Acts 1

1Iaku Tiofilo, basenadi yaku buki kumekumetana
Bukinina 'ana wagava Luke.
'waineye a kilumiga tutuyanina Iesu yana folova i velamu nani matatabuna i 'idewadi wata i ve faifaidi, i nagoga nika Yaubada i vagavaia i naweni abame. Bola kebu i da lakaga, nagami 'ana tomata'aulelevo vevenua'ivinidi veimea i veledi 'Anu'anunu 'Atumainega.
3Iesu i yawasa-vaitugana yana veviga i 'a'ava, 'aiata 40 nagedie i sousouyeni 'ana tomata'aulelevo 'waidie, 'eba 'isa fuedi i 'idewadi bega i na 'asetai mogitana ma yawaina, wata Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie i veifufuyeni. 4Tutuyanina Iesu taiadi i miamiaga i velu'ase'asedi i vo, 'Wa na miamiani Ielusalema, 'Anu'anunu 'Atumaina 'wa na lulukamaseni. Tamaku basenadi bani'odi i vona'awaufaufaga 'waimie bani'odi i na velemi, wata yau bani'odi a vonemi. 5Ioni tomotoga i bafitaisodi ufayega, siwe 'aiata 'ifwaidi i na 'a'ava, mulieta 'Anu'anunu 'Atumaina i na agemi, 'wa da vo Yaubada i da bafitaisomi.”

  • S1 Luk 1:1-4S2 Luk 24:49-51S3 Luk 24:36-45
  • S4 Luk 24:49 Ion 14:16-17S5 Mad 3:11

Yaubada Iesu i vagavaia i naweni abame.

6Tamu 'aiata Iesu ma 'ana tomata'aulelevo i miava'auta i velutolieni i vo, 'Auvea, kebu nuanuama me Loma i na veveimeyeda. Ava'ai tutuyaga 'u na 'ivaisema bega 'ida me Isileli tauni'avada wata ta na veimeyeda? Tutuya de'e 'alo bola?” 7Iesu i vonedi i vo, Nani de'e nuanuami 'wa na 'asetai siwe kebu i da lubwainemi. Yaubada Tamaku 'aisena i veimeyedi ava'ai tutuyaga nuanuana bani'odi i na 'idewai. 8Siwe nani de'e 'wa na 'asetai. Tutuyanina 'Anu'anunu 'Atumaina i na agemi 'wa na vetoketoke bega 'wa na vetolu'ivona faifaiku, tomotoga i miamiani Ielusalema 'waineye, 'awalawa Iudia 'waineye, Samelia matatabuna nageneye, wata tomia fwayafwaya matatabudi 'waidie.” 9Tutuyanina Iesu yana vona i 'a'ava, tomata'aulelevo matadie Yaubada i vagavaia, i vevemata'i'i'ieni i lakalaka nika waowa 'waineamo i luku abame.

10Bola i vevemata'i'i'ieni nika tomotoga 'adi 'ailuga abamega i souyedi lilivadie ma 'adi talauma mataududulidi i tovotovoi. 11Bega i vo, Tomotoga Galili, ava'ai faifaina 'wa 'i'isalaka abame? Ta'e Iesu 'waimiega i vagavaia i nunaweni abame, bola i na vila-vaitugani, wata beidimo i na mai bani'odi 'wa 'iseni i nunago.”

  • S7 Mak 13:32S8 Mad 28:19 Fol 2:32, 5:32 Efe 3:16
  • S11 Luk 21:27 Ve 1:7

Tamu tomogo Iudasa tutulina.

12Tomotoganidi abamega i nagoi, mulieta tomata'aulelevo 'aise'avadi 'Oya Oliveyega i viladi i nagoi Ielusalema kebu 'ani'iega, vivideye.
'Ana vemanawe kilomita 'aitamogana.
13Matatabudi i luku tamu vanuga 'waineye. Vanuganina 'etotubwatubwana tutudaba 'ifwaidi dibuneye, 'ifwaidi tabwaneye. I laka tutudaba tabwaneye bei i miamianiga 'waineye. Tomotoganidi side 'adi wagava,

Fita,

Ioni,

Iemesa,

Anidulu,

Filifi,

Tomasi,

Batolomiu,

Madiu,

Iemesa tamu, taunina Alefasi natuna,

Saimoni, toawa'idi'idi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,

Iudasa, Iemesa natuna.

14Tutuya fuedi tomotoganidi i vava'auta i vevelu'ui Yaubada 'waineye, wata 'ifwaidi vevine, Meli Iesu inana, wata tainavo taiadi.

15'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, Iesu 'ana tovetumaganavo i miava'auta 'adi 'aila'a bani'odi 120. Fita matadie i tovoi i vonedi i vo, Ekwavo, a na vonemi. Basenadiotoga 'Anu'anunu 'Atumaina i venuayato Kini Devida 'waineye bega i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye tamu tomogo Keliso i na 'etogiluveni. I lubwaineni 'akonadi 'ana mogitana i souyeni to'etogiluvanina Iudasa Isakaliota, tamu 'ada 'aila'a. Basenadi Iesu i venua'ivineni 'ada folovavaita, siwe taunina Iesu 'ana to'ive'avina 'adi to'edakumeta.”

18We'e Iudasanina yana 'etogiluva tutulina 'wainega tamu fwayafwaya i kimwanei. To'etogiluvanina tabwanega i be'u kamona i tutulabu'eni kamokamona i yavula i wafa. 19Tomotoga fuedi Ielusalema 'waineye valana i nogai begaidi tanoganina Diu bonadiega i goleni Akelidama, 'ana saivila, Tanoga Dayadayagina.

20Wata Fita i vonedi i vo, Basenadiotoga Kini Devida i kilumi Yaubada yana Buki Same 'waineye to'etogiluvanina faifaina i vo,

Yana vanuga i da venage'ava, bei kebu tamu aitoi i na miamiana.”

Wata i kilumi i vo,

Tamu tomogo tutulina i da folofolova.”

21Fai Yaubada yana Buki bani'odi i voneyediga, begaidi nuanuada tamu tomogo yada 'Auvea Iesu yana yawasa-vaitugana 'ana to'aseta, 'waideye i na mai ma fuedeye ta na lulu'ivona. Tomogonina ta na venua'ivineniga bega Iudasa i na tutuli, taunina basenadi ma fuedeye Iesu taiadi ta yabayaba, wata mataneye Iesu i bafitaiso Ioni 'wainega, wata Iesu yana folova matatabuna i 'isedi, i nagoga nika Iesu i laka abame.”

23Tutuyanina Fita i vona'a'ava, tovetumaganavo tomotoga 'adi 'ailuga i 'inanadi 'adi wagava Iosefa, tamu 'ana wagava Balisaba we'e 'ifwaidi yadi 'eba 'ainana Iusito, wata Mataiasi. 24Fuedi i velu'ui i vo, 'Auvea, basenadi Iudasa i vetomata'aulele siwe i baila i wafa i nago ava'aibe bei i lubwaineniga 'waineye. Tomotoga matatabuma yama nuanua 'u 'asetadi, bega nuanuama tomotoga de'e 'adi 'ailuga 'waidiega 'u na vema aitoi 'u venua'ivineni bega i na vetomata'aulele Iudasa tutulina.” 26Yadi velu'ui i 'a'avana, mulieta 'adi 'ailuga 'adi wagava i kilumidi kileu 'waidie i dodogidi vedie, mulieta tamu tomata'aulele ma mata'uluna kileu 'aitamogana i 'ewai. Kileunina bei Mataiasi 'ana wagava i kilumi bega fuedi i 'asetai taunina Yaubada i venua'ivineni bega tomata'aulele 'adi 'aila'a 12.

  • S16 Same 41:9S18 Mad 27:3-10 Luk 22:22
  • S20 Same 69:25; 109:8S24 Ion 2:25
Copyright information for `YML