1 John 3

'Ida Yaubada natunavo.

'Wa na nuani Tamada yana nuakalikali bwaikaotogina 'waideye, fai i vo, 'Omi natukwavo.” Mogitana 'ida natunavo. Tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina Yaubada i bavuyeni, begaidi kebu i da 'asetada 'ida Yaubada natunavo. 'Omi ekwavo a nuakalikaliemi. Vona mogitana tutuya de'e 'ida 'akonadi Yaubada natunavo, siwe naninidi 'atumaiotogidi 'awaie i na souyediga 'waideye kebu ta da 'aseta-'atumaidi. Siwe nani 'aitamogana ta 'asetai. Tutuyanina Keliso i na souyeni, ta na vetuli nika 'ida Keliso bani'odi, fai bei ta na 'isaotogi wata ta na 'asetai mogitana. Egavo i vevetumagana 'awaie i na vetuli Keliso bani'odi, i totokemaigedi bega yadi sauluva 'atumai'avadi, Keliso yana sauluva bani'odi.

Egavo i sakosakona, Yaubada yana veimea i geugeudi, fai sakona matatabuna Yaubada yana nuanua 'ana togeu. We'e 'omi 'akonadi 'wa 'asetai Keliso kebu tamu sakona 'waineye, i mai bega yada sakona i 'ewayavuledi. I 'ewayavulediga, begaidi egavo Keliso taiadi i miave'itubamaga kebu wata i na sakosakona. We'e egavo i sakosakona kebu Keliso i da 'asetai mogitana 'alo i da veianeni.

Natukwavo, kebu nuanuaku tamu aitoi i na vekaliemiga. Egavo tutuya fuedi i vevesauluva 'atumaina wata tonovina, taunidi tomotoga 'atumaidi bani'odi Keliso. Egavo i sakosakona, taunidi Seitani natunavo fai 'eba velamuyega Seitani tosakona. Yaubada Natuna yana mai lamuna side bani'odi. I mai bega Seitani yana folova i na ve'a'avaotogidi.

Egavo i tubuve'ivau Yaubada yana 'aila'a faifaina kebu nuanuadi sakona-vebogi, fai Yaubada yana nuanua i 'eno'eno 'waidie. Kebu 'ana fata natunavonidi i na sakona-vebogi, fai i tubuve'ivau Yaubada 'wainega. 10 Bega Yaubada wata Seitani yadi 'aila'a 'ada fata ta na 'asetadi. Egavo nuanuadi sakona-vebogi wata kebu nuanuadi ediavo i na nuakalikaliediga, ta 'asetadi kebu Yaubada natunavoga, taunidi Seitani yana 'aila'avo.

  • S1 Ion 1:12-13, 16:3S2 2 Kol 3:18 Fil 3:21S5 2 Kol 5:21 1 Fit 2:22-24
  • S6 Lom 6:1-2,14S7 1 Ion 2:29S8 Ion 8:44S9 1 Ion 5:18

Ma edavo ta na vevenuakalikali.

11 Tutuyanina 'waineye Iesu Valana 'wa nogai i maiga 'asiau vonanina i 'eno'eno 'waimie, i vo, Ma edavo ta na vevenuakalikali.” 12 Kebu Adama natuna Keni, yana sauluva ta na salai. Keni yana nuanua bani'odi Seitani yana nuanua sakoidi, begaidi taunina taina i luvewafai. I luvewafaga lamuna fai i 'asetai taina yana sauluva 'atumaidi we'e taunina yana sauluva sakoidi. 13 Ekwavo, tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina i vevedumwe'ai'aiemi, siwe kebu nuami i na voganidi fai tomotoganidi Keni yana sauluvayega i nunago. 14 Basenadi ta nunagoi wafaotoga 'ana 'edeamo, siwe 'akonadi ta 'idili mia 'atumaina wata miamia-vagaina ta veluagai. Ta 'asetai ta veluagai fai edavo ma fuedeye Keliso 'waineye ta miave'itubamaga ta nuakalikaliedi. Egavo kebu i da nunuakalikaliga, bola i nunagoi wafaotoga 'ana 'edeamo. 15 Egavo ediavo i na vevedumwe'ai'aiediga, siwe 'asa'aiana taunidi toluvewafa, we'e 'omi 'akonadi 'wa 'asetai kebu tamu toluvewafa 'waineye mia 'atumaina wata miamia-vagaina i da 'eno'eno.

16 Nuakalikali mogitana 'akonadi Keliso i veda, taunina i tauyeni i wafa faifaida. Wata 'ida bani'odi, i lubwaineda taunida ta na tauyeda wafa 'waineye edavo tovetumagana faifaidi. 17 'Ai'edi tamu tomogo 'ai'aiwabuna i na vo, Yaubada a nuakalikalieni,” siwe umokaina iana i vewekowekomaga kebu i na 'ivaiseniga, 'ana 'isa kebu mogitana Yaubada i da nuakalikalieni. 18 Natukwavo, kebu ta na vonamoga ta na vo, Ekwavo a nuakalikaliemi,” i lubwaineda ta na nunuakalikali mogitana, 'awada wata nimada 'waidiega.

  • S11 Ion 13:34-35S12 Nag 4:8S13 Ion 15:18-19 Mad 5:11-12
  • S14 1 Ion 2:11S15 Mad 5:21-22S16 Ion 13:1 1 Tes 2:8
  • S17-18 VeL 15:7 Iem 2:15-16

'Ai'edi ta na nuakalikali mogitana, Yaubada mataneye ta na sosoana.

19 'Ai'edi ma yada nuakalikali ta na 'a'aivaita, ta na 'asetai 'ida mogitana Yaubada yana nuanua tonovidi 'adi tovematayakayaka. We'e 'ai'edi 'ada vebae 'waidie vita ta na lutonovi tamu yada sakona faifaina, siwe fai ta nunuakalikali mogitana nuafouda i na vatu Yaubada mataneye. Yaubada yana nuakalikali bwaikaotogina, 'ada vebaenidi kebu bani'odiga, wata nani matatabuna ta 'i'idewadiga i 'asetadi.

21 Ekwavo, 'ai'edi ta na vetumagana Yaubada yana nuakalikalinina 'waineye, ta na sosoana wata ma yada venuafoufa'ala Yaubada mataneye, wata ava'ai nuanuada ta na velu'uiga i na veleda. I na veledaga, fai yana veimea ta vevematayakeyakedi wata yana nuanua ta 'i'idewadiga faifaidi i sososoana. 23 Yana veimeanina side bani'odi. Nuanuana ta na vetumagana Natuna Iesu Keliso 'waineye wata ma edavo ta na vevenuakalikali. Veimeanina kebu tulinaga, bani'odi basenadi Keliso i voneda. 24 Egavo Yaubada yana veimea i vevematayakeyakedi, taunidi Yaubada taiadi i miave'itubama, wata Yaubada i labilabinidi. Ta 'aseta Yaubada taiadi ta miave'itubama, fai Keliso yana 'anivelena 'Anu'anunu 'Atumaina i ageda.

  • S22 Mad 21:22S23 Ion 6:29, 13:34S24 Lom 8:9
Copyright information for `YML