2 Thessalonians 3

Faulo nuanuana me Tesalonaika i na velu'ui faifaina.

1Emavo, sai'afoga 'a na 'ailove siwe nuanuama wata 'a na vonemi tamu nani faifaina. Nuanuama 'wa na vevelu'ui Yaubada 'waineye faifaima bega 'ada Toveimea Iesu Valana 'ana luyavuyavulagi i na lilide, tomotoga fuedi i na subiai wata taunidi i na tauyedi 'waineye, 'omi basenadi 'waimie bani'odi. 2Wata nuanuama 'wa na vevelu'ui Yaubada i na 'i'ita'ita'iema Iesu 'ana tovedumwe'ai'ai sakoidi 'waidiega fai ta 'asetadi tomotoga 'ifwaidi kebu i da vetumagana Iesu 'waineye nuanuadi vita i na veleveleda.

3Mogitana nuanuadi vita i na veleveleda siwe yada 'Auvea i na 'i'isave'avinimi kebu 'ana fata i na bailemi. Yami vetumagana i na kiavetoketokedi wata i na 'i'ita'ita'iemi bega Seitani taunina Tosakona kebu 'ana fata i na vetoketoke 'waimie. 4Yama vetumagana 'waimie 'Auvea i 'imoso'ieni bega 'a nuani mogitana naninidi 'a veve 'waimie 'wa 'i'idewadi.

5'A vevelu'ui faifaimi nuanuama 'Auvea yami nuanua i na kiavemagetadi bega 'wa na totokemaiga Keliso faifaina wata Yaubada yana nuakalikali 'waimie 'wa na vevebaemi.

  • S1-2 Lom 15:30-31 Efe 6:19S3 Ion 17:15S5 Ibu 12:2

I lubwainemi 'wa na folofolova.

6Emavo, 'akonadi 'ada Toveimea Iesu Keliso veimea i velema bega 'a na vonemi, edavo tovetumagana 'ifwaidi folova dumwedi 'aidi wata kebu nuanuadi i na vevesauluva basenadi bani'odi 'a ve 'waimie. Tovedumwe'ai'ainidi mogitana emiavo siwe taiadi kebu 'wa na miamia 'alo 'wa na yabayaba. 7We'e 'omi 'wa 'aseta-'atumaima 'ima todumwebika 'omi wata bani'odi 'wa na vetutuyamema. Basenadi taiadi ta miamia kebu 'a da dumwe'ai. 8Mogitana 'ani'ani wata nani 'ifwaidi 'wa velevelema siwe wata 'a tututulidi. Lovana wata 'aiata taunima 'a toke 'a folofolova lau'age wata mani faifaidi, fai kebu nuanuama vita 'a na velemi 'ama 'isave'avina faifaina. 9I lubwainemi 'wa da 'aivaita-maimaiga 'waimeye fai 'ima Keliso yana tomata'aulelevo siwe 'a baila, nuanuama 'ima yama folova yami 'eba 'isa. 10Tutuyanina taiadi ta miamia 'a vonemi 'a vo, 'Ai'edi emiavo 'ifwaidi folova i na bailaga, 'ani'ani kebu 'wa na velediga.

11Bani'odi 'a voneyediga fai vala 'a nogai 'ami 'aila'a 'ifwaidi 'asa'aiana nuanuadi mia-maimaiga, nuanuadi i na totolive'edamo. 12Tomotoganidi faifaidi 'ada Toveimea Iesu Keliso 'ana wagavayega veimea fa'alina 'a na yatoi 'adi matakia. Side bani'odi 'a na voneyedi, i lubwainedi yadi mia i na ve'atumai, taunidi yadi folova 'waidiega 'adi'adi i na veveluagadi.

13Emavo, we'e 'omi sauluva tonovidi 'waidie kebu 'wa na logi, 'wa na tokemaiga.

14'Ai'edi tamu tomogo 'waimiega de'e yama vona kebu i na vematayakeyakediga, 'wa na lu'ivona emiavo 'waidie yana sauluva i na 'asetai bega taiadi kebu 'wa na miamia 'alo 'wa na yabayaba, 'wainega i na 'asetai nika i na bunumayaga. 15Siwe 'wa na nuani taunina kebu tulinaga, ma fuemie tovetumagana begaidi 'wa na velu'ase'asei bani'odi taimi.

  • S6 1 Tes 5:14S7-8 1 Tes 2:9S12 1 Tes 4:11
  • S13 Gal 6:9 1 Kol 15:58

Faulo yana vona 'eba ve'a'ava.

16'Auvea yada nuanua bikana lamuna, bega 'a vevelu'ui faifaimi 'ai'edi vita 'waimie 'alo 'eba sosoana, nuanuama tutuya fuedi nuanuananina bikana i na velevelemi mia 'atumaina taiadi. Wata nuanuama tutuya matatabuna 'Auvea taunina 'ami labilabina.

17Side bei yaku leta 'ana tokiluma a voneni 'eba kiluma i veleku tauniku a na ve'a'avai bani'odi yaku leta 'ifwaidi 'waidie, bega yaku kilukiluma 'ana 'isa'isa 'wa na 'isa'inanai 'wa na 'asetai mogitana yau a kilukiluma.

18Nuanuaku 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie.

  • S16 Ion 14:27S17 1 Kol 16:21
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML