1 Timothy 3

Tovetumagana 'adi to'edakumetavo faifaidi.

1Vona de'e, vona mogitana. 'Ai'edi aitoi nuanuana i na veto'isave'avina Keliso yana 'Aila'a 'waideye yana nuanuananina 'atumaina.” 2Fai folovanina nani 'atumaiotogina i lubwaineni to'isave'avina yana sauluva i na tonova bega kebu i na awavesakoyeni. 'Ai'edi naginagina, yana vavine 'aitamogana taiadi i na miamia. Wata i lubwaineni kebu i na vemwasosoai-'avo'avovo yana nuanua i na 'i'isave'avinidi, ma 'ana ve'ililibu, wakawaka i na veve'isabodedi, wata Yaubada yana Vona i na veve 'atumaina. 3Wata i lubwaineni ufa toketokena kebu i na toke i na yemu i na nunago nuana i na lugaugauya, kebu vetalaga i na sile'wedi, yana sauluva i na bikamo. Taunina toveiana wata kebu kukua nuana i na 'ewai matana i na fa'wana. 4Wata 'ai'edi aitoi nuanuana i na veto'isave'avina taunina yana 'aila'a i na 'isave'avini 'atumaina yana veimea 'wainega, bega natunavo ma yadi ve'ililibu bonana i na vevematayakeyakeni. 5I lubwaineni taunina yana 'aila'a i na 'isave'avina 'atumaidi, 'ai'edi yana 'aila'anina siaina kebu i na 'isave'avini 'atumaina, wata kebu 'ana fata Yaubada yana tomotoga fuedi i na 'isave'avinidi 'atumaina. 6'Ai'edi aitoi be'ama i vetumagana Iesu 'waineye, kebu i da lubwaineni i na veto'isave'avina i na nunago taunina i na awa'ai'aia nika Yaubada 'wainega vematavuloga i na veluagai, bani'odi basenadi Yaubada vematavuloga Seitani i veleni fai taunina i awa'ai'aia. 7Wata to'isave'avinanina i lubwaineni yana sauluva 'atumaina, bega tomotoga kebu i da vetumaganaga i na ve'ililibuyeni. 'Ai'edi kebu 'atumainaga, tomotoganidi i na awavesakoyeni 'wa da vo Seitani yana kulie i da be'u.

  • S2-5 Tai 1:6-9S7 2 Kol 8:21

Tovetumagana 'adi to'aivaita faifaidi.

8Wata bani'odi egavo i na veto'aivaita Keliso yana 'Aila'a 'waideye i lubwainedi yadi sauluva 'atumaidi, wata ma 'adi ve'ililibu. Kebu i da lubwainedi 'ai'edi i na luwanawana i na vona tonovina wata i na vona sakoina bani'odi meadi lagalagadi, kebu i na toke ufa toketokena i na yemu bola nuadi i na lugaugaudi, wata kebu i na veumokai 'alo i na luve'ove'o'olagi. 9Ava'ai nuanuaga tonovidi Yaubada i sivemagesedi 'waideye yada vetumagana Keliso faifaina, to'aivaitanidi naninidi i na nuave'avinidi wata 'adi vebae 'waidie i na lutonovi kebu i da vevekali yadi folova 'waidie. 10Egavo nuanuadi i na veto'aivaita Keliso yana 'Aila'a 'waideye, nagami yadi folova wata yadi sauluva 'wa na 'isedi, 'ai'edi kebu tamu 'adi awavesako, 'ana fata 'wa na venua'ivinedi i na veto'aivaita. 11Wata yadi vevinevo
Wata tamu 'ana nuanua, to'aivaita vevinedi.
i lubwainedi yadi sauluva 'atumaidi ma 'adi ve'ililibu, kebu i na vebonaivoga, kebu i na vebaisa-'avo'avovo, wata nani matatabuna 'waidie yadi sauluva 'akonadi tonovidi.
12'Ai'edi to'aivaitanidi naginagidi, yadi vevinevo 'aitamogadi taiadi i na miamia, natudiavo wata yadi vanuga 'adi tomia matatabudi yadi veimea 'waidiega i na 'isave'avinidi 'atumaina. 13'Ai'edi to'aivaitanidi yadi folova 'ida Keliso yana 'Aila'a 'waideye 'atumaidi, ma 'adi ve'ililibu bega 'adi fata ma yadi venuafoufa'ala i na lulu'ivona yadi vetumagana Iesu Keliso 'waineye faifaina.

  • S11 Tai 2:3

Tamu nani givagivana Yaubada i sivemageseni.

14Leta de'e a kilukiluma 'waimuye, siwe a nuani nuanuaku sai'afoga a na wai a na 'isemu. 15'Ai'edi kebu a na wai-matayo'oga, veifufu de'e 'wainega 'u na 'asetai 'ida Yaubada yana 'Aila'a i lubwaineda ta na vevesauluva 'atumaina. 'Ida 'aila'anida Keliso 'ana tovetumaganavo Yaubada yana nuanua tonovidi i sivemagesedi 'waideye bega yana nuanuananidi ta 'i'isave'avinidi wata ta lulu'ivoneyedi. Yada Yaubadanina miamia-vagaina wata yawaida lamuna. 16Vona mogitana, Yaubada yana nuanua nani bwaikina 'waideye, siwe basenadi kebu tamu aitoi i da 'asetaiga. 'Asiau nuanuananina ta 'asetai fai Yaubada i sivemageseni tomotoga 'waideye. Side kumanina,

Abamega i obuma i vetomotogaotoga,

'Anu'anunu 'Atumaina i lu'ivona 'waideye taunina yana sauluva tonovina.

Wata Yaubada yana anelose i 'iseni.

'Ifwaidi tomotoga valana i lu'ageyeni tomia fwayafwaya 'adi 'aila'a tulina tulina 'waidie,

'Ifwaidi tomotoga i vetumagana 'waineye.

Mulieta Yaubada i vagavaia i lakaveni yana 'ai'aiwabu magemagetana 'waineye.

Side bani'odi yada 'aseta Iesu Keliso faifaina.

  • S16 Ion 1:14 Mak 16:19
Copyright information for `YML