1 Thessalonians 4

Sauluvanina Yaubada yana 'eba sosoana, kumanina nuanuana.

1Emavo, sai'afoga 'a na 'ailove, siwe nuanuama wata 'a na vonemi. Sauluva tonovidi 'wa 'asetadi 'waidiega 'ana fata Yaubada 'wa na kiavesosoani fai 'a ve 'waimie Iesu Keliso yana veimea 'wainega. 'Akonadi bani'odi 'wa vevesauluvedi, siwe 'asiau 'ada Toveimea Iesu 'ana wagavayega wata 'a na vonemi, nuanuama bwaikina 'wa na nunuave'avini Yaubada yana nuanua 'wa na 'i'idewai. 3Side bani'odi Yaubada nuanuana 'wa na vevesauluva. Nuanuana yami sauluva magemagetadi mataneye, kebu 'wa na sakona bunu 'ana nuanua 'wainega, 'wa na nagiga yami vevinevo 'wa na veve'ililibuyedi wata yami sauluva tonovidi Yaubada mataneye. 5Kebu nuanuama tomotoganidi Yaubada kebu i da 'asetaiga yadi sauluva 'wa na vetutuyamedi, i veve'avula-'avo'avovo. 6Kebu i da lubwaineni tamu aitoi iana i na vekalieni yana vavine i na luobuyedi, fai egavo bani'odi i sakonaga 'Auvea vematavuloga i na veledi. Naninina faifaina basenadi 'a matakiami. 7Yaubada i venua'ivineda kebu ta na sakosakona, i venua'ivinedaga ta na vevesauluva tonovina mataneye, bega egavo yama venidi i na vedumwe'ai'aiediga, kebu tomotoga yama veimea 'aisedi i da vedumwe'ai'aiedi, siwe wata Yaubada, taunina 'Anu'anununa 'Atumaina 'ana to'anivelena 'waimie, i vedumwe'ai'aieni.

9'Omi tovetumagana ma emiavo 'wa vevenuakalikaliga, kebu i da lubwaineku faifaina 'a na kiluma 'waimie. Kebu i da lubwainekuga fai 'akonadi Yaubada i vemi bani'odi 'wa na munega ma emiavo 'wa na vevenuakalikali. 10Vona mogitana 'akonadi bani'odi 'wa vevesauluvedi emiavo tovetumaganavo yami 'awalawa Masidonia matatabuna nageneye 'wa nunuakalikaliedi. 'Wa nunuakalikaliga siwe 'a na velu'ase'asemi nuanuama yami nuakalikali i na vebwaika-'afo'afo.

11Nuanuama 'wa na vewavawava yami mia bikana, kebu 'wa na tolive'eda tomotoga 'ifwaidi 'waidie, we'e 'ami'ami faifaina taunimi 'wa na folofolova, basenadi bani'odi 'a vonemi. 12'Ai'edi bani'odi 'wa na vesauluvediga, egavo kebu i da tauyediga Iesu 'waineye yami sauluva i na 'isedi i na ve'ililibuyemi wata kebu vakeli'ava 'waineye 'wa na nuanua.

  • S3 1 Fit 1:16S4 1 Kol 6:13,15S5 Lom 1:24-28
  • S7 1 Fit 1:15S8 Luk 10:16S9 Ion 13:34S11 Efe 4:28
  • S12 Kolos 4:5

Iesu yana vila-vaitugana faifaina.

13Emavo, nuanuama 'a na veifufu 'waimie towafa faifaidi bega kebu 'wa na nuavita. Egavo kebu i da vetumaganaga Keliso 'waineye i nunuavita ediavo i wafaga faifaidi fai i nuani kebu wata i na 'isedi, we'e 'ida tovetumagana kebu bani'odi ta na munega. 14'Ida ta vetumagana ta 'asetai Iesu i wafa wata i yawasa-vaitugana, begaidi wata ta vetumagana Iesu yana tomotoga i wafaga i na yawasa-vaitugana bega Iesu taiadi Yaubada i na vagavaidi i na maia.

15De'e 'ada Toveimea Iesu yana vona 'a lulu'ivoneyeni 'waimie. Tutuyanina i na vilai i na mai 'ida ma yawaida kebu ta na kumetaga, nagami tovetumagana wafawafadi i na kumeta Iesu taiadi i na veluaga. 16We'e 'aiatanina 'waineye bona bwaikina 'wainega i na veimea, anelose yadi to'edakumeta bonana wata Yaubada yana evulega tomotoga i na nogaidi, nika 'ada Toveimea taunina i na obuma abamega. Keliso 'ana tovetumaganavo i wafaga nagami i na tovoi, mulieta 'ida ma yawaida ta na miamianiga i na si'augida ma fuedeye ta na laka waowa 'waidie Toveimea Iesu taiadi ta na veluaga 'awasasa'aveye. Bega tutuya matatabuna 'ada Toveimea taiadi ta na mia-vagata. 18Vona mogitana ta na tovoi wafayega begaidi wafa 'ana tutuye emiavo 'wa na kiavesosoanidi vona de'e 'wainega.

  • S13 1 Kol 15:20 Efe 2:12S15 1 Kol 15:51-52
Copyright information for `YML