1 Peter 4

Yaubada yana nuanua ta na vematayakeyakedi.

1'Wa na nuani tutuyanina Keliso i vetomotogaotoga taunina i tauyeni vita i veluagadi begaidi i lubwainemi yana nuanuanina 'wainega taunimi 'wa na kiavetoketokemi. Taunimi 'wa na tauyemi vita 'waidie, fai 'ai'edi aitoi mogitana taunina i tauyeniga Keliso 'waineye bega vita i na veluagadi faifaina, kebu nuanuana i na sakosakona. 2Begaidi tutuya de'e i na nagoga wafa 'ana 'etowava i lubwainemi bunu 'ana nuanua sakoidi kebu nuami i na 'ewadi, Yaubada yana nuanua 'aisena 'wa na vevematayakeyakedi. 3Yaubada 'ana tobavu nuanuadi sakona-vebogi 'omi wata basenadi bani'odi 'wa vesauluvedi, siwe 'akonadi 'wa 'ailove 'asa'aiana 'ami fata 'wa na 'ailove-vagata. Basenadi yami nuanua matatabuna 'wa tauyedi sauluva 'eba bunumayaga wata bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie, ufa toketokena 'wa toke 'wa yemu nuami i lugaugaudi, 'wa ve'avula-'avo'avovo, wata ma yami subia 'wa 'odu'odu yaubada-vekavekali 'waidie. 4Sauluvanidi 'akonadi 'wa bailedi bega emiavo kebu i da vetumagana Yaubada 'waineye nuadi i voganidi fai kebu 'wa da luluve'auyedi sakonanidi 'waidie, begaidi ma yadi nuasako i sisidibidibiemi. 5Tosakonanidi 'awaie tomotoga ma yawaidi wata wafawafadi taiadi i na vonayavuga Yaubada mataneye, bei i na veimea 'adi vematavuloga i na veluagai. 6Mogitana tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye, faifainanina basenadi Iesu Valana 'Atumaina i lu'ageyeni tomotoga 'akonadi i wafaga 'waidie. Yaubada i na veimea tomotoga vematavuloga i na veluagai yadi sakona fwayefwayeye faifaidi, siwe Valanina 'Atumaina 'wainega 'anu'anunudi 'adi fata i na miamia Yaubada i miamiaga bani'odi.

  • S1 2 Kol 5:15S2 1 Ion 2:16-17S3 Efe 2:2-3 Tai 3:3
  • S6 Lom 8:10

Yaubada yana nuakalikali 'waideye, 'waidiega ta na 'aivaita.

7Fwayafwaya wata nani matatabudi sai'afoga i na 'a'ava, begaidi taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi, kebu 'wa na mia-maimaiga 'wa na 'isa'isa bega 'ami fata 'wa na vevelu'ui. 8Siwe tamu nani bwaikina 'wa na 'i'idewaiga, ma emiavo 'wa na vevenuakalikali mogitana bega kebu emiavo yadi sakona fuedi faifaidi 'wa na nuanua, 'wa na veveianamo. 9Emiavo 'wa na tauyedi i na luku yami vanuge mia wata 'eno faifaidi, kebu ma yami luvulewa 'wa na mia'ubu'ubusedi. 10'Ida 'aitamogana 'aitamogana 'akonadi Yaubada yana nuakalikali tulina tulina 'ada veuveuta i veleda. 'Ada veuveutanidi ta na folovedi, 'waidiega edavo ta na 'i'ivaisedi nika 'ida Yaubada yana tofolova 'atumaida. 11'Aitamogana 'aitamogana 'akonadi ma 'ada veuveuta begaidi 'ai'edi aitoi i na lau'agega, i lubwaineni bonana 'ana nogaya mogitana Yaubada yana Vona. 'Ai'edi aitoi i vetofolovaga emiavo 'waidie, i lubwaineni Yaubada yana toketokena 'wainega i na folofolova. 'Ai'edi bani'odi 'wa na folovediga Iesu Keliso faifaina nani matatabudi 'waidie, tomotoga i na 'isedi Yaubada i na subiai. Taunina ma yana 'ai'aiwabu magemagetadi wata ma yana toketokena tutuya matatabuna 'waidie, kebu i na 'a'ava, i na 'eno-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua 'asa'aiana bani'odi.

  • S7-9 Lom 12:9-13S10-11 Lom 12:6-8 1 Kol 12:4-7

'Ida Keliso yana tomotoga vita ta na veluagadi faifaina.

12Ekwavo, vita 'akonadi 'wa veveluagadiga Keliso 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega, faifaidi kebu nuami i na voganidi, i lubwaineni bani'odi ta na veveluagadi. 13Siwe 'wa na sososoanamo fai basenadi Keliso vita i veluagadi faifaida, 'asiau 'omi wata bani'odi 'wa veveluagadi faifaina, bega tutuyanina yana 'ai'aiwabu magemagetadi i na souyediga, bei 'wa na sosoana mogitana. 14'Ai'edi tomotoga i na yagayagaimiga fai 'omi Keliso yana tomotoga, 'wa na sososoanamo, yami 'eba 'isa 'Anu'anunu Magemagetana, taunina Yaubada 'Anu'anununa, 'akonadi i agemi. 15'Ai'edi 'omi 'wa na vavainago, 'wa na luluvewafaga, 'wa na totolive'edaga, 'alo tamu sauluva sakoina 'wa na 'i'idewaiga, faifaidi vematavuloga 'wa na veveluagadi, 'ana nogaya 'waikuye kebu 'atumaina. 16We'e 'ai'edi vita 'wa na veluagadiga fai 'omi Keliso yana tomotoga, kebu faifaidi 'wa na bunumayaga, siwe 'wa na vekaiwamo Yaubada 'waineye fai 'ami 'eba 'ainana i na vo, Keliso yana tomotoga.”

17Yaubada yana tutuya 'akonadi i velilivana, tomotoga matatabuda ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda vematavuloga faifaina. 'Ida Yaubada yana tomotoga, siwe ta na kumeta ta na vonayavuga mataneye, we'e tutuyanina tomotoganidi Yaubada yana Vona i vedumwe'ai'aiediga i na vonayavuga, mogitana vematavuloga bwaikina i na veluagai. 18To'atumaina yadi luku abame kebu safailinaga, we'e tosakona wata Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai ava'ai i na souyeni 'waidie? 19Mogitana to'atumaina yada luku abame kebu safailinaga begaidi egavo Yaubada i tauyedi bega vita i veveluagadi, i lubwainedi vitanidi 'waidie i na tokemaiga, i na vevesauluva 'atumaina wata taunidi i na tauyedi mogitana 'adi To'idewadewa 'waineye, kebu tamu sai'afo i na bailedi i na 'i'isave'avinidi.

  • S14 Mad 5:11S14-16 1 Fit 2:19-20S16 Fol 5:41S18 Voa 11:31
Copyright information for `YML