2 Peter 3

Toveimea Iesu yana vila-vaitugana faifaina.

Ekwavo, de'e a kilukilumaga 'waimie, yaku leta 'ana veluaga. Letanidi 'ailuga 'waidie a kikiavenuave'avinimi, nuanuaku nuanua tonovidi faifaidi 'wa na nuanua. Vonanidi basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo magemagetadi i lu'ivoneyediga, wata Toveimea Iesu 'ada To'ita'ita'i yana veimea 'ima yami tomata'aulelevo 'a velemiga, nuanuaku 'wa na nuanuanidi.

We'e tamu nani nuanuaku nagami 'wa na 'asetai. Tutuya 'eba ve'a'ava sai'afoga i na velilivana, 'ifwaidi tomotoga i na tovoi, taunidi yadi nuanua sakoidi i na 'idewadi wata i na sidibidibiemi. I na vo, Basenadi Iesu i vona'awaufaufa i na vilai i na mai, siwe ava'aibe taunina? 'A nuani kebu tamu sai'afo i na mai. Fwayafwaya 'ana 'idewavau 'wainega i maiga 'asiau nani matatabuna 'asa'aiana 'adi 'isa'isanidi i 'eno'enovi. Tubumavo basenadiotoga i wafa i maiga 'asiau kebu tamu nani i da vetuli. We'e igodi 'wa vo, Iesu i na vilai i na mai vematavuloga faifaina.” Siwe tomotoganidi kebu nuanuadi i na nuani basenadiotoga tomotoga matatabudi Yaubada i leodi ufayega, 'adi vematavuloga. Side bani'odi. Basenadiotoga Yaubada i vona, abama i souyeni wata ufa 'wainega fwayafwaya i 'idewai, bega ufanina fwayafwaya i sififineni. Mulieta ufanina mwai 'wainega fwayafwaya i 'ivesakoi tomotoga i leodi. We'e abama
Abamaotoga bei inala, weta'i wata 'ubwana i 'eno'enoviga i na kabunidi, we'e bei Yaubada i miamiaga kebu.
wata fwayafwaya 'asiau ta 'ise'isediga, 'akonadi Yaubada i vona 'awaie i na kabunidi i na 'alaidi siwe bola, i lulukamata bega tutuyanina tomotoga i na vonayavuga Yaubada mataneye, bei nani matatabuna i na leodi 'ana tovedumwe'ai'ai taiadi.

  • S3 1 Tim 4:1 Iud 1:17-18S5-6 Nag 1:2,6-9, 7:11,17,23S7 1 Kol 3:13
Ekwavo, we'e tamu nani nuanuaku 'wa na nuani. Tomotoga 'ifwaidi i vo, Basenadi 'ada Toveimea Iesu i vona'awaufaufa i na vilai i na mai, siwe awale i 'ivogavogana kebu i da mimai-matayo'o?” Kebu i da 'ivogavoganaga fai malamala 1000 tutuya manamanawena 'ida 'waideye, we'e Yaubada 'waineye 'wa da vo 'aiata 'aitamogana 'ana vemanawe. 'Aiata wata malamala Yaubada kebu faifaidi i da nuanua siwe ma yana tokemaiga i lulukamasemi, kebu nuanuana tamu aitoi i na luku 'ai-'ala'alase, nuanuana nagami tomotoga matatabudi i na nuaviladi yadi sakona 'waidiega.

10 'Ada Toveimea Iesu yana vila-vaitugana 'ana 'aiata kebu i na lu'ivoneyeniga, ta na miamiamo nika i na souyeni tomotoga yawaidi i na lovoga. 'Aiatanina 'waineye, inala, weta'i wata 'ubwana i na toafwai butu'aidi bwaikidi nika ava'aiamo i na nago, we'e nani matatabudi fwayafwaya taiadi i na 'ala'a'avadi.

11 Vona mogitana nani matatabudi i na 'ala'a'avadi, we'e 'omi bani'odi? I lubwainemi tutuya de'e Yaubada yana 'aiatanina 'wa na lulukamaseniga, taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'waineye yami sauluva i na ve'atumai yana nuanua bani'odi. 'Ai'edi Yaubada yana nuanua ta na vematayakeyakediga Iesu yana Vila-vaitugana 'ana 'Aiata ta na duduni i na vagamai. 'Aiatanina 'waineye yauyauta bwaikina inala, weta'i wata 'ubwana i na itana, nika nani matatabudi i na savovola. 13 Siwe 'akonadi Yaubada i vona'awaufaufa abama wata fwayafwaya 'ivaudi i na 'idewadi, bei sauluva 'atumai'avadi i na 'eno'enovi, naninidi faifaidi ta lulukamata.

  • S8-9 Same 90:4 Isi 18:23 1 Tim 2:4S10 Mad 24:35,43-44
  • S13 Ais 65:17 Ve 21:1,27
14 Ekwavo, vona mogitana Yaubada fwayafwaya 'ivauna i na 'idewai begaidi 'aiatanina faifaina 'wa na lulukamataga, nuanuaku ma yami tokemaiga 'wa na vevewavawava yami sauluva 'atumai'avadi Yaubada mataneye wata taiadi 'wa na veveiana bega kebu tamu nani faifaina i na awavesakoyemi. 15 'Ada Toveimea kebu i da mimai-matayo'oga lamuna side bani'odi. Ma yana tokemaiga i lulukamata nuanuana nagami Valana 'Atumaina ta na lu'ivona tomotoga 'waidie bega 'ana fata 'wainega 'ita'ita'i i na veluagai. Iada Faulo yana nuanua wata bani'odi, ma yana 'aseta Yaubada 'wainega 'akonadi i lu'ivona 'waimie leta 'wainega. 16 Tutuya fuedi i kilukilumaga Iesu yana vila-vaitugana faifaina, side bani'odi i kilukilumedi. We'e 'ana kilukiluma 'waidie nani 'ifwaidi 'adi 'aseta vitadi, naninidi tomotoga yadi nuanua mweadi wata bavubavudi taunidi yadi nuanuayega i sisiviladi i 'ivesakodi. Faulo 'ana kilukiluma wata 'ifwaidi vona Yaubada yana Buki 'wainega wata bani'odi i 'ivesakodi bega taunidi i 'iveilagidi 'awaie i na wafaotoga.

17 We'e ekwavo, 'omi 'akonadi 'wa 'asetai tove-vekavekali yadi nuanua 'waidiega Yaubada yana Vona i 'i'ivesakoidi begaidi taunimi 'wa na 'i'isave'avinimi i na nunago Yaubada yana veimea 'ana tovedumwe'ai'ai i na silolomi yadi vekaliega nika 'wa na be'u yami 'eba mia toketokena 'wainega. 18 Nuanuaku yami 'aseta 'ada Toveimea Iesu Keliso taunina 'ada To'ita'ita'i faifaina i na vevebwaika, wata 'wa na tovoi fa'alina 'waineye bega tutuya fuedi ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie. Taunina ma 'ana ve'ililibu yana 'ai'aiwabu magemagetadi kebu i na 'a'avaga, i na 'eno-vagata.

  • S15 Lom 2:4, 10:21S16 2 Kol 4:3 Ibu 5:11S17 Ibu 2:1 1 Kol 10:7-11
Vona mogitana yaku nuanua bani'odi,

Yau Fita.

Copyright information for `YML