1 John 4

'Anu'anunu mogitana wata 'anu'anunu-vekavekali.

1Ekwavo, tomotoga fuedi 'akonadi i tovoi i nagoi 'awalawa fuedi 'waidie i vonavona i vo, Yau Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivona.” Fai fuedi tolu'ivona-vekavekali, kebu yadi vona 'wa na vetumagana-matayo'oyedi, nagami 'wa na venua'ivina-'atumai, yadi vonanidi mogitana i maia 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, 'alo taunidi yadi nuanuayega. 2Side bani'odi 'wa na venua'ivinedi 'ami fata 'wa na 'asetadi yadi vonanidi 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, 'alo taunidi yadi nuanuayega. Egavo i na vonavonaga i na vo, Iesu taunina Yaubada 'ana Venua'ivina i vetomotogaotoga,” yadi vona i mai Yaubada 'Anu'anununa 'Atumaina 'wainega. 3We'e egavo i na vonavona i na vo, Iesu kebu Yaubada 'ana Venua'ivinaga, wata kebu i da vetomotogaotoga,” tomotoganidi Yaubada 'Anu'anununa kebu i da agediga, 'anu'anunu tulina i agedi. 'Anu'anununina i agediga Keliso 'ana Gavia, kumanina faifaina basenadi i vo, I na mai,” nika mogitana 'akonadi i mai fwayefwayeye.

4We'e natukwavo, 'omi Yaubada yana tomotoga, 'wa vetoketoke tolu'ivona-vekavekalinidi 'waidie. 'Wa vetoketokega fai 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi 'Anu'anununina toketokeotogina, 'anu'anunu sakoina fwayefwayeye kebu bani'odiga. 5Tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina, tutuya fuedi naninidi nuadi i 'ewadiga faifaidi i vonavona. 'Ifwaidi tomotoga, tomotoganidi yadi nuanua bani'odi, yadi vona nuanuadi fai fwayafwaya 'ana nani nuanuadi. 6We'e 'ida Yaubada yana tomotoga. Egavo Yaubada i 'asetai mogitana bonada i noganogai, we'e egavo Yaubada i baila, wata yada vona i baila. Naninina 'wainega 'ada fata ta na 'asetai egavo 'Anu'anununa Tonovina 'wainega i vonavona, wata egavo 'anu'anunu-vekavekali 'wainega i vonavona.

  • S1 Mad 24:11S2 1 Kol 12:3S3 2 Ion 1:7S5 Ion 15:19
  • S6 Ion 8:47

Yaubada yana sauluva matatabuna nuakalikali.

7Ekwavo, 'akonadi a nuakalikaliemi, nuanuaku matatabuda ta na vevenuakalikali fai nuakalikalinina Yaubada 'wainega. Egavo tutuya fuedi i vevenuakalikaliga, taunidi Yaubada natunavo wata i 'asetai. 8Fai Yaubada nuakalikali lamuna, begaidi egavo kebu i da nunuakalikaliga Yaubada i bavuyeni. 9Yaubada i nuakalikaliedaga 'ana 'eba 'isa side bani'odi. Natuna tubu'eana i vetunei tomia fwayafwaya sakoida 'waideye, bega yana wafa 'wainega mia 'atumaina wata miamia-vagaina ta veluagai. 10Yada nuakalikali Yaubada 'waineye, nuakalikali sai'afo. Nuakalikali mogitana lamuna side bani'odi. Fai Yaubada i nuakalikalieda mogitana, Natuna i vetunei, i wafa faifaida bega Yaubada yana nuasako 'waideye i tovibodeni, wata yada sakona i nuatavunidi.

11Ekwavo, fai de'e bani'odi Yaubada i nuakalikaliedaga, begaidi i lubwaineda ma edavo ta na vevenuakalikali. 12Kebu tamu aitoi Yaubada i da 'iseniga, siwe 'ai'edi ma edavo ta na vevenuakalikaliga, Yaubada taiadi ta na miave'itubama, wata yana nuakalikali i vevebwaika 'waideye bega nuakalikali mogitana.

  • S9 Ion 3:16S10 Lom 5:8-10S11 Mad 18:33S12 Ion 1:18
13Ta 'asetai 'akonadi Yaubada taiadi ta miave'itubama wata i labilabinida fai yana 'anivelena 'Anu'anununa i ageda. 14'Ima Yaubada Natuna 'a 'iseni bega 'a lulu'ivona 'a vo, Tamada Natuna i vetunei tomia fwayafwaya 'waideye, taunina 'ada To'ita'ita'i.” 15Egavo i vonavonaga i vo, Iesu Yaubada Natuna,” taunidi Yaubada taiadi i miave'itubama, wata Yaubada i labilabinidi. 16Begaidi ta 'asetai Yaubada i nuakalikalieda, wata ma yada vetumagana ta tauyeda yana nuakalikalinina 'waineye.

Yaubada nuakalikali lamuna. Egavo i miamiani nuakalikalinina nageneye, 'asa'aiana Yaubada taiadi i miave'itubama wata Yaubada i labilabinidi.
17Taiadi ta miave'itubamaga, yana nuakalikali i vevebwaika 'waideye, begaidi fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye ma yada venuafoufa'ala wata ma yada sosoana ta na tovoi mataneye. Kebu ta na kolologa, fai 'ida ta miamianiga fwayefwayeye Keliso bani'odi, yana nuakalikali mogitana 'waideye i 'eno'eno. 18'Ai'edi aitoi i na nuakalikaliedaga mogitana, kebu 'ada fata ta na kololoyeniga. Bani'odi Yaubada i nuakalikalieda mogitana, bega kebu ta na kololoyeni vematavuloga faifaina. 'Ai'edi egavo Yaubada i na kololoyeniga vematavuloga faifaina, taunidi 'waidie yana nuakalikali kebu i da vevebwaika.

19Nagamidiotoga Yaubada i nuakalikalieda, begaidi 'ida ta nunuakalikali. 20'Ai'edi aitoi i na vo, Yaubada a nuakalikalieni,” we'e iana tovetumagana i na vedumwe'ai'aieniga, yana vonanina, vekali. Iana i 'ise'iseni siwe kebu i da nuakalikalieniga, begaidi kebu tamu sai'afo i na nuakalikali Yaubada, kumanina kebu 'ana fata i na 'iseniga 'waineye. 21We'e Yaubada taunina yana veimea i yatoi 'waideye i vo, Egavo Yaubada i nunuakalikalieniga, i lubwainedi ediavo wata i na nuakalikaliedi.”

  • S13 2 Kol 1:21-22S14 Ion 3:17S16 Ion 6:69S19 1 Ion 4:10
  • S21 Mad 5:44-45 Mak 12:29-31
Copyright information for `YML