1 Timothy 4

Tove-vekavekali i na souyedi.

'Anu'anunu 'Atumaina kebu i da vekaliga, i vona mogitana i vo, 'Awaie 'ifwaidi tomotoga Keliso i na baileni, kebu wata i na vetumagana 'waineye. Yaiaina nuanua sakoidi i na yatoyatodi tomotoganidi yadi nuanua 'waidie, bega i na vematayakeyakedi, wata Seitani enavo sakoidi yadi ve-vekavekali Keliso 'ana tobailanidi i na vetutuyamedi.” Ve-vekavekalinidi i sousouyedi tove-vekavekali 'waidiega, kumanidiavo 'awadi i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata i 'i'idewadi. I sakosakona i maiga 'adi vebae 'waidie kebu 'adi fata i na lutonovi yadi sauluva 'atumaidi 'alo i sakosakona. Yadi ve igodi i talaboda kebu ta na nagiga, wata 'ani'ani 'ifwaidi kebu ta na 'anidiga. Yadi venidi vekali, Yaubada 'ani'ani matatabuna i 'idewadi yada 'eba 'ani. 'Ida tovetumagana, 'akonadi ta vetumagana Yaubada yana nuanua tonovidi 'waidie, i lubwaineda 'ana 'idewadewanidi faifaidi ta na vevekaiwa, mulieta ta na 'ani'ani. Nani matatabuna Yaubada i 'idewadiga, 'atumai'avadi, kebu tamu ta na baileniga siwe ta na 'ewadiga ta na vekaiwa. 'Ani'aninidi 'atumaidi Yaubada mataneye fai taunina yana vona 'wainega i awave'atumaiedi wata 'ida faifaidi ta vevekaiwa.

  • S1 2 Tim 3:1 2 Fit 3:3 1 Ion 2:18S3 Nag 9:3 Lom 14:6
  • S4 Nag 1:31 Fol 10:15

Faulo nuanuana Timoti yana sauluva 'atumaina wata i na veve mogitana.

'Ai'edi edavo tovetumaganavo 'waidie 'u na veve naninidi faifaidi, 'u na vetofolova 'atumaina Iesu Keliso faifaina. I lubwainemu bani'odi 'u na vevesauluvedi fai tutuya manamanawena 'aseta 'u 'ewa'ewai Yaubada yana nuanua tonovidi faifaidi, naninidi 'atumaidi 'akonadi 'u vevematayakeyakedi. Ifuifufu tubudavo 'waidiega kebu Yaubada 'wainega i da maiga, begaidi kebu faifaidi 'u na nuanua wata 'u na ve'awamogitana. Nuanuaku tutuya fuedi 'u na vewavawava bega yamu sauluva i na ve'atumai Yaubada yana nuanua bani'odi. Side bani'odi, 'ai'edi tutuya fuedi ta na vewavawava 'wava faifaidi, tomogoda i na vetoketoke. De'e nani 'atumaina, we'e mogitana i lubwaineda naninidi Yaubada nuanuana 'waidie ta na vevewavawava. 'Ai'edi yana nuanuananidi 'waidie ta na vevewavawavaga 'atumaiotogina, side bei fwayefwayeye yada mia i na ve'atumai, wata 'awaie abame.

Vonanidi 'akonadi a voneyediga, vona mogitana, i lubwaineda fueda ta na ve-'awamogitana. 10 Faifainanina tutuya fuedi ta totokemaiga wata ta toke ta folofolova Yaubada faifaina, kumanina 'waineye yada vetumagana ta yato-vagaseni. Yada Yaubadanina miamia-vagaina, yawaida lamuna, wata tomia fwayafwaya matatabuda 'ada To'ita'ita'i, we'e mogitana egavo ma yadi vetumagana taunidi i tauyedi 'waineye 'adi To'ita'ita'i.

11 Naninidi a voneyediga, faifaidi 'u na veve tomotoga 'waidie, wata faifaidi veimea fa'alidi 'u na yatoyatodi. 12 Timoti, 'omu tubuvauvaumu, begaidi yamu sauluva 'u na 'i'isave'avinidi bega tomotoga kebu 'adi fata i na awaobuobuyemu. Nuanuaku 'omu yadi 'eba 'isa, yamu vona tonovidi 'waidiega, yamu sauluva tonovidi 'waidiega, yamu nuakalikali 'wainega, wata yamu vetumagana 'wainega. Naninidi 'waidiega i na ve'ililibuyemu. 13 'Awaie a na wai 'waimuye, we'e bola a na miamiaga, nuanuaku 'omu tutuya fuedi Yaubada yana Buki 'u na lulu'iawawai tomotoga 'waidie, 'u na lalau'age, wata 'u na veve. 14 Basenadi Yaubada yana tolu'ivonavo i vona-vagata faifaimu wata to'edakumeta 'au'auveadi nimadi i yatodi 'unu'unumuye i velu'ui faifaimu, nika bei tamu nuakalikali yamu folova faifaina Yaubada i velemu. 'Amu nuakalikalinina kebu 'u na baileni, tutuya fuedi 'u na foloveni. 15 'Ai'edi taunimu 'u na tauyemu naninidi 'waidie, yamu sauluva wata yamu folova 'atumaidi tomotoga i na 'isedi i na ve'awamogitana 'omu 'u vevetoketoke folovanina Yaubada i velemuga 'waineye.

16 Tutuya fuedi yamu ve wata yamu sauluva 'u na 'i'isave'avinidi bega 'omu, wata tomotoganidi yamu vona i noganogaiga, taiadi 'ita'ita'i 'wa na veluagai Yaubada 'wainega.

  • S7 1 Tim 6:20S9 1 Tim 1:15S14 2 Tim 1:6 Fol 8:17
Copyright information for `YML