2 Corinthians 10

Faulo i veifufu me Kolinita 'waidie 'ana awavesako faifaina.

Ekwavo, yau Faulo, tauniotogiku a na vonemi. Keliso yana sauluva bikana wata yana nuaobu a na saladi, 'waidiega a na velu'ase'asemi. Tomotoga 'ifwaidi i vo, Faulo taiadi ta miamiaga 'awana umaumana kebu i da toke i da vonavona, we'e tulinega kebu i da kolokolologa i toke i vonavona.” Siwe a nuani tutuyanina a na wai 'waimie, tomotoga 'ifwaidi taiadi 'wa miamianiga 'waidie a na toke a na vona, tomotoganidi yadi nuanua igodina 'ima Yaubada yana tofolovavo 'a da vevesauluva Yaubada 'ana tobavu bani'odi. A vevelu'ui 'waimie, kebu nuanuaku 'wa na silubuku yami sauluva sakoidi 'waidiega i na nunago 'omi wata a na toke a na vonemi. Mogitana 'ima tomotogaotoga fwayafwaya tabwaneye ta miamiani, siwe Yaubada faifaina 'a vevetalaga sakona taiadi, we'e yama vetalaganina kebu Yaubada 'ana tobavu bani'odiga. Kebu tomia fwayafwaya yadi kukua 'eba vetalaga 'waidiega 'a da vevetalaga, we'e mogitana Yaubada yana 'eba vetalaga toketokedi 'waidiega 'ama fata Seitani yana 'eba veimea toketokedi 'waidie 'a na vetoketoke. Side bani'odi 'a vevetoketoke 'waineye. Yaubada yana 'eba vetalaganidi 'waidiega fwayafwaya 'ana nuanua tomotoga nuadi i 'ewa'ewadiga 'a sisiviladi 'a vetoketoke 'waidie. Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai 'ana 'aseta i sibodeni nualaka tulina tulina 'waidiega bega mali tomotoga kebu 'adi fata Yaubada i na 'asetai, we'e 'ima naninidi i tovibodaga 'a tutuwealidi. Wata 'eba vetalaganidi 'waidiega tomotoga yadi nuanua matatabuna 'a 'i'ive'avinidi 'a nunawedi Keliso 'waineye nika yana nuanua i vevematayakeyakedi. 'A lulukamata 'omi tovetumagana 'wa miamiani Kolinita 'waineye nagami taunimi 'wa na tauyemi Keliso 'wa na vevematayakeyakeni, mulieta 'ai'edi aitoi i na baila, bei vematavuloga 'a na veleni.

'Wa 'ise'isekumo, 'ai'edi 'wa da venua'ivineku yaku sauluva wata yaku veimea 'wa da 'asetadi. 'Ai'edi aitoi i na nuani mogitana taunina Keliso yana tomotoga, 'atumaina, siwe i lubwaineni i na venua'ivina-vaitugana nika i na nuani 'ima wata Keliso yana tomotoga, kebu 'aisenaga. 'Auvea veimea i velema bega 'a na kiavetoketokemi, kebu i da vo, 'Wa na 'ivesakodi,” we'e 'ai'edi 'wa na vo, Faulo yana vonanina 'ana nogaya taunina i awa'ai'aia,” kebu a na bunumayaga, fai mogitana Yaubada veimeanina i veleku begaidi a awa'ai'aiku. Kebu nuanuaku 'wa na vo, Faulo yana leta 'waidiega i veve'isakololoda,” fai 'ifwaimi 'wa vonaga 'wa vo, Faulo yana leta vitadi wata toketokedi, we'e taiadi ta na miamiaga ta 'ise'iseni taunina tomogo mweana yana vona 'adi nogaya nani-'avo'avovo.” 11 Egavo bani'odi i voneyediga i lubwainedi i da 'asetai yama toketokena 'a veve leta 'waidiega wata yama toketokena tutuyanina 'a na waiga 'waimie 'wa na 'iseniga i vesala.

12 Tove 'ifwaidi 'waimie taunidi i awa'ai'aidi i vo, 'Ima 'atumaima 'wa na ve'ililibuyema,” we'e 'ima, kebu tamu sai'afo nuanuama 'a na vo, Tomotoganidi yadi sauluva wata 'ima yama sauluva taiadi i vesala.” Tovenidi yadi nuanuayega taunidi yadi sauluva i 'etowavadi i vo, 'A ve'atumaiga, 'asa'aiana 'akonadi 'ama fata, kebu tamu aitoi yana 'atumaina 'ima bani'odiga.” 'Ana 'isa tomotoganidi kebu ma yadi 'asetaga. 13 We'e 'ima 'eba veimea 'ifwaidi Yaubada i tauyedi 'waimeye beidimo 'a na folofolova faifaina, yama folovanidi vuagidi faifaidi 'ama fata taunima 'a na awa'ai'aima. Kebu 'a na uvi'agala 'a na damana tamu aitoi yana 'eba veimea 'waineye bei taunima 'a na awa'ai'aima tomogonina yana folova vuagidi faifaidi. We'e 'omi me Kolinita yama 'eba veimea nageneye 'wa miamia. 14 Mogitana 'omi yama 'eba veimea nageneye, begaidi tutuyanina 'a wai-vauvau 'waimie Keliso Valana 'Atumaina 'a viweni, kebu yama 'eba veimea 'ana tugusa 'a da uvi'agali. 15 Yaubada yama 'eba veimea 'ana tugusa i yatodi, begaidi mali tomotoga i folofolova 'eba veimea 'ifwaidi 'waidie, yadi folova vuagidi faifaidi kebu taunima 'a na awa'ai'aima. We'e mogitana nuanuama yami vetumagana i na vevetoketoke bega yama folova 'waimie yama 'eba veimeanina nageneye i na vevebwaika. 16 Yama folova i na vebwaikaga 'waimie, mulieta 'ama fata 'a na vaganago mali 'awalawa 'waidie wata bei Iesu Valana 'Atumaina 'a na lau'age. 'A na vaganagoga fai kebu nuanuama taunima 'a na awa'ai'aima tamu tomogo yana folova taunina yana 'eba veimea nageneye faifaina.

17 We'e mogitana ava'ai i voneyeniga Yaubada yana Buki nageneye ta na 'idewai i vo,

'Ai'edi aitoi i na vo, A na subia,”

I lubwaineni 'Auvea 'aisena i na subiai,

Kebu taunina i na awa'ai'aia.”

18 'Ai'edi aitoi taunina i na awa'ai'aia, yana awa'ai'ainina nani-'avo'avovo, we'e 'ai'edi 'Auvea tamu aitoi i na awa'ai'aiaga 'ana awa'ai'ainina vona mogitana.

  • S1 1 Kol 2:3S2 1 Kol 4:21S4 Efe 6:13-17S10 Gal 4:12-14
  • S11 2 Kol 13:2,10S13 Lom 12:3S18 1 Kol 4:4-5
Copyright information for `YML