1 Timothy 5

'Isave'avina faifaina i awave'eda'eda.

1'Au'auveavo 'waidie kebu bonamu aya'ainega 'u na vonevonedi, bikanega 'u na vonavona. Ma yamu ve'ililibu 'u na veve 'waidie 'u da vo tamamu 'waineye 'u da veve. 'U na vevesauluva 'atumaina tubuvauvau 'waidie 'u da vo taimwavo 'waidie bani'odi. 2'U na vevesauluva 'atumaina mo'amo'aivo 'waidie bani'odi inamu 'waidie, we'e ne'e'ela yamu sauluva 'atumai'avana 'waidie bani'odi novumwavo.

  • S1 Vei 19:32

'Wabu'wabulavo 'adi 'isave'avina faifaina.

3Nuanuaku 'omu, tovetumaganavo 'wabu'wabula kakalidi 'u na 'i'isave'avinidi fai kebu tamu aitoi 'adi to'isave'avinaga. 4'Ai'edi 'wabu'wabulavo ma natudiavo 'alo ma tubudiavo, kwakwamanidi i lubwainedi yadi 'isave'avina i na tutuli. Yaubada nuanuana bani'odi kwakwamanidi yadi 'aila'avo i na 'i'ivaisedi, yana 'eba sosoana. 5'Wabu'wabulavonidi i vewekowekomaga, 'aise'avadi i miamiani, siwe kebu tamu 'eda i da 'eno'eno 'adi 'aivaita faifaina, bega 'aiata wata lovana i vevelu'ui Yaubada 'waineye, i vetumagana 'aivaita i na veluagai 'wainega. 6We'e 'wabu'wabulavo 'ifwaidi i vevebaisa-'avo'avovo, ma yawaidie siwe 'anu'anunudi wafawafadi Yaubada mataneye. 7Nuanuaku veimeanidi 'u na ve tovetumaganavo 'waidie bega kebu tamu aitoi i na awavesakoyedi yadi sauluva faifaina. 8I lubwainedi ediavo i na 'i'isave'avinidi we'e egavo taunidi yadi 'aila'avo bani'odi inadiavo wata tamadiavo kebu i na 'i'isave'avinidiga, yadi sauluva 'waidiega ta na 'asetadi kebu i da vetumagana mogitana Keliso 'waineye. Egavo kebu i da vetumagana Keliso 'waineye, yadi sauluva sakoidi Yaubada mataneye, we'e kumanidiavo kebu yadi 'aila'a i da 'i'isave'avinidiga, yadi sauluva sakoiotogidi mataneye.

9Vevinenidi i lubwainedi i na luku 'wabu'wabulavo 'adi 'aila'a nageneye side bani'odi. 'Akonadi 'adi malamala 60 i 'iaweniga, yadi lalamogavo 'aitamogadi 'waidiega i 'wabula, wata tomotoga fuedi i 'asetadi taunidi to'aivaita. Vevinenidi nagami yadi 'isave'avina 'atumaina natudiavo 'waidie, wakawaka i veve'isabodedi 'atumaina, wata tomotoga taunidi i vetumagana Yaubada 'waineye 'ani'ieyega i le'wale'wai i 'i'isave'avinidi, bani'odi 'agedi i lekolekoadi. Wata vevinenidi egavo yadi mia vitadi i 'i'ivaisedi, wata taunidi i tauyedi folova 'atumaidi tulina tulina 'waidie. Kumanidiavo de'e bani'odi yadi sauluva, i lubwainedi i na luku 'wabu'wabulavo 'adi 'aila'a 'waineye.

11Kebu nuanuaku 'wabula tubuvauvaudi i na luku 'aila'anina 'waineye, fai 'awaie tamu tomogo 'atumaina i na 'iseni, nuanuadi i na nagi-vaitugana nika bei yadi vona'awaufaufa Keliso 'waineye i na geuya. 12Nuanuadi i na luku 'aila'anina 'waineye nagami i na vona'awaufaufa Keliso 'waineye i na vetofolova faifaina, siwe i na bailaga i na nagi-vaitugana, begaidi vematavuloga i na veluagai. 13Wata tamu a nuaniga 'wabu'wabulavo tubuvauvaudi kebu i na luku 'aila'anina 'waineye, tutuya fuedi i mimia-maimaiga, wata i mimiayabavuvua vanuga fuedi 'waidiamo. De'e kebu sauluva 'atumaina, siwe wata i vevesauluva sakoina bani'odi i vevebonaivo, i totolive'eda, wata naninidi kebu i da lubwainedi 'waidiega i na vonavona, faifaidi i vonavona. 14Begaidi, nuanuaku 'wabu'wabulavo tubuvauvaudi i na nagi-vaitugana, i na venatuna, bega natudiavo wata yadi 'aila'a wata yadi vanuga i na 'i'isave'avinidi. Wata nuanuaku yadi sauluva tonovidi bega 'ada gaviavo kebu i na vebonaivoyeda. 15A vonaga fai 'ifwaidi 'wabu'wabulavo tubuvauvaudi Iesu Keliso i baileni kebu nuanuadi, Seitani 'waineye i vetovetutuyama.

16We'e 'ai'edi 'aila'a 'aitamogana 'wainega tamu vavine tovetumagana i na 'wabulaga, i lubwaineni ediavo tovetumagana 'aila'anina 'wainega i na 'i'isave'avinidi bega kebu Keliso yana 'Aila'a vita i na veleveledi 'adi 'isave'avina faifaina. Keliso yana 'Aila'a i lubwainedi 'wabu'wabulavo 'aise'avadi i miamianiga, 'aisedi i na 'i'isave'avinidi.

  • S10 Ibu 13:2S13 2 Tes 3:11S14 1 Kol 7:9

To'edakumeta 'au'auveadi faifaidi.

17'Ida tovetumaganavo i lubwaineda yada to'edakumetavo 'au'auveadi i folofolovaga 'atumaina, ta na ve'ililibuyedi bwaikina. Kumanidiavo i toke i folofolova, i veve wata i lalau'age, mogitana ta na veve'ililibuyedi. 18De'e yaku nuanua wata Yaubada yana Buki taiadi i vesala vonanina i vo,

'Ai'edi yamu 'aisaya i na 'i'ivaisemu yamu folova 'waineye, kebu 'ani'ani 'u na bodaiga, 'u na tauyeni i na 'ani.”

Wata tamu vona i kilumi i vo,

I lubwaineni tofolova ma 'ana tutula.”

19'Ai'edi tamu tomogo i na mai i na vo, No'o to'edakumetanina, a 'asetai yana sauluva sakoina,” kebu bonana 'u na nogai. We'e 'ai'edi 'adi 'ailuga 'alo 'adi 'aitonu yadi lu'ivona yana sauluva faifaina i na vesalaga, bonadi 'u na nogai. 20'Ai'edi to'edakumeta 'au'auveadi mogitana i na sakonaga, tovetumaganavo fuedi matadie 'u na tolimatanidi bega 'ifwaidi to'edakumetavo i na kololo kebu wata bani'odi i na vevesauluvedi.

21Iesu Keliso, Yaubada, wata yana anelose magemagetadi matadie a na vonemu. Nuanuaku yaku nuanua matatabuna 'u na vevematayakeyakedi. Yamu folova 'wainega, kebu tamu tomogo 'u na vieyeni, wata kebu tamu iamu tutuya fuedi 'aisena 'u na nuakalikalieni we'e 'ifwaidi 'u na bailedi.

22'Ai'edi nuanuamu tamu aitoi i na veto'edakumeta Iesu yana 'Aila'a 'waidie, kebu 'u na 'abiwalowaloga. Nagami yana sauluva 'u na 'iseni, 'ai'edi 'atumaina 'amu fata nimamu 'u na yatoi 'unu'ununeye 'u na velu'ui faifaina mulieta i na veto'edakumeta. 'Ai'edi 'u na 'abiwalowaloga i na veto'edakumeta, i na sakosakonaga, 'omu 'amu vita. Nuanuaku yamu sauluva matatabuna tonovidi, kebu 'u na sakona.

23We'e tamu yaku nuanua siaina, basenadi wata 'asiau ufa'ava 'u yemuyemu. Fai tutuya fuedi 'u viviga nuanuaku oine siaina siaina 'u na yemuyemu kamomu 'ana 'aivaita faifaina.

24Tomotoga 'ifwaidi yadi sakona mageseye, yada 'eba 'isa vematavuloga i na veluagai, 'ifwaidi tomotoga givagivayega i sakosakona, nagami ta na 'isadewadi, mulieta yadi sauluva sakoidi ta na 'asetadi. 25Wata bani'odi 'ifwaidi tomotoga yadi sauluva 'atumaidi mageseye, we'e 'ifwaidi yadi sauluva 'atumaidi siwe givagivadi, bola ta na 'asetadi.

  • S18 1 Kol 9:9-11S20 Efe 5:11
Copyright information for `YML