadi vonayavuga faifaina.

Ekwavo, tamu yaku nuanua side bani'odi. 'Ai'edi tamu 'ami 'aila'a ma iana tovetumagana'ava taiadi i na ve'ikwayekwayega, kebu tamu sai'afo i da lubwaineni ve'ikwayekwayeganina faifaina iana i na naweni 'eba vonayavuga 'waineye. I na naweniga Yaubada 'ana tobavu yadi toveimea 'waidie vonayavuga faifaina kebu i da lubwaineniga. We'e mogitana, 'ai'edi i na ve'ikwayekwayega i lubwainedi i na vonayavuga Yaubada yana tomotoga matamie nika 'omi 'wa na veimea naninina faifaina. 'Wa da vo kebu 'wa da 'asetai, 'awaie tomia fwayafwaya matatabudi i na vonayavuga 'omi Yaubada yana tomotoga matamie 'wa na veimeyedi. Fai 'ami fata tomia fwayafwaya matatabudi 'wa na veimeyedi vonayavuga 'waineye, mogitana tutuya de'e 'ami fata nani siaidi faifaidi 'wa na veveimea. Wata 'wa da vo kebu 'wa da 'asetai, 'awaie anelose i na vonayavuga matadeye ta na veimeyedi yadi sauluva faifaidi. Fai folovanina bwaikina 'wa na 'idewai abame, mogitana naninidi i sousouyedi fwayefwayeye yada mia faifaidi, 'ami fata 'wa na veveimea. Begaidi 'ai'edi 'ifwaimi 'wa na ve'ikwayekwayega naninidi i sousouyediga faifaidi, tovetumaganavo 'ifwaidi 'wa na venua'ivinedi i na vetoveimea bega tove'ikwayekwayeganidi i na vonayavuga matadie. We'e tovetumaganavonidi i na vetoveimeaga, 'ai'edi matamie kebu 'adi wagava bwaikidiga, kebu tamu ava'ai, 'adi fata i na veimea tonovina. De'e bani'odi a voneyediga bega 'wa na bunumayaga. 'Wa vovonayavuga Yaubada 'ana tobavu matadie 'ana 'isa 'wa da vo kebu tamu aitoi 'waimiega ma yana 'asetaga, kumanina 'ana fata emiavo yadi ve'ikwayekwayega i na kiavetonovi. I lubwainemi tauni'avami 'wa da kikiavetonova siwe tovetumaganavo 'ifwaidi ediavo i nunawedi 'eba vonayavuga 'waineye, bei Yaubada 'ana tobavu matadie i vovonayavuga i vevitadiga faifaina.

'Omi tovetumagana yami ve'ikwayekwayega wata emiavo 'wa nunawedi 'eba vonayavuga 'waineye, 'eba 'isa Yaubada yana nuanua kebu 'wa da 'i'idewadi, sakona i vetoketoke 'waimie. We'e 'ai'edi emiavo i na vesauluva sakoina 'waimie 'alo yami kukua i na vinagodiga tamu 'eda'eda 'atumaina i 'eno'eno, 'wa na tokemaigemi kebu naninina faifaina 'wa na nuanua. Siwe tokemaiga 'wa baila, ma emiavo 'wa vevesauluva sakoina wata 'wa vavainago. Fai emiavo tovetumagana ma fuemie, mogitana 'waidie 'wa da vesauluva 'atumaina, siwe 'wa vevesauluva sakoina 'waidie.

'Wa da vo kebu 'wa da 'asetai, tosakona kebu 'adi veuveuta i na veluagaiga abame Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye. Kebu nuanuaku tamu aitoi i na vekaliemiga, tosakonanidi kebu i na lukuga side sauluvanidi 'waidiega. Tomotoganidi bunu 'ana nuanua sakoidi i 'i'idewadiga, tomotoganidi ma yadi subia i 'odu'odu yaubada-vekavekali 'waidie, tomotoganidi vevine i luluobuyediga, tomotoganidi iaveta'ava i sakosakonaga, tomotoganidi i vavainagoga, tomotoganidi i luluve'ove'o'olagiga, tomotoganidi ufa toketokena i toke i yemuyemu, tomotoganidi i vevebonaivoga, wata tomotoganidi i lalaugiva kukua faifaidi, taunidi kebu i na luku. Tomotoganidi de'e bani'odi, kebu tamu sai'afo 'adi veuveuta i na veluagai Yaubada yana 'Eba Veimea nageneye. 11 'Ifwaimi basenadi kebu 'wa da vetumagana Keliso 'waineye bani'odi 'wa vevesauluvedi, tutuya de'e 'akonadi yami sakona i lekoa-yavuledi. 'Ada Toveimea Iesu Keliso 'ana wagavayega wata yada Yaubada 'Anu'anununa yana toketokena 'wainega Yaubada i 'ive'atumaimi bega 'omi yana tomotoga magemagetami, kebu tamu yami sakona mataneye.

  • S7 Mad 5:39-40 1 Tes 5:15S9-10 Efe 5:5 Ve 22:15S11 Tai 3:3-7

Tomogoda 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'eba mia,

kebu ta na lu'avo'avovoyedi.

12 Voke 'ifwaimi 'wa vo, Iesu yaku sakona i ve'a'avadi begaidi yavuyavuku, 'ai'edi ava'ai sauluvaga nuanuaku, 'aku fata a na 'idewai.” Siwe a na vo, Sauluva matatabuna kebu 'atumai'avadi, wata kebu 'eba 'aivaita.” Wata voke 'ifwaimi 'wa na vo, Kebu, Iesu yaku sakona i ve'a'avadi begaidi yavuyavuku, 'ai'edi ava'ai sauluvaga nuanuaku, 'aku fata a na 'idewai.” We'e yau a na vo, Sauluva 'ifwaidi a baila, i na nunago sauluvanidi i na vetoketoke 'waikuye 'wa da vo i da veveimeyeku.” 13 Wata 'ifwaimi 'wa vo, 'Ani'ani kamo faifaina, we'e kamoda 'ani'ani 'ana mwai bega 'ai'edi tomogoda 'waidiega ta na sakosakonaga, kebu tamu ava'ai.” Siwe 'awaie Yaubada yana veimea 'wainega 'ani'ani wata kamo 'adi 'ailuga i na 'a'ava. Tomogoda kebu sakona faifaina, i lubwaineda tomogoda ta na folovedi 'Auvea faifaina, we'e taunina tomogoda 'adi to'isave'avina. 14 Yaubada yana toketokena 'wainega 'ada Toveimea Iesu i sivetovoia wafayega, wata bani'odi yana toketokenanina 'wainega i na sivetovoida tomogoda i na ve'ivau.

15 'Wa da vo kebu 'wa da 'asetai, tomogomi Keliso du'una. Tomogoku, Keliso du'una, 'wa da nuani 'ana fata 'wainega a na sakona vavine toalagogona taiadi bega tomogoma i na luvetubama? A nuani kebu tamu sai'afo i da lubwaineni. 16 Wata 'wa da vo kebu 'wa da 'asetai, 'ai'edi aitoi i na sakona tamu vavine taiadi 'akonadi i luvetubama tomogodi 'aitamogana. I na luvetubamaga fai tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye i vo,

'Adi 'ailuga siwe 'wa da vo tomotoga 'aitamogana.”

17 We'e 'ai'edi aitoi taunina i na tauyeni 'ada Toveimea Keliso 'waineye taiadi i na miave'itubamaga, tomogonina 'anu'anununa wata Keliso 'Anu'anununa 'akonadi taiadi i luvetubama nika 'aitamogana.

18 Bunu 'ana nuanua sakoidi matatabuna 'wa na kekesedi. Sauluva 'ifwaidi sakoidi kebu i na tunuvedamana tomogomie, we'e 'ai'edi bunu 'ana nuanua 'waidiega 'wa na sakonaga, sakonanina i na 'eno'eno tomogomie. 19 'Wa da vo kebu 'wa da 'asetai, tomogomi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'eba mia, 'Anu'anununina Yaubada yana 'anivelena, nagemie i miamia. Tomogomi kebu taunimi yami 'eba veimea, Yaubada 'aiseotogina 'ami Toveimea fai tutula bwaikaotogina 'wainega i kimwanemi, tutulanina Keliso, i 'aniveleneni i wafa faifaimi. Fai Yaubada i kimwanemi, kebu tomogomi 'wa na tauyedi sakona 'waineye, we'e mogitana tomogomi 'waidiega 'wa na vevesauluva 'atumaina Yaubada 'ana subia faifaina.

  • S13 1 Tes 4:3-4S14 Lom 8:11 2 Kol 4:14S15 1 Kol 12:27
  • S16 Nag 2:24S19-20 1 Kol 3:16 1 Fit 1:18-19
Copyright information for `YML