1 Thessalonians 2

Faulo yana folova Tesalonaika 'waineye.

Emavo, 'akonadi 'wa 'asetai yama wai 'waimie kebu 'a da wai-maimaiga, 'wainega 'aivaita 'wa veluagai. Wata 'wa 'asetai basenadi 'atamana Filifai 'waineye Keliso 'ana tovedumwe'ai'ai vita bwaikina i velema wata i yagaima siwe yada Yaubada toketokena i velema bega 'a wai 'waimie ma yama venuafoufa'ala Valana 'Atumaina 'a lu'ivona. We'e tovedumwe'ai'ai 'ifwaidi taiadi 'wa miamianiga kebu 'a da kololoyedi bega yama folova 'a da baileni fai Yaubada yana 'aivaita 'wainega 'a folofolova. 'A lau'agega 'waimie kebu vekaliga 'alo si'wayo'wayoga we'e mogitana ava'ai Yaubada nuanuana 'a na veifufuyediga faifaidi 'a vona. 'A vonaga fai Yaubada i nuani 'ima i lubwainema bega Iesu Valana 'Atumaina i tauyeni 'waimeye 'a na lulu'ivona. Kebu tomotoga 'adi kiavesosoana faifaina 'a da vonavona siwe ava'ai Yaubada nuanuana 'ana 'eba kiavesosoana faifaina 'a vonavona, Yaubadanina yama nuanua matatabudi i 'asetadi, 'atumaidi 'alo sakoidi. 'Omi 'wa 'asetama wata Yaubada i 'asetama kebu nuami 'a da 'ani'anidi subia-vekavekali 'wainega wata mani faifaina kebu a da veiana-sebesebemi. Kebu 'ama subia faifaina 'a da folofolova, 'omi 'alo mali tomotoga 'waimiega.

'Ima Keliso yana tomata'aulelevo 'ama fata 'a da lukakademi 'ani'ani wata nani 'ifwaidi 'wa da velevelema, siwe kebu bani'odi 'a da vevesauluvediga. Tutuyanina taiadi ta miamiani yama sauluva bikana bani'odi vavine natudiavo i 'i'isave'avinidi. Ma yama nuakalikali Yaubada yana Vona 'a lu'ivona 'waimie. 'A nuakalikaliemi bwaikina begaidi kebu vona 'aisena 'a da velemi, wata taunima 'a tauyema 'a vetofolova 'waimie.

Emavo, 'wa na nuani basenadi yama folova 'waimie. 'Aiata wata lovana 'a folofolova bwaikina, Yaubada yana Vona a lulu'ivona 'waimie wata taunima 'a 'i'isave'avinima 'ani'ani 'wainega fai kebu nuanuama vita 'a na velemi 'ama 'isave'avina faifaina.

10 Side bani'odi, 'omi Keliso 'ana tovetumaganavo, yama sauluva 'wa 'isedi wata Yaubada i 'isedi, bega 'wa 'asetama kebu tamu tutuya 'a da vekaliemi, yama mia matatabuna 'waidie yama sauluva tonovidi wata 'atumaidi. 11 Fai yama 'aivaita 'aitamogana 'aitamogana 'waimie 'wa da vo bani'odi tomogo natunavo i da 'i'isave'avinidi. 12 Yami vetumagana 'a kiavefa'alidi, nuami 'a 'iveagiagidi wata 'a vevelu'ase'asemi yami sauluva i na ve'atumai bega Yaubada i na sosoana faifaimi. I lubwainemi yami sauluva 'atumai'avadi fai Yaubada i venua'ivinemi nuanuana yana 'ai'aiwabu magemagetadi i na velemi taiadi 'wa na miamia yana 'Eba Veimea nageneye.

  • S2 Fol 16:19-24S4 Gal 1:10S5 Fol 20:33
  • S6 Ion 5:41,44S9 1 Kol 4:12S11 1 Kol 4:14
  • S12 Fil 1:27

Me Tesalonaika vita i veluagadi Keliso 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega.

13 'A vevekaiwa Yaubada 'waineye fai tutuyanina Yaubada yana Vona 'a viweni 'wa nogai nuanuami bwaikina, fai 'wa 'asetai vonanina Yaubada yana Vona kebu tomotogaotoga yadi vona, vona mogitana Yaubada 'wainega. Vonanina 'wainega Yaubada i folofolova 'omi tovetumagana nuamie. 14 Emavo, tutuyanina 'wa tauyemi Keliso 'waineye vita 'wa veluagadi taunimi yami tomotoga 'waidiega, bani'odi basenadi me Iudia 'ifwaidi i vetumagana Iesu Keliso 'waineye i luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye, vita i veluagadi taunidi yadi tomotoga me Diu 'waidiega. Tovedumwe'ai'ainidi basenadi Yaubada yana tolu'ivonavo i luvewafadi mulieta Toveimea Iesu, wata 'ima i sogiema. Tomotoganidi ma yadi nuasako tomotoga matatabuda i vevegavieda we'e Yaubada kebu i da sosoana faifaidi. 16 Yadi sakona i 'imoso'ieni igodi i tatalaboda kebu nuanuadi 'a na lalau'age mali tomotoga kebu Diu 'waidie bega Yaubada i na 'ita'ita'iedi. Yadi sakonanidi i vevebwaika i maiga nika 'asiau Yaubada yana nuasako i souyeni i na vematavulogidi.

  • S13 Gal 1:11-12S14 Fol 17:5S15 Fol 2:23
  • S16 Lom 1:18

Faulo nuanuana me Tesalonaika i na foge-vaituganidi.

17 Emavo, basenadi 'a 'iawemi kebu maigimi 'a da 'ise'isedi siwe kebu 'a da venuafanimiga. 'A mai kebu tutuya manamanawenaga nuanuama bwaikina 'a da wai 'a da foge-vaituganimi. 18 Vona mogitana 'a vetafewa 'a da wai faifaina, we'e yau Faulo tutuya fuedi a vetafewa-wayoga fai Seitani yama 'eda i sibodai vita tulina tulina 'waidiega. 19 'Awaie 'ada Toveimea Iesu i na vilai i na mai fueda ta na tovoi mataneye, 'omi yama 'eba sosoana 'ama subia faifaina. Yama folova 'wainega 'wa vetumagana Keliso 'waineye bega 'a nuani mogitana 'ana tutula 'a na veluagai Yaubada 'wainega. 20 Vona mogitana 'omi 'ama 'eba subia 'a sososoanemi.

  • S19 Fil 4:1
Copyright information for `YML