1 Peter 3

Naginagidi 'adi veimea.

Iesu taunina i tauyeni Tamana yana nuanua 'waineye, 'omi vevine wata bani'odi taunimi 'wa na tauyemi yami lalamogavo 'waidie 'wa na vevematayakeyakedi. 'Ai'edi yami lalamogavo 'ifwaidi kebu i da vetumaganaga Yaubada yana Vona 'waineye, yami vematayakayaka i na 'isedi, yadi 'eba 'isa bega i na nuaviladi Yaubada 'waineye. Kebu yami vona 'waidiega i na nuaviladiga, yami ve'ililibu wata yami sauluva tonovidi i na 'isedi bega i na vetumagana. Kebu vaigavu nuami i na 'ewadi 'ami 'isa 'atumaidi faifaidi bani'odi nava'au-'amola, bida 'aninamanamalidi, 'alo kaleko 'atumaidi 'adi tutula bwaikidi. We'e mogitana yami nuanua 'wa na 'ivivigavudi nuanua bikana wata nuaobu 'waidiega, naninidi kebu i na 'watu, 'adi 'isa 'atumaidi Yaubada mataneye. Basenadi vevine totafalolo, kumanidiavo yadi vetumagana i yato-vagasedi Yaubada 'waineye, de'e bani'odi i vigavuyedi. Yadi lalamogavo i vematayakeyakedi bani'odi Sela, Ebelamo i vematayakeyakeni wata i ve'ililibuyeni bani'odi 'adi toveimea. 'Ai'edi yadi sauluvanina 'wa na vetutuyameniga bega 'wa na vevesauluva 'atumaina wata kebu tamu nani faifaina 'wa na kolologa, 'omi Sela natudiavo mogitana.

'Omi iavetami yami vevinevo taiadi 'wa miamianiga 'wa na nuani taunidi kebu toketokediga bega ma yami ve'ililibu 'wa na 'i'isave'avinidi fai taunidi ma fuemie 'ami nuakalikali mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa na veluagai Tamami Yaubada 'wainega. Vona mogitana ma yami ve'ililibu 'wa na 'i'isave'avinidi bega kebu tamu nani yami velu'ui i na veve'etobodedi.

  • S1-2 Efe 5:22-24 1 Kol 7:12-16 Tai 2:4-5S3-4 1 Tim 2:9-10
  • S7 Efe 5:25-30 Kolos 3:19

Matatabuda Tamada 'aitamogana, begaidi ma edavo ta na vevenuakalikali.

Sai'afoga a na 'ailove bega de'e tamu nani faifaina a na veifufu fuemi 'waimie. Matatabumi Tamami 'aitamogana Yaubada, bega i lubwainemi ma emiavo 'wa na vevenuakalikali, yami nuanua 'aitamogana, 'ami vebae 'aitamogana 'ai'edi sosoana 'alo nuavita 'waidie, wata ma yami nuaobu ma emiavo 'wa na vevesauluva 'atumaina. 'Ai'edi tamu aitoi i na vesauluva sakoina 'waimie, kebu sauluva sakoinega 'wa na tutuli, wata i na yagaimiga kebu maniniega 'wa na tutuli. Kebu bani'odi 'wa na vesauluvedi we'e mogitana 'wa na velu'ui Yaubada 'waineye i na vesauluva 'atumaina 'waidie. Yaubada nuanuana bani'odi 'wa na vevesauluvedi bega yana nuakalikali i vona'awaufaufa 'awaie i na velemiga 'wa na veluagai. 10 De'e vonanina nagami i voneyeni Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

'Ai'edi aitoi nuanuana tutuya fuedi ma yana sosoana i na miamia,

Vona sakoidi wata vekali kebu i na sousouyedi 'awanega.

11 Sauluva sakoidi 'waidiega i na vedumwe'ubu'ubuta i na vevesauluva 'atumaina.

Ma yana tokemaiga i na vetafewa nuanua bikana wata veiana faifaidi.

12 I lubwaineni bani'odi i na vesauluvedi fai egavo yadi sauluva tonovidi, Yaubada i 'ise'isedi wata i nuanuanidi,

Wata yadi velu'ui 'waidie bonadi i noganogaidi.

We'e tosakona i awamata'isedi ma yana nuasako.”

  • S8-9 Lom 12:16-18 Mad 5:44 1 Tes 5:15 Efe 4:32S10-12 Same 34:12-16

Tutuya 'ifwaidi vita i na souyedi sauluva 'atumaina 'wainega.

13 'Ai'edi tutuya fuedi nuanuami sauluva 'atumaidi 'wa na 'i'idewadi, kebu tamu aitoi vita i na velemi. 14 We'e 'ai'edi vita 'wa na veluagadiga yami sauluva 'atumaidi faifaidi, 'asa'aiana 'wa na sosoanamo fai bola Yaubada 'ami tutula i na velemi. Kebu vita faifaidi 'wa na venuafouviga 'alo tomotoga 'wa na kololoyedi. 15 Mogitana kebu 'wa na kololo, siwe Keliso 'wa na nuanuani bega 'wa na ve'ililibuyeni, taunina 'ami Toveimea. 'Wa na venua'ivina-'atumai bega 'ai'edi tamu aitoi i na velutoliemiga i na vo, Awale 'wa vetumagana Iesu 'waineye,” 'ami fata ma yami 'aseta 'wa na veifufu 'waidie, siwe ma yami ve'ililibu bonami bikadiega 'wa na vonedi. 'Omi Keliso yana tomotoga i lubwainemi 'wa na vevesauluva 'atumaina bega 'ami vebae 'waidie 'wa na lulutonovi kebu 'wa da sakosakona. Egavo i yagayagaimi wata yami sauluvanidi i awavesakoyediga, i na 'isemi kebu tamu yami sakonaga nika i na bunumayaga. 17 'Ai'edi vita 'wa na veluagaiga sauluva sakoina 'wainega, 'omi taunimi, we'e 'ai'edi Yaubada yana nuanua 'wainega vita 'wa na veluagaiga yami sauluva 'atumaidi faifaidi, i lubwaineni, nani 'atumaina.

18 Keliso wata vita i veluagadi sauluva 'atumaina faifaina, i wafa faifaida. Tutuya matatabuna faifaina, i wafa-vetamogai, yada sakona faifaidi. Taunina to'atumaina yana sauluva magemagetadi siwe i wafa 'ida tosakona faifaida bega i na vagavaida i na naweda Yaubada 'waineye. Tomogo'avana i luvewafai we'e 'Anu'anununa i vetoketoke bega i nago i lu'ivona towafa yaluadi 'waidie, kumanidiavo yogoyogonidi Vatu'ai Manamanawena 'waineye. 20 Towafanidi basenadiotoga Noa yana tutuye kebu nuanuadi Yaubada 'waineye i na vematayakayaka. Tutuya manamanawena Yaubada i tokemaiga nuanuana i na nuaviladi siwe tutuyanina Noa yana waka i yogona'a'avai i veimea 'wei bwaikina i obu. Tomotoga kebu fuediga i ve'atumai wakeye, matatabudi 8, ufa i ulalakasedi bega 'wainega i ve'atumai. 21 Ufanina yada 'eba 'isa bafitaiso faifaina, 'wainega 'asiau 'ita'ita'i ta veveluagai. 'Ita'ita'inina bafitaiso 'wainega kebu yokeotoga 'ana 'ilekoa faifaina, we'e mogitana ta bafitaiso ta vona'awaufaufa Yaubada 'waineye ta nuavilada sakona 'waidiega. 'Ita'ita'i ta veluagai bafitaiso 'wainega fai Iesu Keliso i tovoi wafayega, we'e 'asiau i miamia abame, Yaubada veimea i veleni bega i miabui 'ana 'atagiega, anelose, toveimea, wata nani toketokedi matatabudi abame i veveimeyedi.

  • S13 Mad 10:28 Voa 16:7 Lom 13:3S14 Ibu 10:5-6S15-16 Kolos 4:6 1 Fit 2:15
  • S17 1 Fit 2:20S19 Efe 4:9-10 Fil 2:9-10S20 Nag 7:7
  • S21-22 Lom 6:4 Tai 3:4-5 Ion 3:5 Efe 1:20-21
Copyright information for `YML