2 Corinthians 5

Faulo nuanuana tomogona 'ivauna abamega i na veagei.

1Vitanidi 'a veveluagadi kebu faifaidi 'a da nuanua fai 'a 'asetai fwayefwayeye tomogoda bani'odi vadavada, 'awaie wafa 'ana tutuye i na 'awageudi. Mogitana ta na wafa tomogoda ta na bailedi, siwe tomogoda 'ivaudi wata miamia-vagaidi i 'eno'enovi abame, tomogodanidi kebu tomotogaotoga 'adi 'idewadewa, Yaubada taunina i 'idewadi. 2Tutuya de'e tomogodanidi 'waidiega ta 'abiawa ta veve'awagusi, nuanuada bwaikina tomogoda abamega i na veageda. 3Tomogoda 'ivaudi i na veagedaga 'ida kebu 'anu'anunu'avaga, ma tomogoda. 4Fwayefwayeye ta miamia tomogodanidi de'e 'waidie vita ta veveluagadi ta veve'awagusi 'wa da vo venuana vitadi ta da evaevadi. Ta veve'awagusiga, kebu ta da vo, Tomogodanidi ta na bailedi,” we'e mogitana nuanuada ma yawaida tomogoda abamega i na veageda bega mia 'ivauna wata miamia-vagaina tomogoda 'a'a'avidi i na talafwasedi. 5Ta na vetuliga faifaina Yaubada tauniotogina i 'idewada, 'Anu'anununa i tauyeni i ageda yada 'eba 'isa 'awaie 'ada veuveuta tomogoda 'ivaudi taiadi ta na veluagadi.

6Fai 'Anu'anunu 'Atumaina i ageda, 'ima Yaubada yana tofolovavo kebu 'a da kolologa, tutuya matatabuna 'a vevenuafoufa'ala. 'A 'asetai fwayafwaya de'e 'waineye tomogomanidi 'waidie 'a vevevanuga, 'ani'idina 'Auvea 'wainega 'a miamia. 7Naninidi 'awaie 'a na veluagadiga kebu 'a da 'ise'isedi, siwe yama mia matatabuna 'waidie 'a vetumagana Yaubada 'waineye. 8Mogitana 'a venuafoufa'ala, kebu wafa faifaina 'a da kololo. Nuanuama bwaikina tomogoma 'a na bailedi, 'a na vevanuga 'Auvea 'waineye. 9Siwe yama nuanua bwaikaotogina nani 'aitamogana faifaina. Naninina nuanuama 'Auvea i na sosoana faifaima, we'e 'ai'edi 'a na vevevanuga tomogomeye 'alo 'a na 'iawedi 'a na nago 'waineye taiadi 'a na miamia, kebu tamu ava'ai. 10Nuanuama Yaubada faifaima i na sosoana fai i lubwaineda 'awaie matatabuda ta na tovoi Keliso mataneye ta na vonayavuga. I na veimea 'aitamogana 'aitamogana 'ada tutula ta na 'ewa yada sauluva fwayefwayeye faifaidi, 'adi 'isa'isa bani'odi, 'atumaidi 'alo sakoidi.

  • S1 1 Kol 15:47-49S2 Lom 8:23S4 1 Kol 15:53S5 Lom 8:16,23S6-7 Ibu 11:13-14S8 Fil 1:23S10 Lom 2:16

Keliso yana wafa 'wainega ta veiana Yaubada taiadi.

11Fai 'awaie tutula ta na veluagai Keliso 'wainega ma yama ve'ililibu 'Auvea 'a kololoyeni, begaidi yana vona 'a veveifufuyeni tomotoga 'waidie, nuanuama bwaikina ma yadi vetumagana taunidi i na tauyedi 'waineye. Yaubada yama sauluva matatabuna i 'asetadi, nuanuaku 'ami vebae 'waidie 'omi wata 'wa na lutonovi yama nuanua tonovidi. 12Voke 'ifwaimi 'wa na vo, Faulo ma enavo 'adi subia faifaina taunidi i awa'ai'aidi basenadi bani'odi.” Siwe kebu. Nuanuama 'a na tolinuata'i 'waimie yama sauluva faifaidi bega 'ami fata 'wa na subiama mali tomotoga 'waidie. Tomotoga 'ifwaidi 'waimie 'adi 'isa faifaidi taunidi i awa'ai'aidi, siwe yadi sauluva kebu i da nuanidi. Tutuyanina taunidi i na awa'ai'aidi 'ami fata yama sauluva tonovidi 'wa na lu'ivona toawa'ai'ainidi 'waidie. 13'Ai'edi 'ifwaimi 'wa na vo, Faulo ma iana nuadi 'anigaugaudi,” bani'odi 'wa na vonevoneyediga 'asa'aiana siwe fai Yaubada nuama i 'ewadi 'a toke 'a folofolova faifaina. 'Ai'edi 'wa na vo, Faulo ma iana nuadi magemagetadi,” bani'odi 'wa na voneyediga 'wa vona mogitana fai ma yama 'aseta 'a ve 'waimie, 'aivaita 'wa veluagai. 14Keliso yana nuakalikali faifaida i lulukakadema yama sauluva matatabuna i veveimeyedi. I veveimeyema fai 'a 'asetai Keliso 'aiseotogina i wafa tomotoga matatabuda faifaida, begaidi matatabuda ta wafa taiadi. 15I wafaga matatabuda faifaida bega egavo ma yawaidi i miamianiga, kebu taunidi yadi nuanua i na 'i'idewadi, we'e mogitana Keliso 'aisena yana nuanua nuadi i na 'ewai, Kelisonina kumanina faifaidi i wafa wata i tovoi-vaitugana.

16Basenadi tomotoga 'adi 'isa 'waidiega 'a awavesakoyedi 'alo 'a awave'atumaiedi, we'e tutuya de'e kebu wata bani'odi 'a na voneyediga. Wata bani'odi basenadi Keliso 'ana 'isa 'wainega 'a vo, Taunina tomogo-'avo'avovo,” tutuya de'e 'a 'isa'inanai taunina 'ada Toveimea. 17'Ai'edi aitoi Keliso taiadi i na miave'itubama, 'akonadi Yaubada i 'ive'ivauya, yana nuanua nagami sakoidi i 'a'ava, ma'itufa yana mia 'ivauna nuanua 'ivaudi taiadi i souyedi. 18Ve'ivaunina nuanua 'ivaudi taiadi Yaubada i 'idewadi. Basenadi 'ida Yaubada 'ana gaviavo, siwe Keliso yana wafa 'wainega i veianeda, wata folova i velema bega tomotoga 'a vonevonedi bani'odi i na munega bega wata i na veiana Yaubada taiadi. 19'A vonavonaga side bani'odi 'a vo, Yaubada Keliso i voneni i mai fwayefwayeye yana wafa 'wainega yada sakona i tovoiedi begaidi i veianeda. Vematavuloga kebu i da veleda yada sakonanidi faifaidi i veve'ise'isedamo wata i nuatavunida. Vala, veiana faifaina Yaubada i tauyema 'a lalau'age tomotoga 'waidie.

20Begaidi 'ima Keliso tutulina 'a lulu'ivona faifaina 'wa da vo Yaubada tauniotogina i da toke i da vonavona 'waimega. Keliso 'ana wagavayega 'a vevelu'ui 'waimie, nuanuama taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'waineye i na veianemi. 21Keliso kebu tamu yana sakonaga siwe Yaubada yada sakona matatabuna i 'ewadi Keliso i ve'ewai bega Yaubada yana nuasako wata 'ada vematavuloga i tovoiedi. Yada sakonanidi i tovoiedi bega 'ida ta miave'itubama taunina taiadi Yaubada yana 'atumaina i 'aniveleneni 'waideye nika ta ve'atumai mataneye.

  • S15 Lom 14:7-8S17 Ion 3:3S18 Lom 5:10S19 Kolos 1:19-20
  • S21 Ibu 4:15, 7:25-26
Copyright information for `YML