2 Timothy 3

Tutuya vitadi faifaidi.

1Nuanuaku 'u na 'asetai, Iesu yana vila-vaitugana i na velilivanaga tutuya vitadi i na souyedi. 2Tutuyanina 'waineye tomotoga i na veveumokai, nuanuadi kukua fuedi wata taunidi i na kikialakaidi. Taunidi tonualaka, tomanini-'avo'avovo, tamadiavo wata inadiavo i na vevedumwe'ai'aiedi, kebu 'adi to'aivaita i na tutulidiga, wata Yaubada i na vevedumwe'ai'aieni. 3Kebu i na nuakalikaliga, kebu nuanuadi veiana, taunidi tovebonaivo wata kebu yadi sauluva i na 'i'isave'avinidiga. Taunidi tove'isakololo wata nani 'atumaidi matatabuna 'adi tovedumwe'ai'ai. 4Tomotoganidi to'etogiluva, taunidi kebu nagami i da vevenua'ivina 'atumaina nika yadi sauluva 'waidiega ediavo vita i veveluagadi, i na vevebaisa, kebu nuanuadi Yaubada wata yadi nuanua bwaikina sosoana-'avo'avovo. 5Tomotoga fuedi 'adi 'isa 'wainega 'wa da vo totafalolo siwe Yaubada wata yana toketokena i baila. Timoti, nuanuaku tomotoganidi sakoidi 'u na bailedi.

6Tomotoganidi 'ifwaidi i nunagoi mali tomotoga yadi vanuge vevine yadi vetumagana mweadi yadi ve-vekavekali 'waidiega nuadi i 'ewa'ewadi. Vevinenidi 'adi vebae 'waidie vita i lulutonovi yadi sakona faifaidi, siwe yadi nuanua bwaikina sakona tulina tulina. 7Ve tulina tulina 'waidie i vevetumagana we'e Yaubada yana nuanua tonovidi kebu 'adi fata i na 'asetadi. 8Tosakonanidi Yaubada yana nuanua tonovidi 'adi tovedumwe'ai'ai bani'odi basenadi Itifita 'waineye Ianisi wata Iamilisi Mosese taiadi i ve'ikwayekwayega me Isileli 'adi vagavai faifaina. Tosakonanidi wata tomotoganidi 'adi 'ailuga nuadi 'anigaugaudi i vevekali igodina Yaubada 'waineye i da vevetumagana. 9Yadi vekalinidi kebu 'adi fata wata i na 'i'idewadi fai 'awaie tomotoga matatabudi yadi sauluva i na 'asetadi bani'odi Ianisi wata Iamilisi yadi sakona.

  • S1 1 Tim 4:1S2 Lom 1:29-31S5 Mad 7:15,21 Tit 1:16

Velu'ase'ase 'ana 'eba ve'a'ava.

10We'e 'omu Timoti, yamu sauluva kebu bani'odi tosakonanidi. Yaku ve, yaku sauluva, wata yaku nuanua 'u vevetutuyamedi. Yaku vetumagana Keliso 'waineye, yaku tokemaiga, yaku nuakalikali 'u 'ise'isedi, wata tutuyanina tomotoga vita fuedi i veleveleku a veveviga Yaubada faifaina a tokemaigekumo. Naninidi matatabuna i souyedi 'waikuye Anitioki, Ikoniami, wata Lisitala 'waidie 'akonadi 'u 'asetadi mogitana vita bwaikaotogidi a veluagadi Keliso faifaina tomotoga 'waidiega, siwe naninidi 'waidiega 'Auvea i 'ita'ita'ieku. 12Egavo nuanuadi taunidi i na tauyedi Iesu Keliso 'waineye bega yadi sauluva tonovidi Yaubada mataneye, matatabudi vita bwaikina i na veveluagadi. 13We'e tosakona wata tovekali 'eba velamuyega i na sakona i na nagoga i na vebwaika-'afo'afo, i na vevekali we'e tomotoga 'ifwaidi wata i na vevekaliedi. 14We'e 'omu, naninidi tonovidi 'adi ve 'u 'ewadiga, ma yamu vetumagana 'u na 'i'idewadi fai 'amu tove ma 'adi 'aseta 'waimuye. 15Basenadi siaimuye Yaubada yana Vona Magemagetadi i ve 'waimuye 'u 'asetadi, vonanidi 'waidiega 'ana fata 'aseta 'u na 'ewai 'ita'ita'i faifaina Iesu Keliso 'ana vetumagana 'wainega. 16Yaubada yana Vona kilukilumidi matatabuna lamuna taunina yana nuanua 'wainega. 'Ada laubwaina nani tonovidi ta na 'asetadi, wata 'wainega vekali ta na talabodedi. I na ve 'waideye bani'odi ta na munega sakona ta na bailedi wata yada sauluva i na tonova Yaubada mataneye. 17Yaubada yana Vonanidi 'waidiega 'ida yana tomotoga yada sauluva ta na 'isave'avinidi yana folova 'atumaidi 'aitamogana 'aitamogana faifaidi.

  • S11 Fol 13:50; 14:5,19-20S12 Ion 15:20S14 2 Tim 2:2
  • S16 2 Fit 1:21
Copyright information for `YML