2 Corinthians 6

1'Ima Yaubada yana tofolovavo taunina taiadi 'a folofolova begaidi wata 'a na vonemi. Yaubada yana nuakalikali 'wa veluagaiga, kebu 'wa na venani-'avo'avovoyeniga. 2Fai Yaubada yana Vona i 'eno'eno yana Buki nageneye i vo,

Tutuyanina a vo, Nuanuaku 'wa na mai 'waikuye,” bonami a nogaidi.

'Aiatanina 'waineye a vo, A na 'ita'ita'iemi,” bei a 'ivaisemi.”

We'e yau Faulo a na vonemi, tutuya de'e Yaubada nuanuana 'wa na nagoi 'waineye, 'asiau nuanuana i na 'ita'ita'iemi.

  • S2 Luk 4:19-21 Ais 49:8

Faulo vita fuedi i veluagadi.

3Yama sauluva matatabuna 'a 'i'isave'avinidi, i na nunago tamu aitoi yama sauluva i na 'iseni i na vo, Faulo igodina Yaubada yana tofolova siwe i sakosakona, begaidi Kelisonina i vonevoneyeniga a baila.” 'Ai'edi bani'odi tomotoga 'a na kiavebe'udiga, mali tomotoga yama folova i na awavesakoyeni. 4We'e mogitana nani matatabuna 'waidie 'a veve 'ima Yaubada yana tofolovavo. Naninidi side. Vita tulina tulina 'a veveluagadi 'eba nuavita taiadi siwe 'a tokemaigema. 5Tomotoga i nikenikema, i yatoyatoma vanuga 'eba yogona 'waidie, wata 'ama daba i dabadaba. Fai 'ima Yaubada yana tofolovavo 'a toke 'a folofolova kebu 'a da veveawai, lovane kebu 'a da 'enodewadewa wata tutuya fuedi ma 'ama lase. 6Wata yama sauluva tonovidi 'waidiega, yama 'aseta 'waidiega, yama tokemaiga mali tomotoga faifaidi 'waidiega, wata yama 'anivelena 'waidiega 'a veve 'ima yana tofolovavo. Wata fai 'Anu'anunu 'Atumaina i agema wata ma yama nuakalikali taunima 'a tauyema tomotoga 'waidie. 7Yama vona 'adi nogaya tonovidi 'waidiega 'a veve 'ima Yaubada yana tofolovavo wata fai yana toketokena i 'i'ivaisema nani matatabuna 'waidie. Tolugavia 'adi 'atagiega yadi 'ibadi, we'e 'adi wamayega yadi babala. 'Ima wata bani'odi, Yaubada yana nuanua tonovidi 'asa'aiana yama 'eba vetalaga wata yama 'eba vetoketoke. 8Tomotoga 'ifwaidi i ve'ililibuyema, we'e 'ifwaidi i awadamana 'waimeye. 'Ifwaidi i subiama, 'ifwaidi i yagaima. Yama vona matatabuna tonovidi, siwe 'ifwaidi i vo, I vevekali.” 9Tomotoga 'ifwaidi yadi nuanua 'ima tomotoga-'avo'avovo, we'e Yaubada wata yana tomotoga taiadi, 'waidie ma 'ama 'aseta. I nikenikemaga 'ifwaidi i vo, I na wafa,” siwe kebu, ma yawaima 'a miamia. 'Eba ilagi 'a veveluagadi siwe kebu 'a da wafawafa. 10Ma yama nuavita 'a miamia siwe tutuya matatabuna Yaubada i kikiavesosoanima. 'Ama 'isa 'waidiega 'ima 'a vewekowekoma, siwe yama lau'age 'waidiega tomotoga fuedi i ve'ai'aiwabu Yaubada yana nuanua 'waidiega. 'Ana 'isa 'ima kebu tamu ava'ai 'waimeye i da 'eno'eno, we'e mogitana nani fuedi Yaubada yana 'anivelena 'waimeye i 'eno'enovi.

11Emavo, 'omi me Kolinita, kebu tamu nani 'a da giveni 'waimiega, nani matatabuna 'a veifufu'a'avedi, wata 'a nuakalikaliemi bwaikina. 12Yama nuakalikali 'waimie kebu givagivana, we'e 'omi yami nuakalikali 'waimeye 'a luluala-wayogeni. 13A vonevonemi 'omi 'wa da vo natukwavo mogitana, nuanuama ma yami nuakalikali taunimi 'wa na tauyemi 'waimeye, 'ima 'a nuakalikaliemiga bani'odi.

  • S6 1 Tim 4:12S9 2 Kol 4:10S10 Kolos 1:24

Tovetumagana wata taunidi kebu i da vetumagana kebu taiadi 'wa na miave'itubama.

14Tomogo manamanawena wata kwamana siaina kebu 'adi fata venuana i na 'ifafuli, wata bani'odi tovetumagana wata taunidi kebu i da vetumaganaga kebu 'adi fata taiadi i na miave'itubama. 'Wa da nuani? 'Ana fata nuanua tonovidi wata sakona taiadi i na veiana? Bani'odi mageta nuanuana dudubala? Kebu'a'ava, kebu tamu sai'afo bani'odi. 15'Wa da nuani, Keliso Seitani yana nuanua 'ana fata i na awave'atumaieni? Tovetumagana wata taunidi kebu i da vetumaganaga, 'adi fata taiadi i na ve'au? 'A nuani yadi nuanua kebu i da vesala. 16'Ana fata tomotoga i na 'odu'odu tamu nani 'waineye Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui nageneye? Kebu'a'ava, fai 'ida Yaubada Miamia-vagaina yana 'eba mia, begaidi side bani'odi Yaubada i voneyedi yana Buki nageneye i vo,

Tomotoganidi 'waidie a na vevanuga, taiadi 'a na miamia. Yau yadi Yaubada, we'e taunidi yaku tomotoga.”

17Fai 'Auvea i vevanuga 'waideye begaidi wata i vo,

Tosakona 'wa na bailedi, 'wa na 'awa'idimi 'waidiega.

Naninidi a talabodediga kebu 'wa na 'abitonovidi, nika a na vagavaimi 'wa na maia 'waikuye.

18Yau tamami, we'e 'omi natukwavo iavetami wata vevinemi.

Yau 'Auvea Toketokeotogiku yaku vona side bani'odi.”

Copyright information for `YML