2 Peter 2

Tove-vekavekali faifaidi.

Vona mogitana 'aseta ta veluagai Yaubada yana tolu'ivonavo 'waidiega, siwe wata basenadi tolu'ivona-vekavekali i tovoi tomotoga i vekaliedi. Wata bani'odi 'awaie tove-vekavekali i na souyedi 'awasasamie, givagivayega yadi ve 'oka'okadi 'waidiega 'ifwaimi i na vekaliemi bega yami vetumagana i na 'ivesakodi. 'Ada Toveimea Iesu tovenidi i tuveobudiga siwe i na ve'eweni, begaidi 'adi vematavuloga i na veluaga-matayo'oi 'ai-'ala'alase. Tovenidi i na vo, 'Wa vetumaganaga Iesu 'waineye, bunu 'ana nuanua 'waidie ta na sakosakonaga, kebu tamu ava'ai.” Yadi vekali 'waidiega fuedi yadi sauluva sakoidi i na vetutuyamedi, we'e tomotoga i na 'isedi, Keliso yana 'eda'eda i na awavesakoyeni. Tovenidi, taunidi toluve'ove'o'olagi nuami i na 'ewadi ifuifufu-'avo'avovo taunidi i 'idewadiga 'waidiega, mani bwaikina 'wa na veleveledi. Basenadiotoga Yaubada 'adi vematavuloga i 'idewa-vagasedi, i lulukamata faifaidi.

I lubwainedi 'adi vematavuloga i na veluagadi fai basenadiotoga Yaubada yana anelose i sakonaga kebu i da 'isedimo, i tawedi Vatu'ai Manamanawena 'waineye. Bei dudubala 'waineye i miamia 'adi vematavuloga i lulukamasedi vonayavuga 'ana tutuya 'waineye i na veluagadi. Wata bani'odi basenadiotoga Noa yana tutuye tomotoga fuedi Yaubada i vedumwe'ai'aieni siwe kebu nuana i da loloiga mwai bwaikaotogina 'wainega 'ana tovedumwe'ai'ainidi i leodi fwayafwaya taiadi. Noa ma enavo 7 'aisedi Yaubada i 'ita'ita'iedi fai taunina tolau'age sauluva tonovidi faifaina. Mulieta wata 'atamana 'ailuga Sodoma wata Gomola 'waidie Yaubada tosakona fuedi i 'isedi bega i veimea vematavuloga sakoiotogina i veluagai, i leodi 'ai-'ala'alata 'wainega i ve'aufafa. 'Atamananidi 'ailuga Yaubada 'ana tovedumwe'ai'ai yadi 'eba 'isa bega i na 'iseni ma yadi kololo Yaubada i na ve'ililibuyeni yadi sauluva i na ve'atumai. Tomotoganidi 'waidiega Lota 'aisena yana sauluva 'atumaina bega nagami Yaubada i 'ita'ita'ieni. 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana tomotoganidi yadi sauluva sakoidi Lota i 'ise'isedi wata yadi vona i noganogaidi. Kebu nuanuadi Yaubada i na vematayakeyakeni, nuanuadi bwaikina bunu 'ana nuanua sakoidi begaidi Lota ma yana venuafouviga i nunuavita. Vona mogitana Yaubada Noa wata Lota i 'ita'ita'iedi bega ta 'asetai 'ana fata to'atumaina i na 'ita'ita'iedi vita 'waidiega we'e tosakona 'akonadi i veveimeyedi i na nagoga mulieta tutuyanina ta na vonayavuga Yaubada mataneye 'adi vematavuloga i na veluagai. 10 Tosakona matatabudi siwe mogitana egavo bunu 'ana nuanua sakoidi nuadi i 'ewadi, i veve'avula-'avo'avovo wata Yaubada yana veimea i sidibidibieni.

  • S1 VeL 13:1-5 Mad 24:24S3 Lom 2:24, 16:18S4 Mad 25:41
  • S5 Ibu 11:7 Nag 6:13,18S6 Nag 19:12-13,24S9 1 Kol 10:13
  • S1-10 Iud 1:4-8,17-18
Tove-vekavekalinidi 'awasasamie i fwausa-'avo'avovo, taunidi i awa'ai'aidi we'e tomia abama kebu i da ve'ililibuyediga i awavesakoyedi.
11 Anelose abame toketokeotogidi ma yadi veimea, tovenidi kebu bani'odiga, siwe kebu ma yadi manini tovenidi i da vevevitadi 'Auvea mataneye yadi sauluva sakoidi faifaidi. 12 Tove-vekavekalinidi kebu nuadiga naninidi i bavuyediga i sisidibidibiedi. We'e 'aisaya walawala'ai nua-'avo'avovodi, taunidi yadi nuanua i 'i'idewadi mulieta tomotoga i vunuvunugidi. Tove-vekavekalinidi 'aisaya bani'odi, wata taunidi yadi nuanua i 'i'idewadi, 'awaie 'adi vematavuloga i na veluagai i na wafaotoga.

13 Tomotoga 'ifwaidi yadi vetumagana i 'ivesakodi, 'adi tutula 'awaie vita i na veluagai Yaubada 'wainega. Lovana 'aiata taiadi i sosoana-'avo'avovo tomotoga matadie i sakosakona. Taiadi 'wa 'ani'ani 'wa vo 'ako, Tomotoga 'atumaidi,” siwe ma yadi sosoana i vevekaliemi. 'Omi 'atumaimi we'e 'awasasamie bani'odi yoke i na vedamanimi. 14 Nuanuadi bwaikina vevine taiadi i na vevematafou'isa. I sakosakona-vebogi siwe kebu 'anigodi i da toatoa. Tomotoga 'ifwaidi kebu yadi vetumagana fa'alinaga nuadi i 'ani'anidi i be'ube'u sakona 'waidie 'wa da vo i da 'e'edakumesedi kuli ma unana 'waineye. Tutuya fuedi i luluve'ove'o'olagi nuanuadi bwaikina kukua, ma yadi 'aseta mali tomotoga i vevekaliedi yadi mani i eloelodi. 'Akonadi Yaubada i veimea 'awaie 'adi tutula i na veluagadi. 15 'Eda tonovina 'akonadi i 'iaweni i vuyo, Belami yana sauluva i 'ewai. Belaminina, taunina Beo natuna, tamu Yaubada yana tolu'ivona siwe mani 'ana nuakalikali 'waineye bwaikina, bega i sakona. Tamu toveimea nuanuana Belami i na 'ivaiseni me Isileli i na leodi siwe i nunago 'edeye yana 'aisaya doniki 'wainega, nago i baila. 16 'Aisaya kebu 'adi fata i na vona, siwe tutuyanina 'waineye yana 'aisayanina 'awana i takai i vona Belami 'waineye, yana sauluva 'wa da vo 'wava'wava yadi sauluva, i talabodeni. Vona mogitana tovenidi sakoidi Belami bani'odi, toluve'ove'o'olagi.

17 Tomotoganidi kebu tamu sai'afo 'waidiega 'aivaita i na souyeni, 'wa da vo bani'odi ufa-luluvuala i da lala. Yadi nuanua kebu fa'alidiga bani'odi waowa kaukau i bewebewedi. Yaubada yadi 'eba mia i 'idewa-vagaseni i 'eno'eno Vatu'ai Manamanawena wata dududubalina 'waineye. 18 Taunidi i awa'ai'aidi yadi veifufu 'adi nogaya nani-'avo'avovo faifaidi, siwe 'waidiega tomotoga nuadi i 'ewadi. Tomotoga 'ifwaidi be'ama i vetumagana Iesu 'waineye i sousouyedi tosakona 'waidiega, siwe wata tovenidi i sisivemuliugadi bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidiega. 19 I vonedi i vo, Yama ve 'wa na vetutuyamedi nika 'omi yavuyavumi, kebu tamu veimea 'wa na vematayakeyakeni.” Bani'odi i voneyediga siwe sauluva sakoidi 'akonadi tovenidi i veveimeyedi. Vona mogitana, sauluva sakoidi tomotoga i 'i'idewadiga bani'odi 'adi toveimeavo, 'waidie i vevetofolova. 20 Egavo 'ada Toveimea Iesu Keliso taunina 'ada To'ita'ita'i Valana i 'asetai bega fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi i degedi, siwe mulieta i na vila-vaituganidi, sakona i na 'ive'avinidi i na vetoketoke 'waidie, mogitana 'adi vematavuloga i na vebwaika-'afo'afo, kebu 'adi vematavuloga nagami bani'odi. 21 Nuakalikalidi. 'Ai'edi Iesu yana 'eda'eda tonovina kebu i da 'asetaiga yadi wafa 'waineye vita i da veluagai, siwe fai 'akonadi i 'asetai we'e Yaubada yana veimea magemagetadi nua'ubudie i yatodi bega vita bwaikaotogina i na veluagai. 22 Yada 'eba awatalatutula i 'eno'enovi tovedumwe'ai'ainidi yadi sauluvanina faifaina. Ta vo, 'Ou'ou i na 'ovala, mulieta i na vilai, taunina 'ovalina i na 'ania.” Wata ta vo, 'Ai'edi tamu aitoi yana bawe i na vetoai, wata i na vilai i na nago i na ludobwadobwana.”

  • S11-17 Iud 1:9-13S15 Num 22:12,15-17,21,23,28-34S19 Ion 8:34 Lom 6:16-17
  • S20-21 Mad 12:43-45 Ibu 6:4-6 Mad 26:24S22 Voa 26:11
Copyright information for `YML