Acts 12

Kini Elodi veviga i 'ivebwaiki tovetumaganavo 'waidie.

Tutuyanina 'waineye Kini Elodi i velamu 'ifwaidi Keliso yana 'Aila'a veviga i veleveledi. Yana tolugaviavo i vonedi Iemesa Ioni tatana i luvewafai kefatayega. Iemesa yana wafa faifaina me Diu i sosoana bega Elodi Fita i 'ive'avini i yatoi vanuga 'eba yogona 'waineye. Nani de'e i souyeni tamu me Diu yadi sakali 'ana tutuye. Sakalinina 'waineye beledi kebu 'ana 'ivebwaika i 'ani'ani, 'adi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi i vagavaidi 'awalawa Itifita 'wainega faifaina. 'Eba yogona nageneye tolugaviavo 'adi 'aila'a 4 Fita i 'isave'avini, 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana nageneye tomotoga 'adi 4. Elodi yana nuanua Diu yadi sakalinina 'ana wagava Uvi'agalatagona i na 'a'ava, Fita i na vonayavuga tomotoga fuedi matadie mulieta i na nikei i na wafa. Siwe tovetumaganavo 'adi 'aila'a i toke i vevelu'ui Yaubada 'waineye Fita faifaina.

  • S2 Mad 4:21S3 Sou 23:15S5 Efe 6:18

Fita i souyeni vanuga 'eba yogona 'wainega.

'Awa'awai bani'odi Elodi igodi Fita i da nikei, lovananina 'waineye, Fita i 'eno'eno tolugavia 'adi 'ailuga 'awasasadie. Nimana bulava kainumu 'adi 'ailuga 'waidiega i yogonidi wata tolugavianidi nimadie i luifwedi, we'e 'ifwaidi tolugaviavo i tovotovoi vanuga 'eba yogona 'awana 'ana to'isave'avinavo. I 'eno'eno nika tamu 'Auvea yana anelose i souyeni i tovoi tutudaba i magetai. Anelosenina Fita 'avalaneye i 'abi i luvagoni i vo, 'U tovoi-matayo'o,” nika bulava kainumu i 'anita'idi Fita nimanega. Wata i vo, 'Amu wa'ila 'u na si'i'ia wata 'amu 'ageyafayafa 'u na veagei.” Yana vona Fita i vematayakeyakeni bega wata i voneni i vo, Yamu velu'uva 'u 'ewai 'u sifafamu 'u mai mulikuye.” Bega anelosenina i kumeta Fita i vemuli siwe kebu i da 'asetai, mogitana i sousouyeni 'alo i 'e'enoneganega. 10 I maia, tolugaviavo 'ifwaidi i 'iawedi, wata i vagamai tamu 'aila'a i 'iawedi mulieta i le'wa vanuga 'eba yogona 'ana saiboda kainumu 'waineye. Saibodanina taunina i 'anibaleni, i souyedi. I nunagoi 'atamana kamwaneamo nika anelose Fita i 'iaweni. 11 Bega Fita nuana i magetai i vo, 'Alo de'e mogitana. 'Auvea yana anelose i vetunei i 'ita'ita'ieku Elodi yana toketokena wata naninidi vitadi igodi me Diu nuanuadi i da 'idewadiga 'waikuye 'waidiega.”

  • S7 Fol 5:19; 16:26

Tovetumaganavo kebu i da vetumagana Fita i souyeniga faifaina.

12 'Akonadi Fita i 'asetai ava'ai i souyeni 'waineye, i nago Meli yadi vanuge, taunidi Ioni Malika inana. Bei tomotoga fuedi i va'auta, i vevelu'ui faifaina. 13 Fita i le'wa i tovoi tanotanogayega i velutoli, nika tamu tofolova ne'e'elina 'ana wagava Loda bonana i nogai bega i nago i na 'iseni aitoi. 14 Taunina ne'e'elanina Fita bonana i nogaya'inanai, i sosoana bwaikina bega kebu saiboda i da sibaleni i vilai i lilide i nago enavo 'waidie. I vonedi i vo, Fita siva'e i tovotovoi tanotanoge.” 15 I voneni i vo, 'Omu 'u ve'wava'wava,” nika i ve'awafatafata i vo, Mogitana.” Tomotoganidi i voneni Loda i vo, We'e tamu anelose Fita bonanega i nago.”

16 Loda tomotoga taiadi i veve'ikwayekwayega Fita bola i vonavona nuanuana saiboda i na sibaleni, mulieta tutuyanina saiboda i sibaleni nika mogitana i 'iseni nuadi i voganidi. 17 Nimanega i talabodedi i na ve'wada bega i veifufu 'waidie bani'odi 'Auvea i munegi i souyeni vanuga 'eba yogona 'wainega. I vo, Nani de'e matatabuna 'wa na lu'ivona Iesu taina Iemesa 'waineye wata 'ifwaidi tovetumaganavo 'waidie.” I vona'a'avana, i 'iawedi i nago tulineye.

18 I 'atai 'awa'awaie tolugaviavo Fita i 'isa'avai i veludabedabeni i vo, Fita ava'aiamo i nago?” 19 Kini Elodi i vonedi i na lualeni, siwe kebu i da veluagai, begaidi tolugavianidi 16 i vetalatolitoliedi mulieta i veimea i na luvewafadi fai Fita i 'isave'avina-sakoi.

I 'a'avana, mulieta Elodi Iudiayega i obu 'atamana Sisalia bei i na yogomia.

  • S17 Fol 12:7,8

Elodi i wafa.

20 Tamu tutuya Kini Elodi i nuasako bwaikina tomia Taia wata Saidoni 'waidie, bega tomotoganidi i va'auta i nagoi i na 'iseni. Siwe nagami yana vanuga 'ana to'isave'avina 'ana wagava Balasitu i veianeni bega i na 'ivaisedi Elodi nuana i na 'iveagiagia fai yana 'eba veimea 'wainega 'adi'adi i mimai.

21 Balasitu i veifufu Elodi 'waineye begaidi tamu 'aiata i venua'ivineni bega kini 'adi vaigavu i vigavuyeni i miabui yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye bega i veifufu tomotoga 'waidie. 22 'Aila'a yana vona i nogai, ma yadi subia i vegolegole i vo, We'e kebu tomogo bonana, Yaubada bonana.” 23 Fai Elodi kebu i da vo, Yau kebu Yaubadaga, yau tomotogaotoga,” begaidi tamu 'Auvea yana anelose i nikei ugauga i 'alavewafa-matayo'oi.

24 Tutuyanina 'waineye Keliso yana 'Aila'a i vevebwaika. Tomotoga fuedi basenadi Yaubada yana Vona kebu i da nogaiga, wata i nogai bega fuedi Iesu i vetumaganeni.

25 Basenadi Banabasa wata Saulo i laka Ielusalema mani tovetumaganavo i na veledi loka faifaina. 'Akonadi i 'a'ava wata i vilaviladi Anitioki, wata Malika tamu 'ana wagava Ioni i vagavaia ma fuedi i nagoi.

  • S24 Ais 55:11 Fol 19:20
Copyright information for `YML