1 Thessalonians 1

Emavo, yau Faulo, Sailasa wata Timoti taiadi 'a vekaiwa 'waimie. 'Omi Keliso yana 'Aila'a 'wa miamiani 'atamana Tesalonaika 'waineye, Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso yadi tomotoga, 'waimie 'a kilukiluma.

'A vevelu'ui faifaimi, nuanuama Yaubada Tamada wata Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie wata nuanua bikana i na velevelemi mia 'atumaina taiadi.

Vekaiwa me Tesalonaika yadi sauluva faifaina.

Tutuya fuedi 'a vevekaiwa Yaubada 'waineye matatabumi faifaimi wata 'a vevelu'ui 'waineye bega i na 'i'ivaisemi. Yama vekaiwa Yaubada Tamada 'waineye faifaimi, fai tutuya fuedi 'a nuanuanimi yami vetumagana ma 'ana 'eba 'isa, yami folova toketokena fai ma yami nuakalikali, wata vita 'waidie 'wa totokemaigemi fai yami vetumagana 'wa yato-vagaseni 'ada Toveimea Iesu Keliso 'waineye.

Emavo 'a 'asetai Yaubada i nuakalikaliemi wata i venua'ivinemi fai tutuyanina Iesu Valana 'Atumaina 'a viweni 'waimie, 'Anu'anunu 'Atumaina i 'imoso'ieni bega kebu vona 'aisena 'wainega, wata Yaubada yana toketokena i vemi bega 'wa ve'awamogitana. Yama sauluva 'akonadi 'wa 'asetai tutuyanina taiadi ta miamia, yami 'eba 'isa wata 'ami 'aivaita.

Yama sauluvanidi wata 'ada Toveimea Iesu yana sauluva 'wa vetutuyamedi Avinodi vita fuedi 'wa veluagadi Keliso 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega, siwe ma yami sosoana 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega taunimi 'wa tauyemi Vala 'Atumaina 'waineye. Keliso 'ana tovetumaganavo 'awalawa Masidonia wata Gulisi nagedie yami sosoana wata yami tokemaiga i 'isedi yadi 'eba 'isa i na vetutuyamemi. Vona mogitana 'awalawanidi 'adi tomia Toveimea Valana i 'aseta 'waimiega wata 'awalawa 'ifwaidi 'ani'ieyega 'waidie tomotoga fuedi yami vetumagana Yaubada 'waineye valana 'akonadi i 'aseta, begaidi kebu i da lubwainema 'waidie 'a na lulu'ivona. Tomotoganidi i lulu'ivona basenadi ma yami sosoana 'wa lu'uma'umaiema faifaina, wata kumaea 'waidie 'wa tauyemiga 'akonadi 'wa vedumwe'ai'aiedi 'wa nuavilami taunimi 'wa tauyemi Yaubada 'waineye 'wa vetofolova faifaina. Taunina 'aiseotogina Yaubada, miamia-vagaina. 10 Wata tomotoganidi i lulu'ivona 'wa lulukamata Yaubada Natuna yana vila-vaitugana abamega faifaina. Natunanina Iesu, kumanina basenadi i sivetovoia wafayega bega i 'i'ita'ita'ieda Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga 'awaie i na souyediga 'waidiega.

  • S2 Fil 1:3-4S5 1 Kol 4:20S6 2 Tes 3:9S7 1 Fit 5:3
  • S8 Lom 1:8S9-10 Fol 14:14-15S10 Mad 16:27
Copyright information for `YML