2 Corinthians 1

1Emavo, yau Faulo iada Timoti taiadi 'a vekaiwa 'waimie. Yaubada nuanuana, bega a vetomata'aulele Iesu Keliso faifaina, we'e 'omi Yaubada yana 'Aila'a 'wa miamiani 'atamana Kolinita 'waineye, kumanimiavo 'wa vetumaganaga Keliso 'waineye wata Yaubada yana tomotoga matatabumi 'awalawa Gulisi nageneye, a kilukiluma 'waimie.

2'A vevelu'ui faifaimi, nuanuama Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie wata nuanua bikana, mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

  • S1 1 Kol 1:1S2 1 Kol 1:3

Yaubada 'ada To'aivaita.

3Yaubada ta na subisubiai, taunina 'ada Toveimea Iesu Keliso yana Yaubada wata Tamana. Taunina Tamada, 'ada To'isanuakalikali, 'aiseotogina 'wainega 'aivaita ta veveluagadi. 4'Ada vita matatabuna 'waidie i kikiavefa'alida wata nuada i 'iveagiagidi bega tovetumagana 'ifwaidi vita tulina tulina i na veluagadiga, 'ada fata ta na 'ivaisedi 'aivaitanidi ta veluagadiga 'waidiega. 5Vita wata veviga Keliso i veluagadi faifaida, 'ida wata bani'odi vita bwaikidi ta veveluagadi faifaina. Mogitana ta veveluagadi siwe wata 'aivaita bwaika-falafaladi ta veveluagadi fai Keliso taiadi ta miave'itubama. 6Fai Iesu Valana 'Atumaina 'a lalau'age vita bwaikidi 'a veveluagadi, siwe kebu 'a da veluaga-maimaigidi, fai yama lau'agenidi 'waidiega 'wa vetumagana Iesu Valana 'waineye nika Yaubada i 'ivaisemi wata i 'ita'ita'iemi. Fai Yaubada i 'i'ivaisema vita 'adi tutuye, 'omi wata bani'odi 'aivaita 'wa na veluagadi nuami i na ve'atumai. Mogitana vitanidi 'a veveluagadiga 'omi wata 'wa veveluagadi siwe 'ami 'aivaitanidi 'waidiega Yaubada i na kiavetoketokemi i na nagoga ma yami tokemaiga 'wa na tovotovoi fa'alina. 7'A nuani mogitana 'wa na tovotovoi fa'alina. Avinodi 'ada vita i vesala, siwe wata 'ada 'aivaita Yaubada 'wainega i vesala.

8Emavo, vita bwaikaotogidi 'a veluagadi 'awalawa Eisia nageneye, nuanuama 'wa na 'aseta-'atumaidi. Mogitana vitanidi vitaotogidi 'wa da vo i da akufwasema 'a vo 'ako, 'Wainega 'a na wafa.” 9'A vebaemaga 'wa da vo mali tomotoga i da veimea 'a na wafa. Siwe vitanidi i souyediga 'waimeye bega kebu taunima yama toketokena 'a na vetumaganeni, we'e mogitana ma yama vetumagana taunima 'a tauyema Yaubada 'aiseotogina 'waineye, 'a na wafaga kebu tamu ava'ai, fai taunina towafa 'adi tosivetovoi. 10Vitanidi 'eba wafa 'waidiega i 'ita'ita'iemaga wata 'awaie i na 'ita'ita'iema. 'Omi 'wa na 'i'ivaisema yami velu'ui 'waidiega, 'a nuani mogitana tutuya matatabuna i na 'i'ita'ita'iema. 'Ai'edi fuemi 'wa na vevelu'ui faifaima Yaubada yami velu'uinidi i na tutulidi ma yana nuakalikali, i na vesauluva 'atumaina 'waimeye, 'omi wata mali tomotoga 'wa na 'iseni 'wa na vevekaiwa 'waineye yana nuakalikalinina 'waimeye faifaina.

  • S3 1 Fit 1:3 Lom 15:5-6S8 Fol 19:23 1 Kol 15:30-32S10-11 2 Tim 4:18

Faulo igodi i da nago Kolinita.

12'Ama fata 'a na awa'ai'aima fai 'ama vebae 'waineye 'a lutonovi yama sauluva 'atumaidi mali tomotoga matadie we'e mogitana 'omi me Kolinita matamie. Yaubada yana toketokena 'wainega yama sauluva i tonova, kebu 'a da luwanawana sauluva sakoidi wata 'atumaidi taiadi. Yama sauluvanidi kebu tomia fwayafwaya yadi nuanua bani'odiga, we'e mogitana Yaubada yana nuakalikali i veveimeyema bega yama sauluva tonovidi. 13Yama leta matatabuna 'waimie kebu tamu vona givagivana 'a da kilumiga, we'e mogitana ava'ai 'a kilumiga 'ami fata 'wa na lu'iawawadi wata 'wa na 'asetadi. Tutuya de'e yami 'aseta faifaima sai'afo, nuanuaku yami 'asetanina i na vevebwaika i na nagoga yama nuanua matatabuna 'wa na 'aseta'a'avadi, bega 'aiatanina 'ada Toveimea Iesu i na vila-vaitugani 'ami fata 'wa na awa'ai'aima, 'ima 'a na awa'ai'aimiga bani'odi.

15Fai a nuani mogitana nuanuami yau, bega yaku nuanua a 'idewai a vo, A na nunagoga 'awalawa Masidonia, nagami a na nago me Kolinita 'waidie, mulieta yaku lauvivila i na 'a'ava, a na vilaku a na mai wata a na 'isedi. A na miamia, mulieta yadi 'aivaita 'wainega a na tauya a na nago 'awalawa Iudia.” A vo, De'e bani'odi a na nagoyediga tutuya 'ailuga a na 'isedi, wata tutuya 'ailuga i na sosoana.” 17Fai a vo, A na nago me Kolinita 'waidie,” siwe kebu a da wai, voke yami nuanua 'wa vo, Faulo tovekali.” Tomotoga fuedi 'awadi i na vo, E'e, 'a na 'idewai,” siwe yadi nuanua 'waidie i vo, Kebu 'a na 'idewaiga.” We'e yau, kebu bani'odi yaku sauluvaga.

18Ava'ai Yaubada i na voneyeniga, mogitana i na 'idewai, 'ima wata bani'odi kebu 'a da vekaliemiga. Nagami 'a vonemi 'a vo, E'e, 'a na 'idewai,” siwe yama nuanua 'waineye kebu 'a da vo, Kebu.” 19'Ima kebu tovekaliga fai Iesu Keliso Yaubada Natuna, kumanina faifaina yau, Sailasa, Timoti taiadi 'a lau'age 'waimie, kebu tovekaliga. Kelisonina i na vo, E'e, a na 'idewai,” we'e yana nuanua kebu tulineamo i da nunago. Ava'ai i voneyediga, matatabuna i na 'idewadi wata 'awaie i na 'idewadi. 20Yaubada yana vona'awaufaufa fuedi, siwe Keliso 'aitamogana 'aitamogana i 'idewadi. Begaidi Yaubada ta subisubiai ta vo, Vona mogitana, Yaubada i na 'idewadi Keliso 'wainega.” 21Yaubada 'aiseotogina 'ima wata 'omi yada miave'itubama Keliso 'waineye, 'ana tokiavefa'ala. Wata Yaubada 'aiseotogina i venua'ivineda yana nuanua ta na 'idewadi wata yana tugusa i yatoi 'waideye bega 'ida yana tomotoga mogitana. Tugusanina, 'Anu'anunu 'Atumaina i ageda, yada 'eba 'isa 'awaie 'ada veuveuta ta na veluagadi 'wainega.

23Yaubada 'aku to'aseta a vona mogitana 'waimie kebu a da vekali. Fai a nuanidi yami sauluva kebu 'atumaidiga, yaku lauvivila 'ana tutuye kebu a da wai 'waimie. A da waiga yami sauluva sakoidi a da 'isedi, faifaidi a da awavesakoyemi. 24'Akonadi 'wa vetumagana Keliso 'waineye 'wa tovotovoi fa'alina, bega kebu nuanuama 'a na veimeyemi 'a na vo, Side naninidi 'waidie 'wa na vetumagana.” We'e mogitana 'ima wata 'omi ma fueda ta folofolova yami sosoana faifaina.

  • S12 1 Kol 1:17 2 Kol 2:17S13-14 Fil 2:16S20 Lom 15:18-19 Ve 3:14
  • S21-22 1 Ion 2:27 Efe 1:13-14 Lom 8:16-17S23 Lom 1:9S24 1 Fit 5:3
Copyright information for `YML