2 Corinthians 3

Faulo Yaubada yana toketokena 'wainega i folofolova.

1'Ima 'a vo, 'Ama fata Yaubada yana folova 'a na 'idewai,” bega voke 'wa na vo, Faulo ma enavo taunidi i awa'ai'aidi basenadi bani'odi.” Tolau'age 'ifwaidi i waia 'waimie ma yadi lubulubu mali tomotoga i kilumidi 'adi 'aseta wata 'adi awave'atumai faifaina. Wata bani'odi 'omi me Kolinita tolau'age 'ifwaidi yadi lubulubu 'wa kilumidi 'adi 'aseta wata 'adi awave'atumai faifaina bega i na nagoi mali 'awalawa 'waidie i na lau'age. Voke wata 'wa na vo, Faulo ma enavo i lubwainedi ma yadi lubulubu 'adi 'aseta wata 'adi awave'atumai faifaina.” 2We'e 'ima, 'ama 'aseta wata 'ama awave'atumai 'ana lubulubu 'asa'aiana 'omi. 'A vebaema 'wa awave'atumaiema, 'wa da vo 'wa da kiluma yama nuanua 'waidie. Tomotoga matatabudi 'adi fata yami sauluva i na 'isedi i na 'asetai 'omi Keliso yana tomotoga, yama folova vuagina 'omi, nika i na awave'atumaiema. 3'Akonadi ma 'ana 'aseta tomotoga 'waidie 'omi Keliso yana leta. Yama lau'age 'wainega Keliso tauniotogina i kiluma yami nuanua 'waidie. Basenadiotoga Yaubada yana ve'etoboda i kilumidi kileu 'waidie i 'anivelenedi Mosese 'waineye. We'e Keliso kebu 'eba kilumaotoga 'wainega i da kiluma kileu 'alo lubulubu 'waineye, i kilumaga Yaubada Miamia-vagaina 'Anu'anununa 'wainega tomotoga yami nuanua 'waidie.

4De'e bani'odi yama folova vuagina 'a veifufuyeniga fai ma yama vetumagana taunima 'a tauyema Yaubada 'waineye wata 'a nuani mogitana Keliso toketokena i velevelema naninidi faifaidi. 5Kebu tamu nani toketokena i da 'eno'eno 'waimeye bega 'a da vo, Yaubada yana folovanina, tauni'avama 'ama fata,” we'e mogitana Yaubada yama toketokena i velevelema bega 'ama fata yana folova 'a na 'i'idewai. 6Tauniotogina yana toketokena 'wainega 'a vetofolova faifaina yana Veakutagona 'Ivauna 'ana vona'awaufaufa 'ada 'ita'ita'i faifaina 'a veveifufuyeni. Yana Veakutagona 'Ivauna kebu bani'odi ve'etoboda kilukilumidi, we'e mogitana i mai Yaubada 'Anu'anununa 'wainega. Tomotoganidi ve'etoboda kilukilumidi i geudi, 'adi vematavuloga i wafaotoga, we'e Yaubada 'Anu'anununa 'wainega tomotoga mia 'atumaina wata miamia-vagaina i veveluagai.

  • S1 Fol 18:27S3 Sou 24:12S6 Ion 6:63 Lom 7:6

Veakutagona 'Ivauna 'ai'aiwabu magemagetana.

7Yaubada yana ve'etoboda i kilumidi kileu 'waidie i 'anivelenedi Mosese 'waineye. Tutuyanina 'waineye yana mageta mataududulina i souyeni nika Mosese maigina i magetai. Magetanina 'akonadi i vevesiai siwe me Diu kebu 'adi fata Mosese maigina i na 'isadewai fai matadi i 'ani'anidi. Yaubada yana ve'etoboda, 'asa'aiana yana Veakutagona Nagami, i souyeni yana mageta mataududulina taiadi, siwe tomotoganidi i geudi wafa i veluagai. 8We'e Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna i souyeniga 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega, vona mogitana 'ai'aiwabu wata mageta mataududulina bwaikaotogina i sousouyedi 'wainega. 9Ve'etobodanidi 'adi togeu Yaubada i veimea 'adi vematavuloga wafa, siwe tutuyanina ve'etobodanidi i souyedi, Yaubada yana mageta mataududulina taiadi. We'e Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna 'wainega i 'ive'atumaida yada sauluva matatabuna i tonova, vona mogitana Veakutagonanina toketokeotogina wata yana 'ai'aiwabu bwaikaotogina. 10Fai tutuya de'e Yaubada yana Veakutagona 'ada 'ita'ita'i faifaina nani bwaikaotogina, ve'etobodanidi i maiga Mosese 'wainega mageta taiadi bani'odi i venani-'avo'avovo. 11Ve'etoboda i mai mageta taiadi siwe 'a'a'avidi, we'e Veakutagona 'Ivauna, kumanina i na 'eno-vagata, vona mogitana naninina toketokeotogina wata yana 'ai'aiwabu bwaikaotogina.

12Fai 'a nuani mogitana Yaubada yana Veakutagona 'Ivauna 'ada 'ita'ita'i faifaina i na 'eno-vagata, 'ima yana tofolovavo yama lau'age 'waidie kebu 'a da ve'awamayamayaga, ma yama venuafoufa'ala 'a veveifufu'a'aveni. 13'Ima kebu bani'odi Mosese. Kebu tamu vona 'a da giveni Veakutagona 'Ivauna faifaina. We'e Mosese, Yaubada yana mageta mataududulina maigineye i giveni. Maigina i baniumai kalekoyega bega me Isileli kebu 'adi fata magetanina i vevesiaiga i na 'iseni. 14Kebu Mosese 'aisena maigina babaniumanaga, wata me Isileli-nidi nuadi tabodadi. Tutuyanina 'wainega i maiga 'asiau Veakutagona Nagami 'ana lu'iawawa me Isileli kebu nuadi i da magemagetadi 'wa da vo baniumanina 'wainega nuadi i da baniumadi. Kebu tamu aitoi 'ana fata baniumanina i na si'a'ia i na taweni, 'aiseotogina Keliso 'ana fata. 'Ai'edi i na vetumagana Keliso 'waineye bega taiadi i na miave'itubama, baniumanina i na si'a'ia nika nuadi i na magetadi. 15Kebu basenadi 'aisena, 'asiau wata, ve'etoboda i maiga Mosese 'wainega i na lu'iawawadi siwe nuadi kebu i da magemagetadi fai nuadi babaniumadi. 16We'e 'ai'edi aitoi yana sakona 'wainega i na nuavilai 'Auvea 'waineye nuana 'ana baniuma i na si'a'ia.

17'Auveanina siwe 'asa'aiana 'Anu'anunu 'Atumaina. Aitoi i na agei 'waineye i na miamiaga, taunina yavuyavuna nani matatabuna i veimeyeniga 'waidiega. 18'Ida tovetumaganavo matatabuda Keliso nuada i kiavemagetadi 'wa da vo nuada 'adi baniuma i da si'a'idi nika 'ida nigo'ita bani'odi. Tomotoga 'adi 'isa'isa 'adi fata nigo'ita 'waineye i na 'iseni, wata bani'odi tomotoga 'adi fata 'Auvea yana 'ai'aiwabu magemagetana wata yana 'atumaina i na 'isedi 'waideye. 'Auveanina, taunina 'Anu'anunu 'Atumaina i 'i'idewada bega yana 'ai'aiwabu magemagetana wata yana 'atumaina i vevebwaika 'waideye wata ta vevetuli i na nagoga bega 'ida taunina bani'odi.

  • S7 Sou 34:30S7-8 Gal 3:2-5S9 Lom 3:21S14 Lom 11:25
  • S16 Lom 11:23,26S17 Ion 8:32,36 Lom 8:2 Gal 5:1
Copyright information for `YML