1 Corinthians 8

Faulo i veifufu 'aisaya i velomuyediga

yaubada-vekavekali 'waidie faifaina.

Ekwavo, yami velutoli 'aisaya i velomuyediga yaubada-vekavekali 'waidie a na tutuli. Sauluvanina faifaina 'wa vo, Matatabuda ma yada 'aseta.” 'Wa vonaga 'wa vona mogitana, siwe 'ai'edi aitoi ma yana 'aseta, nuanuana ma yana nualaka taunina i na awa'ai'aia. We'e 'ai'edi aitoi ma yana nuakalikali, nuanuana enavo i na kiavetoketokedi. Wata 'ai'edi aitoi yana nuanua i na vo, Yau to'aseta, nani matatabuna a 'asetadi,” 'ana 'isa tomogonina bavubavuna, naninidi i lubwaineni i da 'asetadi siwe i bavuyedi. We'e mogitana aitoi Yaubada i nuakalikalieniga tomogonina faifaina Yaubada i vo, Taunina yaku tomotoga, a 'asetai.”

'Aisayanidi faifaidi side bani'odi. Tomotoga 'ifwaidi 'aisaya i nikenikedi i 'a'anivelenedi yaubada-vekavekali 'adi subia faifaina, mulieta 'aisayanidi 'ifwaidi i nunawedi 'eba sivedavedamana 'waineye vekimwane faifaina. 'Aisayanidi faifaidi 'wa velutolieku 'wa vo, 'Ida tovetumaganavo, 'ada fata 'aisayanidi ta na kimwanedi ta na 'anidi 'alo kebu?” Ta 'asetai Yaubada 'aitamogaotogina i miamia, wata kebu tamu ava'ai 'alo aitoi taunina bani'odi. We'e yaubada-vekavekalinidi ta 'asetadi fwayefwayeye taunidi nani-'avo'avovo. Siwe tomotoga 'ifwaidi 'waidie i vevelomu yadi nuanua i vo, Fwayefwayeye wata abame yaubadavo fuedi i miamiani.” Mogitana yaubadavo fuedi, toveimea fuedi wata yaiaina i miamiani, siwe 'ida 'waideye, Yaubada 'aitamogaotogina, taunina Tamada. Tamadanina nani matatabuna tomotoga taiadi 'ada to'idewadewa, we'e 'ida yana nuanua 'ana to'idewadewa. Wata bani'odi 'ada Toveimea Bwaikaotogina 'aitamogaotogina i miamia, Toveimeanina Iesu Keliso. Yaubada yana veimea 'wainega Keliso nani matatabuna i 'idewadi, wata 'wainega yada mia 'ivauna wata 'atumaina ta veveluagai.

Yaubada 'aitamogaotogina i miamia we'e yaubada-vekavekali nani-'avo'avovo, siwe tovetumagana matatabudi kebu i da 'asetai. Malamala fuedi nagedie, 'ifwaidi yadi nuanua igodina yaubada-vekavekali yaubadavo mogitana. Avinodi tutuya de'e i vetumagana Keliso 'waineye, siwe yadi nuanuananina kebu i da baileni, begaidi 'ai'edi 'aisaya mali tomotoga i velomuyediga yaubada-vekavekalinidi 'waidie i na 'ania, yadi nuanua igodina yaubadanidi yadi toketokena i da 'eno'eno 'aisayanidi 'waidie. Tomotoganidi yadi vetumagana bola kebu i da vetoketoke 'ai'edi i na 'ani'aniga, 'adi vebae 'waidie i na lutonovi i sakosakona. Ava'ai 'aisayaga 'alo 'ani'aniga ta na 'anidiga faifaina Yaubada kebu i da nuanua. 'Aisaya i velomuyediga ta na 'anidiga, kebu ta na vaganago Yaubada 'waineye, we'e ta na bailaga, wata kebu ta na vaganago 'wainega.

'Akonadi 'wa 'asetai kebu tamu aitoi i da talabodemi, 'aisayanidi i velomuyediga yaubada-vekavekali 'waidie 'ami fata 'wa na 'ani, siwe yami sauluvanina 'wa na 'i'isave'avini i na nunago mali tovetumagana yadi vetumagana mweadi 'wa na kiavebe'udi i na sakona. 10 Tovetumagananidi yadi nuanua i vo, 'Ai'edi 'aisayanidi i velomuyediga yaubada-vekavekali 'waidie 'a na 'anidiga, 'a na sakona Yaubada mataneye.” We'e 'omi 'akonadi 'wa 'asetai kebu tamu aitoi i da talabodemi, we'e 'ai'edi 'aisayanidi 'wa na 'ani'ani yaubada-vekavekali yadi vanuga 'eba 'odu'odu nageneye, voke tamu iami yana vetumagana mweana i na 'isemi i na vo, 'Aku vebae 'waineye a lutonovi 'ai'edi bani'odi a na vesauluvediga a na sakona, siwe fai mali tovetumaganavo i 'ani'ani yaku talaboda a na geuya, yau wata a na 'ani.” Tomogonina taunina yana talaboda i na geuyaga nika i na sakona Yaubada mataneye. 11 Mogitana tomogonina yana vetumagana mweana, siwe taunina iami, Keliso i wafa faifaina, siwe fai 'omi tovetumagana 'wa vo, 'A 'asetai kebu tamu nani sakoina,” tomogonina taunina yana talaboda i geuya nika 'akonadi 'wa kiavebe'uya, wafaotoga 'ana 'edeamo i nunago. 12 'Ai'edi yami sauluvanina emiavo tovetumagana i na 'isemi i na sakonaga, 'wainega yadi vetumagana wata 'adi vebae 'wa na 'ivesakodi, 'omi 'akonadi 'wa sakona Keliso 'waineye fai tomotoganidi yana tomotoga. 13 Fai kebu nuanuaku iaku i na sakona, tauniku a na bodaku. 'Ai'edi yaku 'ani 'wainega i na vetutuyameku i na sakonaga, tauniku a na bodaku, kebu tamu tutuya 'aisaya a na 'alatonovi i na nunago iaku a na kiavebe'uya sakona 'waineye.

  • S3 Ion 14:23S6 Efe 4:6 Ion 1:3S9-11 Lom 14:13-15
  • S13 Lom 14:21
Copyright information for `YML