1 Peter 2

'Ida Keliso yana 'Aila'a.

1'Omi Yaubada natunavo begaidi i lubwainemi sauluva sakoidi matatabudi 'wa na bailaotogedi. Kebu 'wa na vekaliga, 'ai'edi tamu sauluva 'wa na tatalabodeniga kebu wata 'wa na 'idewaiga, kebu 'wa na ve'unumagigi wata kebu 'wa na vebonaivo. 2Nuanuaku kwakwama mwedamwedalidi tamu yadi sauluva 'wa na vetutuyameni. Tutuya fuedi yadi nuanua bwaikina susu, faifaina i 'we'we'wela. 'Omi Yaubada yana Vona nuami i da 'ewai. I lubwainemi tutuya fuedi 'wa na lulu'iawawa, faifaina 'wa na nuanua wata 'wa na vevenua'ivina, 'waimie bani'odi susu bega 'wa na vetoketoke i na nagoga mulieta 'ita'ita'i 'wa na veluagai. 3Vona mogitana, 'akonadi yada 'Auvea yana nuakalikali 'waimie 'wa lutonovi.

4Keliso taunina tamu folova miamia-vagaina, 'wainega Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui i 'i'idewai. Tomotoga folovanina i 'iseni i baileni i vo, Nani-'avo'avovo,” siwe Yaubada i venua'ivineni i silakai, 'atumaiotogina mataneye. 'Omi wata bani'odi folova ma yawaimi, 'wa na vaganago 'ada Toveimeanina 'waineye, taunimi 'wa na tauyemi 'waineye bega 'omi yana 'aila'a mogitana, 'wa da vo 'omi folova Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui nageneye. Bei 'wa na vetofolova faifaina, 'omi bani'odi tovelomu yadi sauluva tonovidi, Iesu Keliso yana 'aivaita 'wainega 'wa na vevesauluva 'atumaina, 'asa'aiana yami 'anivelena Yaubada 'waineye, yana nuanua bani'odi. 6Basenadiotoga Yaubada yana Buki nageneye side bani'odi Aisea i kiluma Iesu faifaina i vo,

Tamu folova, yaku nuanua bwaikina a venua'ivineni,

'Asiau a sisivetovoia yaku 'atamana Saioni 'waineye a na ve'unututuyeni.

Egavo yaku venua'ivinanina 'waineye yadi vetumagana i na yato-vagasedi, kebu a na vedumwe'ai'aiediga, 'aivaita i na veluagai.”

7'Omi Iesu 'wa vetumaganeniga, 'waimie folovanina nani 'atumaiotogina, we'e egavo i bailaga, taunidi bani'odi to'aiyogona sakoidi.

Folova tamu i baileni igodi i vo, Nani-'avo'avovo, ta na taweni.”

Siwe mulieta folovanina folova kumekumetana, taunina 'unututu.”

8Wata tamu vona i kilumi Iesu faifaina Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Kileu de'e tomotoga i na tayaidi,

Wata 'waineye i na be'u.”

'Waineye i na be'ube'uga fai Yaubada yana Vona kebu i da vematayakeyakedi, yadi vedumwe'ai'ainina basenadiotoga Yaubada i 'aseta-vagaseni bega i venua'ivinedi vematavuloga faifaina.

  • S1 Efe 4:22 Iem 1:21S4-5 1 Kol 3:11 Lom 12:1S6 Ais 28:16
  • S7 Same 118:22S8 Ais 8:14

'Ida Yaubada yana tomotoga vevenua'ivinida.

9We'e 'omi kebu bani'odiga. Yaubada taunina i venua'ivinemi, yana 'aila'a. 'Omi Keliso taunina Kini yana tovelomu wata Yaubada yana tomotoga mogitana, yami sauluva tonovidi wata magemagetadi mataneye. I venua'ivinemi dudubala 'wainega i miemi yana mageta 'atumaiotogina 'waineye bega ma yami subia 'wa na awa'ai'aia tomotoga matadie. 10Nagami 'omi bani'odi nani-'avo'avovo, 'asiau Yaubada yana tomotoga mogitana. Wata nagami Yaubada yana 'isanuakalikali 'waimie 'wa bavuyeni, 'asiau yana 'isanuakalikalinina 'wa veveluagai i 'ita'ita'iemi.

  • S9 Sou 19:5-6 Ais 9:2 Efe 5:8S10 Ose 1:10 Lom 9:25 1 Fit 1:3

'Ida Yaubada yana tofolova-maimaiga.

11Ekwavo 'ida wakawaka de'e fwayefwayeye, yada 'atamana mogitana abame, begaidi a vevelu'ase'asemi kebu taunimi 'wa na tauyemi bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie fai nuanuananidi 'anu'anunumi 'adi gaviavo nuanuadi i na vetoketoke 'waimie. 12I lubwainemi yami sauluva i na ve'atumai tomotoganidi kebu i da vetumaganaga Yaubada 'waineye matadie, bega tutuyanina i na awavesakoyemiga yami folova 'atumaidi i na 'isedi nika Yaubada i na subiai yana souyagi 'ana tutuya 'waineye.

13'Omi 'Auvea yana tomotoga begaidi toveimea tulina tulina fwayafwaya de'e 'waineye yadi veimea 'wa na vevematayakeyakedi. Yami toveimea gabemani bwaikaotogina yana toveimeavo taiadi 'wa na veve'ililibuyedi, kumanidiavo i vetunedi tosakona i na vematavulogidi we'e egavo yadi sauluva 'atumaidi i na subiadi. 15Tomotoga fuedi Yaubada wata Iesu Valana 'Atumaina i bavuyedi bega tutuya fuedi i awavesakoyemi. Yaubada nuanuana 'wa na vevesauluva 'atumaina wata toveimea 'wa na vevematayakeyakedi bega toawavesakonidi yami sauluva i na 'isedi kebu 'adi fata wata i na vonavona 'waimie. 16Yaubada 'akonadi i 'etoyavumi sauluva tuatuaidi 'waidiega, yavuyavumi 'wa na miamia, siwe kebu tamu yami sakona 'wa na velubwasabwasai yami sauluva 'ivauna 'wainega. We'e mogitana taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'waineye 'wa na vetofolova faifaina. 17Tomotoga matatabudi 'wa na veve'ililibuyedi, emiavo tovetumagana 'wa na nunuakalikaliedi, ma yami kololo Yaubada 'wa na vevematayakeyakeni, wata yami toveimea bwaikaotogina 'wa na ve'ililibuyeni.

  • S11 Gal 5:16-17,24S12 Mad 5:16S13-17 Lom 13:1-7
  • S15 1 Fit 3:15-17S16-17 Gal 5:13

Keliso yana tokemaiga vita 'waidie, yada 'eba 'isa.

18'Omi 'ifwaimi 'wa vetofolovaga mali tomotoga 'waidie i lubwainemi 'wa na vevematayakeyakedi wata 'wa na veve'ililibuyedi. We'e tomotoganidi i nuakalikaliemiga wata i 'ivaisemiga kebu 'aise'avadi 'wa na veve'ililibuyedi, tomotoganidi yadi veimea fa'alidi 'waidiega vita 'wa veveluagadi wata 'wa na veve'ililibuyedi. 19'Ai'edi kebu tamu yami sakonaga vita 'wa na veluaga-maimaigidi, siwe Yaubada faifaina 'wa na nuanua bwaikina bega 'wa na totokemaigemi, taunina sauluva 'atumaina mataneye. 20Siwe 'ai'edi 'wa na tokemaigemi 'ainike 'waidie yami sakona faifaidi, tutulina ava'ai? We'e 'ai'edi yami sauluva 'atumaidi faifaidi i na nikemi bega 'wa na tokemaiga, Yaubada ma yana nuakalikali i na vesauluva 'atumaina 'waimie. 21I lubwainemi 'wa na tokemaiga vita 'waidie fai naninina faifaina Yaubada i venua'ivinemi. Keliso veviga i veluagadi faifaida yada 'eba 'isa, begaidi yana tokemaiga veviganidi 'waidie ta na vetutuyameni. 22Kebu tamu yana sakonaga wata kebu tamu tutuya 'awanega vekali i da souyeni. 23Tomotoga i awavesakoyeniga, kebu wata awavesakoyega bonadi i da tutuli, tomotoga vita i veleveleni siwe kebu i da ve'isakololo 'waidie, yana nuanua matatabuna i yatoi Yaubada nimaneye, taunina yana veimea tonovina vonayavuga 'waineye. 24Keliso 'aiseotogina yada sakona i 'ewadi tomogoneye 'ai lagalagana 'waineye i ve'a'avadi, bega 'ada fata sauluva sakoidi ta na vedumwe'ai'aiedi 'wa da vo ta da wafa sauluvanidi 'waidiega. Tutuya de'e yada nuanua bwaikina ta na vevesauluva tonovina Yaubada mataneye. 'Ana kini'ona 'waidiega ta ve'atumai. 25'Omi basenadi 'wa mia 'ani'ie Yaubada 'wainega 'wa da vo bani'odi 'aisaya sifi i da vuyo, siwe 'asiau 'wa vilami 'ami To'isave'avina 'waineye, 'anu'anunumi i 'i'ita'ita'iedi Seitani yana toketokena 'wainega.

  • S18-19 Efe 6:5-7S20 1 Fit 4:14S21 Mad 16:24S22 Ais 53:9
  • S23 Ais 53:7 Lom 12:19S24 2 Kol 5:21 Ais 53:5-6S25 Ion 10:11
Copyright information for `YML