2 Timothy 4

'Awaie tovetumagana 'ada tutula ta na 'ewa.

'Awaie Keliso yana vila-vaitugana 'waineye egavo i wafaga wata egavo ma yawaidi i miamiaga i na vonayavuga mataneye, wata yana 'Eba Veimea i na 'idewai, begaidi Yaubada wata Iesu Keliso matadie a na vonemu. Nuanuaku Iesu Valana 'Atumaina 'u na lulu'ageyeni. Tutuya fuedi 'u na lalau'agega, 'ai'edi safailina 'alo vitana 'waimuye, 'ai'edi tomotoga nuanuadi 'alo kebu. Ma yamu tokemaiga 'u na veve tomotoga 'waidie, 'u na kikiavetonovidi, 'u na lulumatanidi wata 'u na vevelu'ase'asedi. 'U na veve fai 'awaie tomotoga fuedi i na baila kebu nuanuadi Yaubada yana Vona tonovina i na noganogai, taunidi yadi nuanua 'waidie i na nunago. Nuanuadi tove-vekavekali fuedi yadi ve bega naninidi 'adi nogaya 'eba nua'ewa i na noganogaidi. We'e nani matatabuna tonovidi i na vedumwe'ai'aiedi, yadi nuanua bwaikina ifuifufu-'avo'avovo tubudiavo 'waidiega.

We'e 'omu tutuya fuedi 'u na tovoi fa'alina. Vita 'u na veluagadiga tomotoga 'waidiega Keliso faifaina, 'waidie 'u na tokemaiga. Iesu Valana 'Atumaina 'u na lalau'age bega tomotoga taunidi i na tauyedi 'waineye, wata fai 'omu Yaubada yana tofolova, folovanidi i lubwainemu 'u na 'i'idewadi, tutuya fuedi 'u na folofolova 'waidie.

'Omu 'u na folofolova Keliso faifaina we'e yau 'akonadi a tauyeku sai'afoga a na wafa 'wa da vo a da 'aniveleneku Yaubada 'waineye velomu faifaina, a na 'iawemu a na laka abame. Keliso faifaina a vetoketoke, folovanina i velekuga 'akonadi 'ana tugusa 'waineye a le'wa. A vetoketoke begaidi 'aku tutula i 'idewai i yatoi i 'eno'eno. Bola 'Auvea 'ada Toveimea, kumanina yana sauluva tonovina yana vila-vaitugana 'waineye i na veleku. Yaku sauluva matatabuna i na ve'atumai Yaubada mataneye, 'asa'aiana 'aku tutulanina. Siwe kebu yau 'aisekuga, kumanidiavo i nunuakalikalieni wata i lulukamata yana souyagi faifaina, tutulanina i na veledi.

  • S1 Fol 10:42 Lom 14:9-10S2 Fol 20:20,31S3 1 Tim 4:1
  • S8 Ve 2:10

Faulo i veifufu enavo 'ifwaidi faifaidi.

Nuanuaku 'u na vewavawava 'u na mai-matayo'o 'waikuye, fai fwayafwaya 'ana nuanua Dimasi nuana i 'ewai, i baileku i nago Tesalonaika. Kelesenisi i nago Galetia we'e Taito i nago Dalimetia. 11 Tikiasa a voneni i nago Efeso, we'e Luke 'aisena taiadi 'a miamia. Nuanuaku Malika 'u na voneni taiadi 'wa na mai, fai kumanina 'ana fata i na 'ivaiseku folova fuedi 'waidie. 13 Basenadi a miamia Tiloasi 'aku talauma a 'iaweni Kafo 'waineye, 'u na mimaiga 'u na mieni, wata 'ifwaidi buki kumanidiavo 'akonadi 'u 'asetadi we'e nuanuaku bwaikina bukinidi 'aisaya bunudiega i 'idewadi, taiadi 'u na miedi.

14 Alekisana, kumanina kainumu 'adi to'idewadewa nani sakoina wata bwaikina i 'idewai 'waikuye. Yana sauluvanina faifaina 'awaie 'Auvea i na tutuli 'ana 'isa'isa bani'odi. 15 Taunimu 'u na 'isave'avinimu tomogonina 'wainega fai ma yana nuasako yama vona i totolivedumwe'ai'aiedi.

16 Yaku vonayavuga 'ana 'eba velamu 'waineye matatabudi i degaloveku, kebu tamu aitoi i da 'ivaiseku. Nuanuaku yadi sauluvanina faifaina Yaubada i na nuatavunidi. 17 I degalovekuga siwe 'Auvea lilivakuye i miamia, toketokena i veleku bega 'aku fata Iesu Valana 'Atumaina matatabuna a na lu'ivona tomotoganidi kebu Diu 'waidie. Bei i 'ita'ita'ieku vita bwaikidi 'waidiega, wata a 'asetai 'awaie i na 'i'ita'ita'ieku nani sakoidi tulina tulina 'waidiega mulieta i na vagavaiku a na luku abame yana 'Eba Veimea 'waineye.

Yaubada miamia-vagaina wata magemagetana. I lubwaineda ta na subisubiai. Vona mogitana yaku nuanua bani'odi.

  • S11 Fol 15:37-39S12 Efe 6:21-22S13 Fol 20:6
  • S14 1 Tim 1:20 Lom 2:6S17 Fol 23:11, 27:23

Faulo yana 'alanuai.

19 Filisila, Akwila wata Onesifolasi ma yana 'aila'avo, matatabudi 'u na vonedi yaku vona-vekaiwa 'waidie. 20 Elasitasi i miamia Kolinita, we'e Tolofimo Milito 'waineye a 'iaweni fai i viga. 21 Nuanuaku 'u na vewavawava 'u na mai-matayo'o mulieta vekaukau 'ana tutuya i na souyeni.

Iubilasi, Fudeni, Laino, Kalodi wata 'ifwaidi tovetumaganavo taiadi yadi vona-vekaiwa i vetunei 'waimuye.

22 Nuanuaku 'ada Toveimea Iesu Keliso 'anu'anunumu 'ana labilabina. Nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie.

  • S19 Fol 18:2-3S20 Fol 19:22
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML