1 John 5

Yada 'eba vetoketoke sauluva sakoidi faifaidi.

Egavo i na vetumagana Iesu taunina Keliso Yaubada 'ana Venua'ivina, taunidi Yaubada natunavo. Egavo Tamada i na nuakalikalieni, siwe 'asa'aiana 'akonadi Natuna i nuakalikalieni. 'Ai'edi Yaubada ta na nuakalikalieniga, wata yana vona ta na vevematayakeyakediga, ta 'asetai wata natunavo ta nunuakalikaliedi. 'Ai'edi Yaubada ta na nuakalikalieni mogitana, yana nuanua i vonedaga ta na 'i'idewadi. Yana nuanuanidi kebu vitadi 'waideye, fai Yaubada natunavo 'aitamogana 'aitamogana 'ana fata i na vetoketoke fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi 'waidiega. Ta vevetoketokega fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi 'waidie yada vetumagana 'wainega. Egavo i na vevetoketokega, tomotoganidi i vetumagana Iesu taunina Yaubada Natuna, 'aiseotogidi 'adi fata i na vetoketoke fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi 'waidie.

  • S3 Ion 14:15,23-24 Mad 11:30S4 Ion 16:33S5 Lom 8:37

Nani 'aitonu i lu'ivona Iesu Keliso faifaina.

Iesu Keliso kumanina i mai abamega, i miamia fwayefwayeye bafitaiso i 'ewai ufayega, mulieta yana wafa 'waineye dayagina i ilolo faifaida. Yada 'eba 'isa 'ailuga. Kebu ufa'ava 'aisena, siwe wata dayaga taiadi. Wata 'Anu'anunu 'Atumaina i lulu'ivona Iesu taunina Yaubada Natuna, 'Anu'anununina nani tonovidi matatabuna lamudi. Begaidi naninidi 'aitonu Iesu Keliso faifaina i lu'ivona. Ufa, dayaga, wata 'Anu'anunu 'Atumaina, 'aitonunidi yadi nuanua 'aitamogana, Iesu taunina Yaubada Natuna. 'Eba vonayavuga 'waineye, to'isa yadi vona faifaidi ta awavemogitana, we'e Yaubada yana lu'ivona toketokeotogina, begaidi i lubwaineda ta na vetumagana Yaubada yana lu'ivonanina 'waineye, Natuna faifaina. 10 Egavo i vevetumagana Yaubada Natuna 'waineye, Yaubada yana lu'ivonanina i 'eno'eno nuadie, yadi vetumagana i kiavefa'alidi. Egavo Yaubada yana vonanina Natuna faifaina kebu i da vetumaganeniga, yadi nuanua i vo, Yaubada i vevekali.” 11 Yaubada side bani'odi i voneyedi. Mia 'atumaina wata miamia-vagaina Yaubada i veleda, yada mianina 'atumaina ta veluagai Natuna 'wainega. 12 Egavo Yaubada Natuna taiadi i miave'itubama, mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'akonadi i veluagai, we'e egavo kebu taiadi i da miave'itubamaga, kebu 'adi fata i na veluagai.

  • S6 Ion 1:29-34S7 Ion 15:26S9 Ion 5:32-37, 8:18
  • S10 Gal 4:6S12 Ion 3:36

Mia 'atumaina wata miamia-vagaina faifaina.

13 'Omi kumanimiavo 'wa vetumagana Yaubada Natuna 'waineye, de'e a vonevonemi bega 'wa na 'aseta-'atumaia 'akonadi mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa veluagai. 14 'Ida kebu ta da kololo Yaubada mataneye, ta venuafoufa'ala fai ta nuani mogitana 'ai'edi naninidi nuanuana faifaidi ta na velu'ui, yada velu'uinidi i na nogaidi. 15 Fai ta 'asetai yada velu'ui i noganogaidi, wata ta 'asetai naninidi faifaidi ta velu'uiga i na veleda.

16 'Ai'edi aitoi iana tovetumagana i na 'iseni sauluva sakoina i na 'i'idewai, siwe sauluvanina 'wainega kebu wafaotoga i na souyeni, i lubwaineni faifaina i na velu'ui. Yana velu'uinina 'wainega tomogonina yana mia Yaubada i na 'ive'ivauya. Sakonanidi 'waidiega kebu wafaotoga i na souyeniga 'aisedi faifaidi a vonavona. We'e 'ai'edi aitoi tamu sakona bwaikina i na 'idewai, sakonanina 'wainega wafaotoga i na souyeni, kebu faifaina a da vonavona. 17 Sauluva matatabuna kebu tonovidiga 'asa'aiana sakona, siwe sauluvanina sakoidi 'ifwaidi 'waidiega wafaotoga kebu i na souyeniga.

18 Yaubada natunavo ta 'asetadi kebu tamu i da sakosakona fai Yaubada Natuna i 'i'ibababaledi bega Seitani kebu 'ana fata i na 'abitonovidi. 19 Ta 'asetai tomotoganidi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie bwaikina Seitani yana nuanua sakoidi i veveimeyedi, we'e 'ida Yaubada natunavo. 20 Wata ta 'asetai Yaubada Natuna i mai nuada i kiavemagetadi bega Yaubada, kumanina nani matatabuna tonovidi lamudi ta 'asetadi. Bega 'asiau ta miave'itubama Yaubadanina taiadi fai ta miave'itubama Natuna Iesu Keliso taiadi. Yaubadanina 'aiseotogina i miamia, kebu tamu wata aitoi Yaubada mogitana bani'odi, wata taunina mia 'atumaina wata miamia-vagaina lamuna.

21 Ekwavo a nuakalikaliemi. Nuanuaku taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi bega kebu tamu yaubada-vekavekali nuami i na 'ewadi.

  • S13 Ion 20:31S14 Ion 14:13S16 Mad 12:31S18 Ion 17:15
  • S20 Ion 17:3S21 1 Kol 10:14
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Ioni.

Copyright information for `YML