2 Timothy 2

Vita 'waidie ta na tovoi fa'alina Keliso faifaina.

Natuku Timoti, a na vonemu. 'Ida ta miave'itubama Iesu Keliso taiadi, begaidi nuanuaku yana nuakalikali i velemuga 'wainega 'u na vetoketoke. Basenadi a lalau'age tomotoga fuedi 'waidie bonaku 'u noganogai. Nuanuaku tomotoga 'ifwaidi ma 'adi vetumagana 'u na venua'ivinedi, yaku vonanidi 'u na ve 'waidie bega i na nagoi i na vetolau'age venidi faifaidi.

'Ida tovetumagana ta vetolugavia Iesu Keliso faifaina, vita ta na veveluagadi. Vitanidi 'waidie 'u na tovoi fa'alina Keliso faifaina 'u na lugavia 'atumaina. Tolugaviavo matatabudi nuanuadi 'adi to'edakumeta i na kiavesosoani, begaidi lugavia 'atumaina 'aisena faifaina i nuanua kebu nani 'ifwaidi faifaidi i na nuanua. Wata 'omu bani'odi, 'u na vevetalaga 'atumaina bega 'amu to'edakumeta i na sosoana faifaimu. 'U na folofolova Keliso faifaina, yana veimea 'u na vematayakeyakedi bani'odi to'wava 'ai'edi 'wava 'ana veimea i na vematayakeyakediga bola i na kumeta tutula i na 'ewai. 'Omu 'u na vetoketoke Keliso faifaina bani'odi tobakula dumwena bikana, kumanina i lubwaineni 'ani'ani bwaikina i na veluagai yana folova 'ana tutula. 'Eba 'isanidi 'aitonu a voneyediga faifaidi nuamu i na 'ivina nika 'Auvea yana 'aivaita 'wainega nuamu i na magetai 'u na 'asetai bani'odi 'u na vesauluvedi.

'U na nuani Iesu, Yaubada 'ana Venua'ivina Kini Devida 'ana wauma 'wainega i souyeni, i wafa siwe Yaubada i sivetovoia wafayega. Valana 'Atumaina kumanina yau a lulu'ageyeni. Valanina faifaina vita a veluagadi, i yogoniku bulava kainumu 'waidiega yau 'wa da vo tosakona. We'e Yaubada yana Vona kebu yogoyogoninaga begaidi a tokemaigeku vita matatabuna 'waidie bega tomotoganidi Yaubada i venua'ivinediga ma fuedeye 'ita'ita'i ta na veluagai. 'Ita'ita'inina Iesu Keliso 'wainega wata 'ai'aiwabu-vagata taiadi ta na veluagadi. 11 Vona de'e vona mogitana,

'Ai'edi Keliso taiadi ta wafaga, bola taiadi ta na mia-vagata.

12 'Ai'edi vita 'waidie faifaina ta na tokemaigedaga, bola taiadi ta na veveimea.

'Ai'edi ta na vedumwe'ai'aieniga, bola i na vedumwe'ai'aieda.

13 'Ai'edi yada vetumagana i na mwea-'afo'afo, kebu i na bailedaga, fai kebu 'ana fata yana vona'awaufaufa 'waideye i na geudi.”

  • S5 2 Tim 4:8S6 1 Kol 9:7,14S8 Lom 1:3-4
  • S9 Fil 1:12-14S10 Kolos 1:24S11 2 Kol 4:11
  • S12 Mad 10:33S13 Lom 3:3-4 Num 23:19 Tai 1:2

Yaubada nuanuana yana tofolovavo side bani'odi i na folovedi.

14 Naninidi Keliso faifaina a voneyediga, yamu tomotoga nuadi 'u na totolinuata'idi, wata Yaubada mataneye 'u na talabodedi bega vona nani-'avo'avovo faifaidi kebu i na ve'ikwayekwayega. Ve'ikwayekwayega kebu tamu aitoi 'ana 'eba 'aivaita, tonogaya 'adi 'eba 'ivesako. 15 Yamu folova 'waineye 'u na dumwebika bega bola Yaubada mataneye i na awave'atumaiemu nika kebu 'u na bunumayaga. I lubwainemu Yaubada yana Vona Tonovidi 'u na 'aseta-'atumaidi bega 'waidiega 'amu fata tomotoga 'u na 'i'ivaisedi. 16 Ve'ikwayekwayega nani-'avo'avovo faifaidi 'u na bailedi, i na nunago 'wainega tomotoga Yaubada i na mia'iaweni. 17 Tove'ikwayekwayega yadi vona bani'odi bonu sakoina i na vebwaika-'afo'afo nika 'wainega wafa i na souyeni. Tomotoganidi 'waidiega 'adi 'ailuga i veve-vekavekali, 'adi wagava Aiminio wata Filitasi. 18 Yaubada yana nuanua tonovidi 'ana 'eda'eda 'wainega i vuyo, tovetumaganavo i 'ivenuanalugadi yadi vetumagana i 'ivemweadi fai i vo, Ta vetumaganaga Iesu 'waineye 'akonadi ta yawasa-vaitugana, we'e 'awaie ta na wafaga kebu ta na tovoi wafayega.” 19 Bani'odi i voneyediga siwe Yaubada yana Vona fa'alina i 'eno'eno kilu'wau'wauga bani'odi kebu 'ana fata tamu aitoi i na ketoi. Yana vonanina fa'alina side bani'odi.

'Auvea yana tomotoga 'akonadi i 'asetadi.”

Wata i vo,

Egavo i na vo, 'Ima 'Auvea yana tomotoga,” i lubwainedi sauluva sakoidi i na vedumwe'ubu'ubusedi.”

Fai de'e bani'odi Yaubada yana Buki i voneyediga, ta 'asetai yana Vona fa'alina, ve-vekavekali kebu 'ana fata i na fetoi.

20 'Ai'aiwabu yadi vanuga nagedie 'aivoe wata nau fuedi. 'Ifwaidi 'adi tutula bwaikidi we'e 'ifwaidi fwayafwaya wata welavi 'waidiega i 'idewadi. 'Adi tutula bwaikidi wakawaka faifaidi, we'e fwayafwaya wata welavi i 'idewadiga, 'aivoe-'avo'avovo wata laugaina. 21 'Aivoenidi tomotoga bani'odi. 'Ai'edi aitoi sakona i na bailediga bani'odi 'aivoe tutulidi bwaikidi i yato'idiedi tomotoga bwaikidi faifaidi. Taunidi yadi sauluva i na ve'atumaiga Keliso 'ana fata i na folovedi yana nuanua 'atumaidi tulina tulina faifaidi.

22 Tubuvauvau yadi sauluva tutuya fuedi bunu 'ana nuanua sakoidi faifaidi i nunuagiva, we'e 'omu Timoti kebu bani'odi 'u na munega, nuanuaku nuanuananidi 'u na degalovedi. We'e mogitana i lubwainemu 'u na tokemaiga sauluva 'atumaidi 'waidie, bani'odi sauluva tonovina, vetumagana toketokena Yaubada 'waineye, nuakalikali wata nuanua bikadi. 'Ai'edi bani'odi 'u na munega, tomotoganidi yadi sauluva tonovidi bega nuanuadi bwaikina Yaubada, yadi sauluvayega 'u na nunago. 23 Tomotoga 'ifwaidi igodi i vo, Ma yama 'aseta,” nuanuadi i na veve'ikwayekwayega nani-'avo'avovo faifaidi, 'u na bailedi fai ve'ikwayekwayega 'waidiega ve'alamagi'ai i sousouyeni. 24 'Auvea yana tofolova i na veve'alamagi'aiga kebu i da lubwaineni, we'e mogitana tomotoga matatabudi i na nuakalikaliedi, Yaubada yana Vona i na veve 'atumaina wata yana tofolovavo taunidi tonuakalikali, tove 'atumaidi wata i na totokemaiga. 25 Vona bikadiega tovekali yadi nuanua i na kiavetonovidi bega voke Yaubada i na tauyedi i na nuaviladi yana nuanua tonovidi i na 'asetadi. 26 Tutuyanina i na nuaviladiga, yadi nuanua i na tonova-vaitugana, Seitani 'wainega i 'etodaba. Tovekalinidi Seitani yana nigole i dikwanidiga, yogoyogonidi i miamia bega yana nuanua i na 'i'idewadi.

  • S14 Tai 3:9S15 Tai 2:7-8S19 Ion 10:14-15S20 Lom 9:21
  • S24 1 Tim 3:3
Copyright information for `YML