Acts 10

Anelose i souyeni Konilio 'waineye.

1'Atamana Sisalia 'waineye tamu tolugavia 'adi to'edakumeta i miamia, 'ana wagava Konilio. Tolugavianidi 'adi wagava 'Aila'a Itali. 2Taunina wata yana vavine natunavo taiadi totafalolo, Yaubada i subisubiai. Taunina kebu tomogo Diu siwe yana sauluva me Diu i vewekowekomaga i 'i'ivaisedi, wata tutuya fuedi i vevelu'ui Yaubada 'waineye. 3Tamu lavilavi, bani'odi 3 kiloki 'waineye, tamu Yaubada yana anelose i souyeni 'waineye 'wa da vo i da 'enoneganega i voneni i vo, Konilio.” 4Ma yana kololo i 'isanago 'waineye i vo, Ava'ai 'Auvea?” Anelosenina i vo, Yaubada yamu velu'ui i nogaidi wata yamu nuakalikali i 'isedi i sosoana bega i nuanuanimu. 5'Asiau 'ifwaidi tomotoga 'u na vetunedi i na nagoi Iofa, bei tamu tomogo i na veluagai 'ana wagava Saimoni Fita. 6Tomogonina tamu Saimoni 'aisaya bunudi 'adi to'idewadewa 'ana wakawaka i miamiana balebaleye.” 7I vona'a'ava i 'iaweni, Konilio yana vanuga 'ana tofolovavo 'adi 'ailuga wata tamu tolugavia siwe taunina totafalolo, i goledi i veifufudi mulieta i vetunedi i obu Iofa.

  • S3 Fol 9:10S4 Ve 8:4S6 Fol 9:43

Fita 'wa da vo i da 'enoneganega.

9I 'atai, tomotoganidi 'adi 'aitonu i tauya i nunago 'edeye sai'afoga i na le'wai Iofa, utukamwane Fita i laka vanuga tabwana bababana yadi 'eba veba'wa 'waineye bei i na velu'ui. 10I lase nuanuana i na 'ani, siwe tutuyanina tomotoga 'ifwaidi 'ani'ani i 'idewadewa, Fita i 'iseni abama i 'anikililia tamu nani i obuobuma 'wa da vo i da 'enoneganega. Naninina i 'iseniga bani'odi velu'uva bwaikina ifwadi 4 'waidie i 'abi i sisiobuyeni fwayefwayeye. 12Nageneye 'aisaya tulina tulina, 'ifwaidi daledaledi, wata manuga, matatabudi me Diu yadi tabu. 13Fita tamu bona i nogai i vo, Fita, 'u tovoi tamu 'u nikei 'u 'ani.” 14Siwe Fita i vo, Kebu 'Auvea, yau kebu a da 'utavenuafaniga wata 'aisayanidi 'ima me Diu yama tabu kebu a da 'ani'anidiga.” 15Wata i vona-vaitugana 'waineye i vo, Ava'ai Yaubada i awave'atumaiediga, kebu 'u na awavesakoyedi.” 16Tutuya 'aitonu naninina i souyeni 'waineye, mulieta velu'uvanina i silakai i laka abame.

17Fita 'aise'avana i nuanua 'enoneganega de'e bani'odi 'ana nuanua nika Konilio yana tomotogavo i le'wai Iofa, i vedi ava'aibe bei Saimoni yana vanuga bega i nagoi 'awaneye i tovoi i vegole i vo, De'e bei tamu wakawaka i miamia 'ana wagava Saimoni Fita?”

19We'e Fita bola i nuanua ava'ai i 'iseniga faifaina, nika 'Anu'anunu 'Atumaina i vo, Saimoni, tomotoga 'adi 'aitonu i vevelutolitoli faifaimu. 20'U tovoi 'u obu ma fuemie 'wa na nagoi. Taunidi kebu tomotoga Diu siwe kebu 'u na venuanaluga 'u na nagomo fai yau a vetunedi.” 21Bega Fita i obu tomotoganidi i vonedi i vo, Yau side, tomotoganiku 'wa lulualeku. Ava'ai faifaina 'wa maia?” 22I voneni i vo, Konilio, tolugavia 'adi to'edakumeta tamu, i vetunema 'a maia. Taunina tomogo 'atumaina, Yaubada 'ana tosubia wata me Diu fuedi i ve'ililibuyeni. Tamu anelose magemagetana i voneni i vo, Vona 'u na vetunei Fita 'waineye i na mai, ava'ai i na vonemuga bonana 'u na nogai.” 23Tomotoganidi 'adi 'aitonu i lu'ivona'a'ava, Fita i vonedi i luku i 'enovi Saimoni yana vanuge.

  • S14 Vei 11:3,13,20,26S19 Fol 11:12

Fita i nago Konilio yana vanuga.

I 'atai, Fita i 'idewadewa, ma fuedie i tauya, wata 'ifwaidi Iesu 'ana tovetumaganavo Iofa 'wainega taiadi i nagoi.
24'Edeye i 'enovi, mulieta i le'wai Sisalia ava'aibe bei Konilio i lulukamata ma yana vavine natunavo taiadi wata enavo 'akonadi i vonedi i maiaga ma fuedie. 25Fita i le'wa sai'afoga i da luku yana vanuge, Konilio taiadi i veluaga ma yana ve'ililibu 'agena i vetufano'uyeni i 'odu Fita 'waineye. 26Siwe i sivetovoia, i voneni i vo, 'U tovoi, yau tomotoga 'omu bani'odi bega kebu 'u na 'odu 'waikuye.”

27Fita Konilio taiadi i veifufu'eda'eda i luku vanuge tomotoga fuedi i 'isedi 'akonadi i va'auta i miamiani. 28Fita i vonedi i vo, 'Akonadi 'wa 'asetai 'ima me Diu yama ve'etoboda, kebu 'a na veiana wata 'a na vava'auta 'omi mali tomotoga taiadi, siwe bogibei Yaubada i veku kebu mali tomotoga a na awavesakoyedi wata a na awa'idi'idi. 29Faifainanina tutuyanina iada bonana i wai a nogai, kebu a da venuanaluga a tovoi a mai. Begaidi a na velutoliemu awale nuanuamu yau?”

30Konilio Fita i voneni i vo, 'Aiata 'aitonu bogibei i 'a'avaga, lavilavi 3 kiloki 'waineye a vevelu'ui yaku vanuge nika tamu tomogo ma yana kaleko 'aninamanamalina i souyeni i tovoi maigikuyega i voneku i vo, Konilio, Yaubada yamu velu'ui i nogai wata yamu nuakalikali i 'isedi i sosoana i nuanuanidi. 32'Asiau 'ifwaidi tomotoga 'u na vetunedi i na nagoi Iofa, bei tamu tomogo i na veluagai 'ana wagava Saimoni Fita i na voneni i na mai. Tomogonina i miamiana balebaleye, tamu Saimoni 'aisaya bunudi 'adi to'idewadewa 'ana wakawaka.” 33Bega a vetune-matayo'odi faifaimu, 'u maiga 'atumaina 'waikuye. 'Ida de'e matatabuda Yaubada mataneye nuanuama ava'ai 'Auvea i vonemuga, faifaidi 'u na lu'ivona 'waimeye.”

  • S25-26 Ve 19:10 Mad 4:10

Fita yana veifufu.

34Fita i velamu i vo, Tutuya de'e a 'asetai Yaubada kebu me Diu 'aisema nuanuaotoginaga, siwe wata mali tomotoga fuedi nuanuaotogina, kebu i da lau'idi. 35Tomia fwayafwaya 'aila'a tulida tulida, siwe egavo ma yadi ve'ililibu Yaubada i subisubiai wata i vevesauluva-tonovina, tomotoganidi 'atumaidi Yaubada mataneye. 36A 'asetai 'akonadi 'wa nogai Vala 'Atumaina me Isileli tomotoga faifaima. Iesu Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina wata tomotoga fueda 'ada Toveimea i mai bega Yaubada taiadi ta na veiana. Valananina i velamu tutuyanina Ioni Tobafitaiso i lau'age wata i bafitaiso Galili 'waineye, mulieta nani bwaikidi i souyedi 'awalawa Iudia nageneye. 38Wata 'wa 'asetai Yaubada yana toketokena Iesu tomogo Nasaledi i veleni wata 'Anu'anunu 'Atumaina i agei. Fai Yaubada i 'wea'weabuya, begaidi Iesu i nago 'atamana fuedi 'waidie, i vevesauluva 'atumaina tomotoga 'waidie, wata egavo Seitani ma yana 'aila'a i agediga i vona yaiaina 'waidie i 'awa'a'idi.

39'Ima tomata'aulelevo nani matatabuna Iesu i 'idewadiga 'a 'isedi, Ielusalema 'waineye, wata 'ifwaidi me Diu yama 'awalawa 'waidie, mulieta me Diu 'ai lagalagana 'waineye i tutufwaseni i wafa. 40Siwe 'aiata 'ana vetonu 'waineye Yaubada i sivetovoia wafayega, wata i sivemageseni. 41Tomotoga matatabudi kebu i da 'iseniga, we'e 'ima 'akonadi Yaubada i venua'ivinemaga bega 'a na vetolu'ivona faifaina 'a 'iseni. Tutuyanina i tovoi-vaitugana taiadi 'a 'ani wata 'a yemu. 42Wata Iesu i toke i velu'ase'asema bega Valana 'Atumaina 'a na lu'ageyeni tomotoga 'waidie, wata 'a na lu'ivona Yaubada 'akonadi Iesu i silakai bega tomotoga matatabuda, ma yawaida wata wafawafadi 'ada Toveimea, bola ta na vonayavuga mataneye. 43Yaubada yana tolu'ivonavo matatabudi i vona-vagata Iesu faifaina i vo, Egavo i na vetumagana 'waineye, Yaubada yadi sakona i na nuatavunidi Iesu yana toketokena 'wainega.”

  • S34 Lom 2:11S36 Efe 2:13,14S37-38 Mad 3:16
  • S39-40 1 Kol 15:4-7S41 Luk 24:42-43S42 Fol 17:31
  • S43 Ais 53:5,6 Iel 31:34

Tomotoga taunidi kebu Diu, 'Anu'anunu 'Atumaina i agedi.

44Tutuyanina Fita i veveifufu, 'Anu'anunu 'Atumaina i obuma, tonogaya matatabudi i agedi. 45Tomotoganidi 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i vonavona, bonanidi basenadi kebu i da 'asetadiga 'waidiega wata Yaubada i subisubiai i fafali-bwaikeni. Me Diu tovetumaganavo Fita taiadi i maiaga Iofa 'wainega i nogai nuadi i voganidi fai i 'asetai Yaubada 'Anu'anunu 'Atumaina mali tomotoga taunidi kebu Diu i veledi. 47Fita i vona-vaitugana i vo, De'e tomotoganidi 'Anu'anunu 'Atumaina i agedi 'ida basenadi bani'odi. Kebu tamu aitoi 'ana fata i na talabodedi bafitaiso ufayega faifaina.” 48Fita i veimeyedi i na bafitaiso Iesu Keliso 'ana wagavayega. I 'a'avana tovetumaganavo fuedi Fita i talabodeni sai'afo taiadi i na yogomia.

  • S46 Fol 2:4S48 Fol 2:38 Mad 28:19
Copyright information for `YML