2 Thessalonians 1

Emavo, yau Faulo, Sailasa wata Timoti taiadi 'a vekaiwa 'waimie. 'Omi Iesu yana 'Aila'a 'wa miamiani 'atamana Tesalonaika 'waineye, Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso yadi tomotoga, 'waimie 'a kilukiluma.

'A vevelu'ui faifaimi nuanuama Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie wata nuanua bikana mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

Keliso bola i na maiga, tomotoga i na veimeyeda faifaina.

Emavo, i lubwainema tutuya matatabuna 'a na vevekaiwa Yaubada 'waineye faifaimi. 'Atumaina 'ai'edi 'a na vevekaiwa faifaimi fai yami vetumagana Iesu 'waineye i vevetoketoke-'afo'afo wata yami venuakalikali emiavo taiadi i vevebwaika. Yami sauluvanidi faifaidi 'ima 'a awa'ai'aimi Yaubada yana 'Aila'avo 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, 'a vo, Me Tesalonaika vita wata veviga bwaikidi i veveluagadi Iesu 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega siwe yadi vetumagana fa'alina i totokemaiga vitanidi 'waidie.

Vitanidi 'wa veveluagadi Iesu faifaina, 'wainega ta 'asetai Yaubada yana sauluva tonovidi fai vitanidi 'waidiega i 'idewa-vagasemi bega i lubwainemi 'wa na luku yana 'Eba Veimea 'waineye. Wata ta 'asetai Yaubada yana sauluva tonovidi fai tomotoganidi vita i velevelemiga i na veimea vematavuloga i na veluagai, we'e 'omi i na 'ita'ita'iemi 'wa na veawai vita 'waidiega, wata 'ima bani'odi. Naninidi de'e i na souyedi tutuyanina 'ada Toveimea Iesu yana anelose toketokedi taiadi i na mai abamega, 'ai-'ala'alata Iesu i na umeni i na mai bega egavo kebu nuanuadi Yaubada, wata 'ada Toveimea Iesu Valana 'Atumaina kebu i da vematayakeyakeniga, i na vematavulogidi. 'Adi vematavuloga wafa-vagata wata Yaubada i na awa'idi'idiedi kebu 'ada Toveimea maigina i na 'ise'iseni yana toketokena magemagetana i na bavuyeni. 10 Naninidi i na souyediga 'ada Toveimea Iesu yana 'aiata bwaikina 'waineye, tutuyanina i na mai yana tomotoga taunidi i vetumaganaga 'waineye i na subiai wata ma yadi nua'ewa i na ve'ililibuyeni. 'Omi me Tesalonaika wata ma fuemie 'wa na subia fai valana 'a lu'ivoneyeni 'waimie 'wa vetumagana 'waineye.

  • S3 1 Tes 1:2-3S4 1 Tes 2:19-20S5 Fil 1:29
  • S6 Lom 12:19S7 Mad 25:31S8 Mad 25:41 Lom 2:8
  • S9 Mad 25:41,46 2 Fit 3:7S10 Kolos 3:4

Faulo yana velu'ui me Tesalonaika faifaidi.

11 Fai 'ita'ita'i 'wa na veluagai wata mataneye 'wa na tovoi, tutuya fuedi 'a vevelu'ui faifaimi. Side bani'odi 'a vevelu'uiedi 'a vo, Yaubada, 'omu me Tesalonaika 'u venua'ivinedi yamu tomotoga, bega nuanuama 'u na 'i'ivaisedi i na vevesauluva 'atumaina yamu nuanua bani'odi. Nuanuadi yadi sauluva i na ve'atumai matamuye, 'u da 'ivaisedi yamu toketokenayega i na ve'atumai mogitana, wata yadi nuanua i 'idewadewadiga ma yadi vetumagana, ma fuemie 'wa na 'idewadi.” 12 De'e yama velu'uinina 'wainega 'ada Toveimea Iesu Keliso 'ana subia i na veluagai 'waimiega, we'e yada Yaubada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vesauluva 'atumaina 'waimie, i na subiami wata i na 'ive'ai'aiwabumi.

  • S11 Kolos 1:10S12 1 Kol 10:31
Copyright information for `YML