1 Timothy 6

Tofolova-maimaiga i na ve'ililibu 'adi toveimeavo 'waidie.

Tovetumaganavo 'ifwaidi i vetofolova-maimaiga mali tomotoga i veveimeyedi, i lubwainedi ma yadi dumwebika i na folofolova wata 'adi toveimeavo i na veve'ililibuyedi. 'Ai'edi i na dumwe'ai bola yada ve wata Yaubada 'ana wagava i na awavesakoyedi. Tofolova-maimaiga wata 'adi toveimeavo ma fuedie i vetumaganaga Keliso 'waineye siwe tofolovanidi kebu i na vo, Kebu 'a na toke a i folova, ma'inuama fai 'ama toveimeavo ma fuema 'a vetumagana bega kebu 'adi fata i na yagaima.” Kebu bani'odi i na nuanuayedi, i na folovamo toketokena bega ediavo toveimeavo ma fuedie i vetumagana Keliso 'waineye, yadi mia i na ve'atumai yadi folova 'waidiega.

Nuanuaku naninidi faifaidi 'u na ve, wata 'u na velu'ase'ase tomotoga 'waidie bega i na vematayakayaka.

  • S1 Tai 2:9-10S2 Fmi 1:16

'Ai'aiwabu kebu ta na nuakalikalieniga.

'Ai'edi aitoi ve-vekavekali faifaidi i na veve, siwe venidi kebu i da vesala 'ada Toveimea Iesu Keliso yana vona tonovidi wata Yaubada yana nuanua taiadi, taunina tobavu wata tonualaka. Tomotoganina nuanuana bwaikina nani-'avo'avovo wata nani siaidi faifaidi i na veve'ikwayekwayega, siwe ve'ikwayekwayeganidi 'waidiega veawamagi'ai i sousouyeni. Wata ve'ikwayekwayega 'wainega, ve'unumagigi, ve'idi'idi, manini, wata vevita-maimaiga i sousouyedi. Tutuya fuedi i veve'ikwayekwayega tomotoga nuadi 'anigaugaudi taiadi, kumanidiavo Yaubada yana nuanua tonovidi kebu 'waidie i da 'eno'enovi. Yadi nuanua igodi i vo, 'A na vetofolova tafalolo 'waineye bega mani bwaikina 'a na 'ewai 'a na ve'ai'aiwabu.

'Ai'aiwabu mogitana side bani'odi. 'Ai'edi yada sauluva 'atumaidi Yaubada mataneye, wata kebu ta na nuagiva kukua 'ifwaidi faifaidi, ta na sososoanamo naninidi i 'eno'enoviga 'waideye faifaidi, 'asa'aiana 'ai'aiwabu mogitana. Kebu tamu kukua taiadi ta da tubuga, wata ta na wafaga, kebu tamu kukua ta na naweni. Fai kebu 'ada fata kukua ta na nawediga bega 'ai'edi ma 'ada kaleko wata ma 'ada'ada, siwe 'asa'aiana 'ada fata, wata ava'ai ta na lualeni. We'e egavo yadi nuanuana bwaikina 'ai'aiwabu, nuanuananidi i sisilubudi i yo'eyo'edi i lukuluku nani fuedi sakoidi 'waidie. Taunidi i tautauyedi 'ai'aiwabu nani-'avo'avovo 'waidie bega vita i na veluagadi. Yadi mia 'ana ve'amubwadodo mulieta wafa 'waineye vita bwaikaotogina i na veluagai. 10 Side bani'odi, 'ai'edi 'ai'aiwabu ta na nuakalikalieniga, nika bei ta na velamu ta na lukuluku sakona tulina tulina 'waidie. Tomotoga 'ifwaidi yadi nuanua bwaikina 'ai'aiwabu, Keliso i baila yadi vetumagana i mwea-'afo'afo, begaidi yadi nuanuananina 'wainega taunidi vita fuedi i veledi.

  • S3-4 2 Tim 1:13-14 Gal 1:6-9S5 2 Tim 4:3-4
  • S6 Fil 14:11-12 Ibu 13:5S8 Voa 30:8S9 Voa 28:22
  • S10 Efe 5:5

Faulo nuanuana Timoti i na vesauluva 'atumaina.

11 We'e Timoti, 'omu Yaubada yana tomotoga, naninidi sakoidi matatabuna 'u na degalovedi. Sauluva tonovidi 'waidie 'u na tokemaigemu, Yaubada 'u na vetumaganeni wata yana nuanua 'u na 'i'idewadi. 'U na nunuakalikali, 'ai'edi vita 'u na veluagaiga, ma yamu sosoana 'u na tokemaiga, wata nuanuaku yamu sauluva i na bika. 12 Yaubada faifaina 'u na tovoi fa'alina, 'u na vetalaga nani sakoidi 'waidie. Basenadi yamu vetumagana Keliso 'waineye 'u lu'ivoneyeni tomotoga fuedi matadie nika bei Yaubada i venua'ivinemu mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'u veluaga, faifainanina yamu sauluva 'u na 'i'isave'avini bega mianina 'atumaina kebu 'u na 'avalainaniga.

13 Yaubada, taunina nani matatabuna 'ida taiadi yawaida lamuna, wata Iesu Keliso, taunina basenadi i tovoi Fonitio Failato mataneye i lu'ivona tonovina, matadie a na velu'ase'asemu. 14 Ava'ai veimeaga Yaubada i velemuga, nuanuaku tutuya fuedi 'u na vevematayakeyakedi, kebu tamu nani siaina 'u na baileni bega kebu tamu aitoi 'ana fata i na awavesakoyemu. Side bani'odi 'u na vevesauluva 'atumaina i na nagoga Iesu Keliso yana vila-vaitugana 'waineye. 15 Yana souyagi 'ana tutuya Yaubada 'aisena i veimea bega ava'ai tutuyaga i lubwaineniga, 'waineye i na souyeni. Yaubadanina ma 'ana subia, 'aiseotogina Toveimea, kini wata gabemani matatabudi yadi Kini, wata toveimea fwayefwayeye 'aiseotogina 'adi Toveimea bwaikina. 16 Yaubada 'aisena miamia-vagaina, yana 'eba mia mageta mataududulina nageneye, kebu tamu aitoi 'ana fata i na nago magetanina lilivaneye. 'Ida tomia fwayafwaya, kebu tamu aitoi i da 'iseniga, wata kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'iseniga. Nuanuaku fueda ta na veve'ililibuyeni, yana toketokena i na 'eno-vagata. 'Asa'aiana, bani'odi yaku nuanua.

  • S13 Ion 18:36-37, 19:11S15 Ve 17:14S16 Sou 33:20

Tove'ai'aiwabu i lubwainedi i na vetumagana Yaubada 'waineye.

17 Egavo i ve'ai'aiwabu fwayafwaya 'ana kukua 'waidiega, nuanuaku 'u na vonedi kebu yadi kukuanidi faifaidi i na nualaka wata yadi vetumagana kebu i na yatoi yadi kukua 'waidie, fai naninidi yadi 'a'ava kebu i da 'asetadiga. I lubwainedi ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi Yaubada 'waineye, taunina ma yana nuakalikali nani matatabuna i veleveleda 'ada kiavesosoana faifaidi. 18 Wata nuanuaku 'u na vonedi yadi kukuanidi kebu i na veumokaiedi, siwe ma yadi nuakalikali wata ma yadi sosoana i na 'a'anivelena bega tomotoga i na 'i'ivaisedi. 19 'Ai'edi de'e bani'odi i na vevesauluvediga, 'ai'aiwabu mogitana abame i na lugalagaladi tutuya mulina faifaina, 'ai'aiwabunidi 'waidie 'adi fata i na vetumagana fai kebu i na 'a'avaga. Ma yadi sosoana i na 'a'anivelenaga, 'awaie mia-vagata i na veluagai, mianina 'ivauna wata 'atumaina.

  • S17 Luk 12:20S19 Mad 6:20

Faulo nuanuana Timoti i na tovoi fa'alina.

20 Timoti, naninidi Yaubada i 'anivelenedi yamu 'isave'avina 'waineye kebu 'u na bailedi, 'u na 'i'isave'avinidi. Veifufu nani-'avo'avovo faifaidi wata ve'ikwayekwayega igodina 'Aseta faifaina 'u na bailedi. 21 Tomotoga 'ifwaidi igodi i vo, Ma yada 'aseta,” siwe Keliso yana 'eda'eda 'wainega i vuyo bega yadi vetumagana i mwea-'afo'afo.

A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie.

  • S20 1 Tim 4:7 2 Tim 1:14S21 2 Tim 2:18
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML