2 Corinthians 13

Faulo yana matakia.

1De'e a na wai a na fogemiga, yaku wai 'ana vetonu. Tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye faifaina nuami a na tolinuata'idi. I vo,

'Ai'edi tamu aitoi iana i na vevitai tamu sakona faifaina,

I lubwaineni sakonanina 'ana to'isa 'adi 'ailuga 'alo 'adi 'aitonu nika yana vevitanina mogitana.”

Wata bani'odi, 'omi 'ai'edi kebu 'wa na nuavilamiga 'wa na vonayavuga matakuye.
2Basenadi yaku wai 'ana veluga 'waineye, tomotoganidi i sakonaga wata 'ifwaimi a vonemi vematavuloga faifaina, we'e tutuya de'e tulikuyega wata vonanina a na luvaitugani. Side bani'odi. Tutuyanina wata a na waiga tosakonanimi kebu a na ve'ise'isemiga, 'aitamogana 'aitamogana vematavuloga a na velemi. 3Nuanuami 'eba 'isa 'ifwaidi a na 'idewadi 'wa na 'isedina 'wa na ve'awamogitana yau Keliso yana tomata'aulele, Kelisonina faifaina a vonavona. 'Atumaina, a na waiga a na vemi vematavuloga a na velemiga 'wainega. Keliso yana sauluva 'waimie kebu mweanaga, we'e mogitana ma yana toketokena i folofolova 'awasasamie. 4Mogitana Keliso tomogona mweana i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye i wafa, siwe tutuya de'e Yaubada yana toketokena 'wainega i miamia. Wata bani'odi 'ima Keliso yana tomotoga mweama, siwe Yaubada yana toketokena 'wainega taiadi 'a miamia bega 'ama fata nani matatabuna 'a na 'i'idewadi 'waimie ma yama toketokena.

5We'e 'omi, i lubwainemi taunimi 'wa na sitonovimi 'wa na 'asetai ma yami vetumagana 'wa tauyemi Keliso 'waineye 'alo kebu. 'Wa da 'asetai Iesu Keliso i miamia nagemie, siwe 'ai'edi yami saitonovanina 'wainega 'wa na 'asetai kebu 'wa da vetumagana, wata 'wa na 'asetai Keliso kebu nagemie i da miamia. 6We'e 'ima 'a nuani 'wa na 'asetama kebu tomata'aulele-vekavekali, nagemeye Keliso i miamia. 7'A vevelu'ui faifaimi Yaubada 'waineye bega kebu 'wa na sakona. Kebu 'a da vo, 'A na velu'ui faifaidi bega mali tomotoga yadi sauluva 'atumaidi i na 'isedi i na vo, Faulo ma enavo tomata'aulele mogitana.” Kebu bani'odi yama nuanuaga, mogitana 'a vevelu'ui faifaimi, nuanuama 'wa na vevesauluva 'atumaina, we'e 'ai'edi tomotoga i na awavesakoyema, 'asa'aiana, kebu tamu ava'ai. 8'Ima tomata'aulele kebu tamu yama toketokena i da 'eno'eno bega Yaubada yana nuanua tonovidi 'a na tovibodedi, we'e mogitana i lubwainema tutuya fuedi nuanuananidi 'a na lulu'ivoneyedi bega tomotoga i na vematayakeyakedi. 9'Ai'edi 'ama 'isa 'wainega 'ima tomotoga mweama we'e 'omi ma yami toketokena Yaubada yana nuanuananidi 'wa 'i'idewadi, 'a sososoana. Begaidi 'a vevelu'ui faifaimi yami sauluva i na ve'atumaiotoga. 10Nuanuama yami sauluva i na ve'atumaiotoga begaidi tulikuyega yami leta a kilukiluma bega a na waiga 'waimie kebu ma yaku veimea a na vematavulogimi. Veimeanina 'Auvea i velekuga 'wainega a na kiavetoketokemi, we'e kebu i da vo, 'Wainega 'wa na 'ivesakodi.”

  • S1 Mad 18:16 1 Tim 5:19S4 Fil 2:7-8S8 1 Kol 13:6
  • S10 2 Kol 2:3-4

Faulo yana vona 'eba ve'a'ava.

11Side bani'odi yaku veifufu 'ana ma'usa 'waimie, ieu ekwavo. Yami sauluva 'wa na 'i'isave'avinidi tonovidi i na 'eno'eno, yaku vona 'wa na nunuave'avinidi wata 'wa na 'i'idewadi, matatabumi yami nuanua i na vesala 'wa na veveiana. We'e Yaubada, taunina i nunuakalikalieda wata nuanua bikana mia 'atumaina taiadi i veleveleda, lilivamie i na miamia.

12Emiavo tovetumaganavo 'waidie yami nuakalikali 'wa na ve 'avalamaigayega. Yaubada yana tomotoga matatabudi yadi vekaiwa i vetunei 'waimie.

13'Ada Toveimea Iesu Keliso yana 'isave'avina, Yaubada yana nuakalikali wata 'Anu'anunu 'Atumaina yana veiana i na 'eno'eno matatabumi 'waimie.

'Asa'aiana bani'odi.

Yau Faulo.

Copyright information for `YML