1 Peter 5

Yaubada yana tomotoga 'adi 'isave'avina faifaina.

'Omi 'au'auveavo, tovetumagana 'adi to'edakumetavo a na veifufu 'waimie. Yau wata bani'odi to'edakumeta, Keliso yana veviga matatabuna a 'isedi wata tutuyanina yana 'ai'aiwabu magemagetana i na sivemageseniga yau wata i na veleku. A na velu'ase'asemi nuanuaku Yaubada yana tomotoga 'wa na 'i'isave'avinidi bani'odi 'aisaya sifi 'adi to'isave'avinavo i 'i'ita'ita'iedi wata i 'e'edakumesedi 'atumaina. Yaubada yana tomotoga i 'anivelenedi 'waimie bega 'wa na 'i'isave'avinidi, ma yami dumwebika 'wa na veve'isabodedi Yaubada yana nuanua bani'odi, kebu 'wa na 'abiawa. Taunimi 'wa na tauyemi mogitana 'wa na vetofolova faifaidi, kebu tutula faifaina 'wa na nuanua. Tomotoganidi i velemiga kebu 'wa na veveimeyedi veimea fa'alidi 'waidiega, yami sauluva 'atumaidi 'waidiega 'wa na 'e'edakumesedi, yadi 'eba 'isa. Bega tutuyanina Iesu, taunina yami to'edakumeta bwaikina i na souyeni 'ami tutula i na velemi, tutulanina 'ai'aiwabu magemagetana i na 'eno-vagata 'waimie.

  • S2 Fol 20:28S3 Fil 1:14 1 Tim 4:12, 5:1 Ion 13:14-15

Tovetumaganavo i lubwainedi ma yadi nuaobu i na tovoi fa'alina.

We'e 'omi tubuvauvau iavetami, wata bani'odi ma yami ve'ililibu tulaidi 'wa na vevematayakeyakedi. Matatabumi ma emiavo 'wa na veve'ivaivaita ma yami nuaobu fai Yaubada yana Buki i vo,

Taunidi i awa'ai'aidiga Yaubada i vegaviedi,

We'e tonuaobu ma yana nuakalikali i vevesauluva 'atumaina 'waidie.”

Begaidi ma yami nuaobu taunimi 'wa na tauyemi Yaubada yana toketokena 'waineye, bega tutuyanina nuanuana, i na kialakaimi veimea i na velemi. 'Ami vita faifaidi 'wa vevenuafouviga, matatabudi 'wa na 'avalavedamanidi 'waineye fai i 'i'isanuakalikaliemi.

'Wa na 'isa'isa wata taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi fai 'ada gavia Seitani i yabayaba nuanuana vita i na veleveleda wata yada vetumagana i na 'ivemweadi 'wa da vo bani'odi wayo'o i da bodaboda nuanuana 'aisaya tamu i na ovai. Ma yami vetumagana 'wa na tovotovoi fa'alina wata Seitani 'wa na veugeugeni fai 'akonadi 'wa 'asetai emiavo tovetumagana 'awalawa matatabuna 'waidie vita i veveluagadi, 'omi wata bani'odi vitanidi 'wa veveluagadi. 10 Vitanidi 'wa veveluagadiga siwe kebu tutuya manamanawenaga wata i na 'a'ava fai Yaubada tauniotogina i na 'ive'atumaimi, i na kiavefa'alimi wata i na kiavetoketokemi bega 'wa na mia 'atumaina. Yaubadanina yana sauluva matatabuna nuakalikali, i venua'ivinemi bega 'wa na luku yana 'ai'aiwabu miamia-vagaina 'waineye Keliso taiadi 'wa na miave'itubama. 11 Yana toketokena nani matatabuna 'waidie kebu i na 'a'avaga i na 'eno-vagata. Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

  • S5 Voa 3:34 Luk 22:26S6 Fil 2:8-9S7 Mad 6:25-26
  • S8-10 2 Tim 4:17-18 Lom 8:18S9 Efe 6:11-13 Iem 4:7S10 1 Tes 5:23-24

Fita yana vona 'ana 'eba ve'a'ava.

12 Yami leta de'e siaina Sailasa i 'ivaiseku 'a kilumi, taunina iaku tovetumagana yana sauluva matatabuna a 'asetadi ma 'ana vetumagana. Yaubada yana nuakalikali mogitana 'akonadi a lu'ivona leta de'e nageneye, bega nuanuaku 'wa na tovotovoi fa'alina yana nuakalikalinina 'waineye.

13 Emiavo Keliso 'ana tovetumagana 'omi ma fuemie Yaubada i venua'ivinediga, side bei 'atamana Loma
'Ana mogitana 'atamana Babiloni, siwe tamu 'ana wagava.
'waineye yadi vekaiwa i vetunei 'waimie, wata Malika, kumanina a awave-natuna 'waineye.
14 Emiavo tovetumagana 'wa na veluagadiga, ma yami nuakalikali 'wa na 'avalamaigidi.

A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku 'omi wata 'ifwaidi edavo Keliso taiadi 'wa miave'itubamaga, Yaubada nuanua bikana mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

  • S12 Fol 15:22S13 2 Tim 4:11 Lom 1:7
'Asa'aiana bani'odi.

Yau Fita.

Copyright information for `YML