1 Peter 1

1Yau Fita, Iesu Keliso 'ana tomata'aulele a vekaiwa 'omi tomotoganimi Yaubada i venua'ivinemiga 'waimie. 'Omi 'wa dega Iesu 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega 'wa veyavuyavula mali 'awalawa 'waidie. Side 'awalawanidi 'waidie, Fonito, Galetia, Kafadosia, Eisia wata Batinia. 2Basenadiotoga Yaubada Tamada i 'asetami i venua'ivinemi nuanuana 'omi yana tomotoga, wata 'Anu'anununa 'Atumaina 'wainega yami sauluva matatabuna i tonova mataneye. Wata Yaubada i venua'ivinemi Iesu Keliso 'wa na vematayakeyakeni, taunina dayaginega yami sakona i iwalekolekoadi bega 'atumai'avami Yaubada mataneye.

A vevelu'ui faifaimi nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaiotogina 'waimie wata nuanua bikana i na velevelemi wata yami mia i na ve'atumaiotoga.

  • S2 2 Tes 2:13 Efe 1:4 Ibu 12:24

Iesu Keliso 'waineye vetumagana-vagata.

3Ma yada vekaiwa Yaubada ta na subiai, taunina Iesu Keliso 'ada Toveimea Tamana. Fai i 'isanuakalikalieda bwaikina mia 'ivauna wata 'atumaina ta veluagai Iesu Keliso yana tovi-vaitugana 'wainega, bega 'asiau ta vetumagana ta nuani mogitana mia 'atumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai. 4Mianina wata 'ai'aiwabu taiadi, faifaidi basenadi Tamada i vona'awaufaufa 'awaie i na veleda, abame i 'i'isave'avinidi bega kebu i na 'anikudadi, 'alo i na sako, 'alo i na 'watu. 5'Omi yami vetumagana 'wa yato-vagasedi Yaubada 'waineye bega yana toketokena 'wainega i 'i'ibababalemi i na nagoga tutuya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye yana 'ita'ita'i nonogina 'wa na veluagai 'ai'aiwabunidi taiadi.

6'Asiau vita tulina tulina 'wa veveluagadi Iesu 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega bega 'wa nunuavita, siwe kebu i na 'eno-vagata. We'e 'wa na nuani naninidi 'atumaidi 'awaie 'wa na veluagadi Yaubada 'wainega begaidi 'wa na sososoanamo. 7Yaubada vitanidi i tauyedi i sousouyedi 'waimie nuanuana i na 'asetai yami vetumagana toketokena 'alo kebu. 'Ai'edi tomotoga golida i na alai fwayafwayayega, nagami i na vetagovi golida i na 'awakoluya we'e yogo i na koiyavuleni bega i na 'asetai golida 'aisena i 'eno'eno 'atumai'avana, 'ana tutula bwaikina. Wata yada vetumagana bani'odi. Golida 'a'a'avina, nani siaina Yaubada mataneye, we'e yami vetumagana nani bwaikina 'waineye nuanuana i na sisitonovimi vita 'waidiega i na 'isemi yami vetumagana 'atumaina wata toketokena. 'Ai'edi yami vetumagana fa'alina vitanidi 'waidie, 'aiatanina Iesu Keliso i na souyeni, subia, 'ai'aiwabu wata ve'ililibu 'wa na veluagadi Yaubada 'wainega. 8Kebu tamu tutuya Kelisonina 'wa da 'iseniga, siwe 'wa nunuakalikalieni. 'Asiau wata kebu 'wa da 'ise'iseniga siwe ma yami vetumagana taunimi 'wa tauyemi 'waineye, begaidi yami sosoana bwaikaotogina kebu ta na vona. 9Yami sosoananina, sosoana mogitana fai 'ita'ita'i 'wa veveluagai Yaubada 'wainega, kumanina faifaina 'wa vetumagana.

  • S3-4 1 Fit 1:23 Kolos 1:12S5 Kolos 3:3-4 Fol 20:32 Ion 6:28
  • S6-7 Ibu 12:11 1 Fit 5:10 Iob 23:10 Iem 1:3S8 Ion 20:29

Basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo i vona-vagata 'ada

'ita'ita'i faifaina.

10'Ita'ita'inina faifaina basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo i lauala-'atumai wata i velutolitoli nuanuadi i na 'asetai. Yadi 'aseta sai'afo siwe i lu'ivona i vona-vagata 'ita'ita'i Yaubada i na velemi 'ami nuakalikali. 11Keliso 'Anu'anununa i agedi i vonedi i vo, 'Awaie Keliso vita fuedi bwaikidi i na veluagadi we'e yana tovi-vaitugana 'waineye 'ai'aiwabu magemagetadi i na veluagadi abame.” 'Ida ta 'asetadi naninidi i souyedi yada tutuye, we'e basenadiotoga tolu'ivonanidi igodi nuanuadi i na 'asetadi ava'ai tutuyaga, wata naninidi bani'odi i na munega i na souyedi. 12Wata Yaubada i vonedi i vo, 'Wa vetolu'ivonaga kebu taunimi 'ami 'aivaita faifaina, mali tomotoga faifaidi bola kebu i da tubuga.” Vona mogitana naninidi 'akonadi i souyedi yada tutuye, Iesu Valana 'Atumaina 'wainega 'wa nogai tolau'age 'waidiega. Yaubada 'Anu'anunu 'Atumaina i vetunei abamega tolau'agenidi i agedi bega yana toketokena 'wainega Valana 'Atumaina i lu'ivoneyedi 'waimie. We'e Yaubada yana anelose, avinodi taiadi i miamia siwe igodi nuanuadi i da 'asetai 'ada 'ita'ita'i Iesu 'wainega.

  • S10 Ais 53:1-12S11 Luk 24:26-27S12 Mad 13:16-17 Efe 3:10

Yaubada nuanuana yada sauluva tonovidi.

13'Omi 'akonadi Iesu Valana 'Atumaina 'wa 'asetai, begaidi i lubwainemi yami nuanua 'wa na 'idewadi, taunimi yami sauluva 'wa na 'i'isave'avinidi wata yami vetumagana 'wa na yato-vagasedi 'ami nuakalikali 'waineye, nuakalikalinina Yaubada i na velemi Iesu Keliso yana souyagi 'waineye. 14Basenadi Yaubada yana Vona kebu 'wa da 'asetadiga, bavubavumi nuanuami sakona-vebogi. We'e 'asiau 'akonadi 'wa 'aseta bega i lubwainemi Yaubada 'wa na vematayakeyakeni wata nuanuananidi sakoidi kebu i na veveimeyemiga. 15I lubwainemi yami sauluva matatabuna tonovidi fai Yaubada, kumanina i venua'ivinemiga, yana sauluva matatabuna tonovidi. 16Wata Yaubada yana Buki nageneye i vo, Yau magemagetaku kebu tamu yaku sakonaga, begaidi 'omi wata bani'odi i lubwainemi yami sauluva magemagetadi.

17Tutuyanina 'wa vevelu'ui Yaubada 'waineye 'wa awave-Tamama, siwe Yaubadanina yana nuanua 'aitamogana 'wainega tomotoga matatabuda i na veimeyeda vonayavuga 'ana tutuye. 'Awaie yada sauluva 'adi tutula ta na 'ewadi, 'atumaidi, wata 'atumaidi we'e sakoidi, wata sakoidi, begaidi tutuyanina ta na miamia fwayefwayeye i lubwaineda ma yada kololo Yaubada ta na veve'ililibuyeni.

  • S13 Lom 12:2S14 Lom 6:19 Efe 4:17-18S15 2 Kol 6:16-18, 7:1
  • S16 Vei 19:2S17 VeL 10:17

Keliso i tuveobuda.

18Basenadi tubumiavo yadi sauluva kebu 'atumaidiga, yadi vetumagana i yatodi nani-'avo'avovo 'waidie, 'omi 'wa saladi bega Seitani i yogonimi sauluvanidi 'waidiega. We'e 'akonadi 'wa 'asetai Yaubada i tuveobumi. Bega i tuveobumiga kebu nani 'a'a'avidi 'waidiega bani'odi mwali, nau'unu, bawe, 'alo mani, i tuveobumiga nani 'atumaiotogina, Keliso dayaginega. Taunina 'atumaiotogina wata magemagetana, yawaina i tauyeni faifaimi, tutulimi. Yana wafanina bani'odi me Diu sifi natudi i nikenikedi i vevelomuyedi Yaubada 'waineye yadi sakona 'adi 'u'uma faifaidi. 20Basenadiotoga Yaubada bola fwayafwaya kebu i da 'idewaiga, nagami Kelisonina i venua'ivineni yana wafa faifaina, we'e tutuya de'e bega i na nagoga 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye i sivemageseni faifaimi. 21Keliso 'wainega 'wa vetumagana Yaubada 'waineye, kumanina 'ana tosivetovoi wata yana 'ai'aiwabu 'ana to'anivelena, bega 'asiau yami vetumagana 'wa yato-vagasedi 'wa nuani mogitana 'awaie 'ita'ita'i 'wa na veluagai Yaubada 'wainega.

22'Akonadi Yaubada yana nuanua tonovidi 'wa vevematayakeyakedi bega 'wa ve'atumai mataneye wata emiavo tovetumagana 'wa nunuakalikaliedi mogitana, begaidi i lubwainemi 'wa na toke yami venuakalikalinina i na vebwaika-'afo'afo. 23Yami nuakalikalinina i na vebwaikaga fai 'akonadi 'wa tubuve'ivau, Yaubada yana Vona miamia-vagaina 'wainega, vonanina mia 'ivauna wata 'atumaina lamudi. Basenadi inamiavo wata tamamiavo i venatunemi siwe 'awaie i na wafa, we'e 'asiau yana Vonanina miamia-vagaina 'wainega 'wa tubuve'ivau. 24Ava'ai basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki nageneye vonanina i voneyeniga, mogitana. I vo,

Tomotoga matatabudi bani'odi mosomoso,

We'e yadi 'ai'aiwabu wata 'adi subia bani'odi welavi ididi.

Mosomosonidi i 'a'awagi'adi wata ididi i avuavuta.

Vona mogitana tomotoga matatabuda ta na ve'alawafawafa we'e 'Auvea yana Vona i na 'eno-vagata kebu i na 'a'avaga.”

'Auvea yana Vonanina taunina Iesu Valana 'Atumaina, kumanina 'waimie i wai.

  • S18-19 1 Kol 6:20 Ion 1:29S22 Ion 13:34S23 Ion 1:13 1 Fit 1:3
  • S24-25 Ais 40:6-8
Copyright information for `YML