2 Thessalonians 2

Yaubada 'ana Tovedumwe'ai'ai i na souyeniga faifaina.

Nuanuaku a na veifufu 'ada Toveimea Iesu Keliso yana vila-vaitugana, wata i na si'augida ta na lakaga 'waineye faifaidi. Ekwavo, a na vonemi, kebu nuanuaku 'wa na venuanaluga wata 'wa na venuafouviga vala 'wa nogai igodina 'ada Toveimea 'akonadi i da vila-vaitugani. Fai voke tamu tomogo i vekaliemi yana lau'age 'eba nua'ewa 'wainega, 'alo tamu aitoi i vonemi i vo, Yau Yaubada i voneku Iesu 'akonadi i mai.” 'Alo voke tamu tomogo i vonemi i vo, Tamu Faulo yana leta a 'iseni i kilumi i vo, Iesu 'akonadi i vilai i mai.” Siwe kebu. Vekalinidi kebu 'wa na ve'awamogitanedi.

Kebu 'ana fata 'aiatanina i na souyeni, nagami nani 'ailuga i na souyedi. Tamu, tomotoga fuedi Yaubada i na vegavieni, wata tamu, Yaubada 'ana Tovedumwe'ai'ai i na souyeni, kumanina faifaina 'akonadi Yaubada i veimea 'eba ve'a'ava 'waineye i na luku 'ai-'ala'alase i na wafaotoga. Naninidi nagami i na souyedi, mulieta Iesu i na vila-vaitugani.
Tovedumwe'ai'ainina Yaubada yana tomotoga i na talabodedi kebu i na 'odu'odu Yaubada 'waineye, wata tomotoga 'ifwaidi i na talabodedi yadi yaubada-vekavekali 'waidie kebu i na 'odu'oduga. Taunina i na awa'ai'aia i na vo, Yami 'eba 'odu nani-'avo'avovo, ma yami subia yau 'waikuye 'wa na 'odu'odu,” wata i na luku Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui 'waineye i na miabui i na vo, Yau mogitana Yaubada.”

Siwe 'wa na nuani yaku vona, basenadi taiadi ta miamia naninidi faifaidi a ve 'waimie. Tutuya de'e kebu 'ana fata Tovedumwe'ai'ainina i na souyeni fai tamu tomotoga i veve'etobodeni, we'e 'omi tomotoganina 'akonadi 'wa 'asetai. Tutuya de'e Tovedumwe'ai'ainina yana toketokena sakoina i sousouyeni, givagivayega 'akonadi i folofolova fwayefwayeye, siwe naninidi sakoiotogidi kebu 'adi fata i na souyedi, nagami tove'etoboda i na tovibala mulieta tutuyanina Yaubada nuanuana i na tauyeni nika 'ana Tovedumwe'ai'ai i na souyeni. I na maiga, Seitani yana toketokenayega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa tulina tulina i na 'i'idewadi bega tomotoga fuedi wafaotoga 'ana 'edeamo i nunagoiga nuadi i na 'ewadi yana vekalinidi sakoidi 'waidiega. Tomotoganidi i na wafaotoga fai Yaubada yana Vona Tonovidi i baila kebu nuanuadi i na ve'awamogitanedi 'alo i na nuakalikaliedi bega Yaubada i na 'ita'ita'iedi. Fai yana vona i baila, vekali ma yana toketokena i na vetunei 'waidie bega vekalinidi i na vevetumaganedi. Fai kebu nuanuadi Yaubada yana Vona Tonovidi i na vetumaganedi, nuanuadi ma yadi sosoana i na sakosakona-vebogi Yaubada i na veimea 'eba ve'a'ava 'waineye 'adi vematavuloga i na veluagai i na wafaotoga. Yaubada 'ana Tovedumwe'ai'ainina tomotoga i na vevekaliedi i na nagoga nika Toveimea Iesu i na vila-vaitugani, 'awayagugulinega i na luvewafai, we'e yana mageta mataududulina 'wainega i na ve'a'ava-vagaseni, kebu wata i na miamia.

  • S1 1 Tes 4:13-17S3 2 Tes 2:8S4 Mad 24:5 Dan 11:36
  • S9 Mad 24:24 Ve 13:13

Egavo Yaubada i venua'ivinediga, wata i na 'ita'ita'iedi.

13 Emavo, tosakonanidi 'omi kebu bani'odiga, 'omi Toveimea Iesu i nuakalikaliemi begaidi tutuya fuedi 'a vevekaiwa Yaubada 'waineye faifaimi. I lubwainema 'a na vevekaiwa faifaimi fai Yaubada bola fwayafwaya kebu i da 'idewaiga 'omi i venua'ivinemi i na 'ita'ita'iemi yami sauluva i na ve'atumai mataneye bega 'omi yana tomotoga. We'e 'ami 'ita'ita'inina 'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena 'wainega wata yami vetumagana 'wainega yana Vona Tonovidi 'waidie. 14 Basenadi taiadi ta miamia Iesu Valana 'Atumaina 'a lu'ageyeni 'waimie bega 'wainega Yaubada i 'ivaisemi taunimi 'wa tauyemi 'ada Toveimea Iesu Keliso 'waineye bega bola yana 'ai'aiwabu magemagetadi i na velemi. 15 Emavo, begaidi i lubwainemi 'wa na tovotovoi fa'alina wata ve Iesu faifaina 'wa na nunuave'avinidi, venidi lau'ageyega 'a vonemi wata letayega.

16 'A vevelu'ui faifaimi, nuanuama 'ada Toveimea Iesu Keliso wata Yaubada Tamada i na kiavenuafou-fa'alimi bega kebu 'wa na kololo vita 'waidie, wata i na 'i'ivaisemi ma yami toketokena 'wa na folofolova wata 'wa na vonavona nani 'atumaidi faifaidi. Yaubadanina 'ada tonuakalikali i vevesauluva 'atumaina 'waideye bega venuafoufa'ala miamia-vagaina i veleda vetumagana taiadi bega ta nuani mogitana 'awaie ta na luku Iesu Keliso 'waineye.

  • S13 1Tes 1:4 Efe 1:4-5 1 Fit 1:2S15 1 Kol 16:13 Lom 8:30
  • S16-17 Ibu 13:21 2 Kol 1:3
Copyright information for `YML