1 Corinthians 9

Faulo i vetomata'aulelega ma yana veimea,

siwe taunina faifaina kebu i da nuanua.

Yau Iesu Keliso yana tomata'aulele, kebu tamu ve'etoboda 'alo tomotoga i da veveimeyeku. 'Ada Toveimea Iesu mogitana a 'isaotogi, a vetofolova faifaina bega yaku lau'age 'waidiega 'wa vetumagana 'waineye, 'omi yaku folova vuagina. Tomotoga 'ifwaidi yadi nuanua igodina yau kebu Keliso yana tomata'aulele, we'e 'omi, a nuani mogitana 'wa vo, Yana tomata'aulele.” 'Wa 'asetakuga fai yaku folova 'wainega ma yami vetumagana 'wa miave'itubama 'ada Toveimea Keliso taiadi, 'eba 'isa yau yana tomata'aulele mogitana.

'Ai'edi egavo ma yadi 'amalakibu nuanuadi i na 'asetaku, 'waidie side bani'odi a voneyedi. Banabasa wata yau, 'ama 'ailuga Yaubada yana tofolovavo, begaidi ma yama veimea i lubwaineni 'ama'ama wata 'ama ufa 'a da veveluagadi tovetumagana 'waimiega. Tomata'aulele 'ifwaidi, wata 'ada Toveimea Iesu tainavo yadi vevinevo taunidi tovetumagana, bega taiadi i yabayaba yadi lauvivila 'waidie, wata bani'odi Fita ma yana vavine. 'Wa da nuani, voke 'aise'avama kebu 'ama fata 'a na saladi? Kebu, ma yama veimea. Tomata'aulele 'ifwaidi 'adi 'aivaita i veveluagadi tovetumaganavo 'waidiega, we'e 'wa da nuani, yau wata Banabasa 'ama 'aivaita faifaina taunima nimamega? Kebu, wata ma yama veimea, 'ana fata 'ima wata tomata'aulelenidi taiadi 'aivaita 'a da veveluagadi tovetumagana 'waimiega.

  • S1 Fol 26:16S2 2 Kol 3:2-3

Yaubada yana tofolovavo i lubwainedi 'adi 'aivaita i na

veveluagadi tovetumaganavo 'waidiega.

Tolugaviavo 'adi'adi wata 'adi kaleko kebu taunidi yadi mani 'waidiega i da kimwakimwane, nonogidi gabemani i veleveledi. Tobakula kebu tamu aitoi i na talabodeni 'ani'aninidi yana bakulayega i na bailedi. Ma yana veimea 'ana fata i na 'ani. Toyaubani wata ma yana veimea, 'aisayanidi i na veluagadiga 'ana fata i na 'ani.

Yaku vonanina kebu tomotoga 'aiseda yada nuanuayega ta da vonavona, wata bani'odi i voneyedi Yaubada yana Buki nageneye. Vonanina Mosese i kilumi i vo,

'Ai'edi yamu 'aisaya i na 'i'ivaisemuga yamu folova 'waineye, kebu 'ani'ani 'u na bodaiga, 'u na tauyeni i na 'ani.”

We'e 'omi 'wa da nuani? Yaubada 'aisaya 'aisedi faifaidi i nuanua bega i vona?
10 Kebu, vona de'e i 'inanai wata 'ima yana tofolovavo faifaima, bega 'ama 'aivaita 'a da veveluagadi tovetumagana 'waimiega. Tokoyova wata to'atu'ai i na folofolova i na nuani 'awaie yadi folovanina 'wainega 'ani'ani 'ifwaidi i na veluagadi. 11 'Ima Yaubada yana tofolova wata bani'odi. Yaubada yana Vona 'a koyovidi 'anu'anunumi 'waidie, begaidi i lubwaineni 'ama 'aivaita 'a da veveluagadi 'omi 'waimiega. 12 Yami tovevo 'adi 'aivaita i veveluagadi 'waimiega, 'atumaina, ma yadi veimea bega i lubwainemi 'wa na 'i'ivaisedi. We'e 'ima, 'a kumeta nagami 'a lau'age 'waimie nika bei 'wa vetumagana Keliso 'waineye, bega mogitana ma yama veimea, i lubwaineni 'ama 'aivaita bwaikina 'a da veveluagadi 'waimiega.

Ma yama veimea, siwe kebu tamu tutuya 'ama 'aivaita faifaina 'a da talavelu'ui 'waimie, we'e mogitana vita fuedi lase taiadi 'waidie 'a totokemaigema bega tomotoga Keliso Valana kebu i na baileni. Kebu nuanuama tamu aitoi i na vo, Faulo ma enavo i lalau'age-sebaseba nuanuadi 'ani'ani wata kukua, bega yadi lau'agenina Keliso faifaina ta baila.”
13 'Wa da vo kebu 'wa da 'asetai, tomotoganidi i folofolova vanuga 'eba velu'ui nageneye 'adi'adi i veveluagadi tosubia yadi 'anivelena-maimaiga 'waidiega. We'e tomotoganidi velomu i 'idewaiga 'eba velomu 'ana 'aisayayega 'adi 'aisaya i veveluagadi. 14 Wata bani'odi 'ada Toveimea Iesu i veimea Valana 'Atumaina 'ana tolau'age 'adi 'aivaita nani 'ifwaidi taiadi i na veveluagadi Valanina 'ana tovetumaganavo 'waidiega.

  • S9-10 VeL 25:4 1 Tim 5:18S11 Lom 15:27S13 VeL 18:1-3
  • S14 Mad 10:10 Gal 6:6

Faulo i lau'agemo, tutula kebu, siwe i sososoana.

15 Mogitana ma yaku veimea, i lubwaineni 'aku 'aivaita a da veveluagadi 'waimiega siwe kebu nuanuaku, we'e a kilukiluma de'e, kebu a da vo, A na vekukuyedi bega i na 'ivaiseku.” 'Aku fata tauniku a na awa'ai'aiku a na vo, Iesu Valana 'Atumaina a lalau'agemo, we'e 'aivaita 'waimiega kebu faifaina a da nuanua.” 'Aku 'aivaita faifaina, 'ai'edi 'omi 'alo mali tomotoga a na lulukakademiga, yaku awa'ai'ainina i na venani-'avo'avovo. 'Ai'edi laseyega a na wafaga, kebu tamu ava'ai, nuanuaku a na lalau'agemo. 16 A vetolau'agega, kebu tauniku yaku nuanuayega, we'e mogitana Yaubada i veimeyeku a vetofolova Iesu Valana faifaina. Fai i veimeyeku i lubwaineku a na lalau'age, kebu 'ana fata tauniku a na subiaku folovanina faifaina, we'e 'ai'edi a na vedumwe'ai'ai, nuakalikali i na 'a'aveku, vita bwaikina a na veluagai. 17 'Ai'edi tauniku yaku nuanuayega a da folofolova 'ana fata tutula a da veluagai, siwe fai Yaubada i venua'ivineku folovanina i veleku kebu 'aku fata a na baileni. 18 Vetuma, 'wa da nuani yaku folovanina 'ana tutula ava'ai? 'Aku tutula side. A sosoana fai tutuyanina Iesu Valana 'Atumaina a lalau'age, kebu a da talavelu'ui tutula faifaina, 'ani'ani 'alo mani. Ma yaku veimea bega 'aku fata tutula a da 'ewai, siwe yaku veimeanina 'asa'aiana a lalau'agemo. Yaku sosoananina 'asa'aiana taunina 'aku tutula.

Faulo nuanuana bwaikina tomotoga matatabuna

i na miedi Keliso 'waineye.

19 Yaku folova 'ana tutula kebu tamu aitoi 'wainega a da veveluagai, begaidi yau yavuyavuku, kebu tomotoga i da veveimeyeku. Siwe tauniku a tauyeku a vetofolova-maimaiga tomotoga matatabuna 'waimie bega fueotogimi a na vagavaimi 'wa na maia Keliso 'waineye. 20 Tutuyanina me Diu taiadi 'a miamiaga yadi sauluvayega a nunago bega ava'ai a na voneyeniga 'adi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. Fai a miave'itubama Keliso taiadi, ve'etobodanidi i mai Mosese 'wainega kebu i da veveimeyeku, siwe tutuyanina ve'etobodanidi 'adi tove'ililibu taiadi 'a miamia, yau wata a veve'ililibuyedi bega ava'ai a na voneyeniga tomotoganidi 'adi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. 21 Wata bani'odi, tutuyanina mali tomotoga taunidi kebu Diu taiadi 'a miamia, yadi sauluvayega a nunago bega ava'ai a na voneyeniga 'adi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. Yadi sauluvanidi a vevetutuyamediga siwe kebu Yaubada yana veimea a da geudi, we'e mogitana Keliso i veveimeyeku yana nuanua a 'i'idewadi. 22 Tutuyanina tomotoganidi yadi vetumagana mweadi taiadi 'a miamia, naninidi faifaidi i venuanaluga kebu a da sidibidibiedi 'alo a da 'amalakibuyedi, siwe sauluvanidi a ve'ililibuyedimo bega ava'ai a na voneyeniga 'adi fata bonaku i na nogai nika i na vetumagana. Tomotoga matatabuna yadi sauluva tulina tulina 'waidiamo a nunago, 'eda'eda matatabuna 'waidiega a folofolova 'ai'edi tomotoga 'ifwaidi a na vagavaidi i na maia Keliso 'waineye nika 'ita'ita'i i na veluagai. 23 De'e bani'odi a vevesauluvediga Iesu Valana i na vebwaika tomotoga 'waidie, nika Valana 'ana tovetumagana ma fueda Yaubada yana nuakalikali ta na veluagadi.

24 'Wa da vo kebu 'wa da 'asetai, 'wava 'waineye, tomotoga fuedi i veve'ililide, siwe tokumeta kebu fuediga. Tomotoganidi ma yadi tokemaiga i lilide tutula 'ana 'ewa faifaina, 'omi wata bani'odi 'wa na tokemaigemi bega nani 'atumaina 'wa na veluagai Yaubada 'wainega. 25 Tolilidenidi nuanuadi i na kumeta begaidi 'ifwaidi veimea i na ve'ililibuyedi bani'odi yadi 'ani, yadi 'eno i na 'i'isave'avinidi nika i na vetoketoke. Veimeanidi i na ve'ililibuyediga bega kumeta 'ana kunabanaba i na 'ewai, kunabanabanina ma 'ana ve'ililibu, 'ana 'isa'isa kini 'adi vaigavu bani'odi, siwe mosomosoyega i 'idewai wata 'a'a'avina. We'e 'ida ta na tokemaigeda Yaubada yana nuanua ta na 'i'idewadi bega 'ada kunabanaba 'eno'eno-vagaidi ta na veluagadi. 26 Begaidi yau kebu a da yogo-balabala tonovina a na nunago Yaubada yana 'eda'eda 'waineamo.

Wata tamu 'wava 'waineye tomotoga 'adi 'ailuga nimadiega i na vetalaga, i na 'ainike-dewa kebu i na tufaweili. Yau wata bani'odi a folofolova-dewa Yaubada yana folova 'waineye.
27 Tomogoku a toke a veveimeyeni, kebu a da tauyeni nani-'avo'avovo 'waidie, i na nunago tomotoganidi 'waidie a lau'agega i na kumeta nani 'atumaina i na veluagai Yaubada 'wainega, we'e yau i na ve'idi'idieku.

  • S24 Fil 3:14S25 Iem 1:12
Copyright information for `YML