1 Thessalonians 5

'Wa na 'idewadewa 'ada Toveimea yana vila-vaitugana faifaina.

Emavo, kebu i da lubwainema Iesu yana vila-vaitugana 'ana tutuya faifaina 'a na kiluma 'waimie fai 'aiatanina 'akonadi 'wa 'asetai i na vaimwaimwamo. 'Ai'edi tamu tovainago nuanuana i na vainago lovane kebu i na lu'ivona, i na maimo. Wata bani'odi 'ada Toveimea yana 'aiata kebu i na lu'ivona i na maimo tomotoga yawaidi i na lovoga. 'Ai'edi vavine ma kamodi, kebu i da 'asetai ma'avia i na vebutudi, i na miamiamo nika i na vebutudi. Wata bani'odi kebu ta da 'asetaiga ma'avia Iesu i na souyeni. Tutuyanina tomotoga i na vo, Yada mia i ve'atumai, vetalaga kebu,” bei i na tala'avuidi nika yawaidi i na lovoga. Kebu tamu aitoi 'ana fata i na dega 'alo ava'aiamo i na nago.

Emavo, we'e 'omi kebu dudubala 'ana tomia, bega kebu i da lubwainemi 'ada Toveimea i na veyawailovogimi yana 'aiata 'waineye. 'Omi matatabumi mageta 'ana tomia wata 'aiata 'ana tomia. 'Ida kebu lovana 'ana tomia, kebu nuanuada dudubala 'ana sauluva. Begaidi kebu i da lubwaineda ta na 'eno'eno tomotoga 'ifwaidi bani'odi, ta na 'isa'isa wata yada sauluva ta na 'i'isave'avinidi. We'e lovana tomotoga yadi 'eba 'eno, wata lovane tomotoga ufa toketokedi i yemuyemu nuadi i lulugaugaudi. 'Ida 'aiata 'ana tomia i lubwaineda yada sauluva ta na 'i'isave'avinidi, ma yada nuakalikali Yaubada ta na vevetumaganeni, wata ta na nuani mogitana 'ita'ita'i ta na veluagai Iesu 'wainega. Bani'odi ta na vevesauluvediga taunida ta na 'ibababaleda Seitani 'wainega. Yaubada i venua'ivinedaga kebu yana vematavuloga faifaina, i venua'ivineda nuanuana i na 'ita'ita'ieda 'ada Toveimea Iesu Keliso 'wainega, taunina i wafa faifaida bega taiadi ta na miamia. 'Ai'edi ma yawaida 'alo ta na wafaga kebu tamu ava'ai, tutuyanina i na vilai i na mai 'waineye ta na nagoi. 11 'Akonadi ma emiavo 'wa ve'ivaivaita yami vona 'waidiega i lubwainemi tutuya fuedi bani'odi 'wa na munemunega fai ta 'asetai 'awaie Iesu taiadi ta na miamia.

  • S1 Mad 24:36S2 Mad 24:42-44S3 Luk 21:34-36
  • S5 Efe 5:8-9S8 Efe 6:14,17S10 Lom 14:7-9
  • S11 Iud 1:20-21

Faulo yana nuanua 'ana 'eba ve'a'ava.

12 Emavo, nuanuama bwaikina 'ami to'edakumetavo 'wa na veve'ililibuyedi, taunidi 'ada Toveimea Iesu i venua'ivinedi yana folova i 'i'idewadi 'awasasamie, i 'i'isave'avinimi wata i veve 'waimie Keliso yana nuanua faifaidi. 13 Yadi folovanidi faifaidi ma yami nuakalikali 'wa na ve'ililibuyedi bwaikina. Ma emiavo yami mia i na ve'atumai kebu taiadi 'wa na ve'ikwayekwayega.

14 Emavo, 'a na velu'ase'asemi, nuanuama tovedumwe'ai'ai 'wa na matakiadi i na folofolova, tovenuafouviga 'wa na tolinuavatuvatudi, egavo i mwea 'wa na 'i'ivaisedi, wata 'wa na totokemaiga 'wa na vetofolova tomotoga matatabudi 'waidie. 15 'Wa na 'i'isave'avinimi bega 'ai'edi egavo i na vesauluva sakoina 'waimie, kebu tamu aitoi 'waimiega wata sakona 'wainega i na tutuli, siwe tutuya fuedi 'wa na vewavawava ma emiavo wata tomotoga 'ifwaidi 'waidie 'wa na vevesauluva 'atumaina.

16 'Omi Iesu Keliso yana tomotoga, side bani'odi Yaubada nuanuana 'wa na vevesauluvedi. Tutuya matatabuna ma yami sosoana, 'wa na vevelu'ui-vebogi, wata 'ai'edi tutuya safailina 'alo tutuya vitana 'waimie, siwe 'wa na vevekaiwamo Yaubada 'waineye.

19 'Anu'anunu 'Atumaina yana folova wata yana 'aivaita kebu 'wa na ve'etobodeni, wata 'ai'edi aitoi 'Anu'anununina yana toketokena 'wainega i na lau'agega, kebu 'wa na sidibidibieni. 21 Venidi wata nani matatabuna nagami 'wa na venua'ivinedi, 'ai'edi mogitana 'atumaina 'wa na 'ive'avini, we'e nani 'aitamogana 'aitamogana sakoidi 'wa na kekesedi.

  • S12 Ibu 13:17S14 2 Tes 3:6,11,15S15 1 Fit 3:9
  • S16 Fil 4:4S17 Luk 18:1S18 Efe 5:20S19 Efe 4:30
  • S21 1 Ion 4:1

Faulo yana 'alanuai.

23 Yaubada nuanua bikana wata mia 'atumaina i veleveleda, bega a vevelu'ui nuanuaku Yaubadanina i na 'ivaisemi yami sauluva 'atumai'avana mataneye. Wata nuanuaku 'anu'anunumi, yami nuanua, wata tomogomi i na 'i'isave'avinidi i na nagoga 'ada Toveimea Iesu Keliso yana vila-vaitugana 'waineye kebu tamu 'ami 'eba awavesako. 24 Yaubada i venua'ivinemiga, taunina naninidi de'e i na 'idewadi faifaimi fai ma 'ana vetumagana, kebu i na baileda.

25 Emavo, nuanuama faifaima 'wa na vevelu'ui.

26 Tutuyanina emiavo tovetumagana 'wa na veluagadi, ma yami sosoana matatabudi 'wa na 'avalamaigidi, yami nuakalikali 'ana 'eba 'isa.

27 'Auvea yana veimea 'wainega a velu'ase'asemi bega leta de'e 'wa na lu'iawawai edavo tovetumagana matatabudi matadie.

28 'A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie.

  • S24 2 Tes 3:3
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML