Acts 13

Faulo yana lauvivila i velamu.

Anitioki 'waineye, tovetumaganavo 'waidiega 'ifwaidi Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivonavo wata 'ifwaidi yana tovevo. Tomotoganidi 'ifwaidi side 'adi wagava, Banabasa, Simioni tamu 'ana wagava Boto, Lusia tomogo Sailini, Maneni Kini Elodi taivakevakelina, wata Saulo. Tamu tutuya 'Auvea i subisubiai wata i veve'udigana 'ani matatabuna yadi velu'ui i na vetoketoke faifaina, 'Anu'anunu 'Atumaina i vonedi i vo, Banabasa wata Saulo 'wa na vemia'idiedi fai a venua'ivinedi i na vetofolova faifaiku.” Begaidi tutuyanina ve'udigana wata velu'ui i 'a'avana, nimadi i yatodi 'adi 'ailuga 'unu'unudie, mulieta i vetunedi.

  • S2 Fol 9:15S3 Fol 6:6

Banabasa wata Saulo i nagoi Imula Saifilosi.

'Anu'anunu 'Atumaina 'akonadi Banabasa wata Saulo i vetunedi, 'adi 'ailuga i obu 'atamana Selusia bega wakeye i dodoga i nagoi Imula Saifilosi. Tutuyanina i le'wai i nagoi 'atamana Salami, bei Yaubada yana Vona i lu'ageyeni me Diu yadi 'eba miava'auta 'waidie. Wata Ioni Malika i 'weabudi 'adi to'aivaita.

'Agediamo imula kamwaneamo i yogodaba i souyedi 'atamana Fefosi, bei tamu tomogo 'afo'afo'ana i veluagai 'ana wagava Baiesu tutuya fuedi 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi. Taunina tomogo Diu, siwe i vekali tomotoga 'waidie i vo, Yau Yaubada yana tolu'ivona.” Baiesu iana gabemani 'ana to'edakumeta 'ana wagava Sesiasi Faulosi, yana 'aseta bwaikina. To'edakumetanina Banabasa wata Saulo i goledi nuanuana i na nagoi 'waineye Yaubada yana Vona i na veifufuyeni. Tomogo 'afo'afo'ananina me Guliki bonadiega tamu 'ana wagava Elimasi, nuanuana igodi Sesiasi Faulosi i na talabodeni bega kebu i na vetumagana Iesu 'waineye. Saulo, tamu 'ana wagava Faulo 'Anu'anunu 'Atumaina i agei mogitana, i 'isanago tomogo 'afo'afo'ana 'waineye i vona i vo, 'Omu Seitani natuna, nani 'atumaidi matatabuna 'adi to'ivesako. 'Omu sakoimu tovekali, 'Auvea yana nuanua tonovidi 'adi tosidamadamana. 11 'Asiauotoga 'Auvea i na nikemu, matamu i na sako bega tutuya 'ifwaidi 'waidie kebu 'amu fata mageta 'u na 'ise'iseni.”

Saulo yana voneye Elimasi i vebaeni matana i vewaowa wata i dudubali, bega i 'abitufa nuanuana tamu tomogo i na siveyaia.
12 Tutuyanina gabemani 'ana to'edakumeta i 'iseni, i vetumagana Iesu 'waineye, wata nuana i vogani bwaikina 'Auvea yana Vona faifaina.

  • S5 Fol 12:12S9 Fol 4:8S10 Ion 8:44

Faulo ma enavo i nagoi Anitioki 'awalawa Fisidia 'waineye.

13 Mulieta Faulo ma enavo i dodoga Fefosi 'wainega i nagoi Fega, 'awalawa Famifilia 'waineye. Bei i miamia we'e Ioni Malika i vilai i nago Ielusalema. 14 Wata bega i tauya, Fega i 'iaweni i nagoi Anitioki 'awalawa Fisidia 'waineye. Me Diu yadi 'Aiata Veawai 'waineye, i luku yadi 'eba miava'auta nageneye i miabui. 15 Yaubada yana veimea Mosese 'wainega, wata tolu'ivona 'adi kilukiluma 'waidiega tamu tomogo i lu'iawawadi i 'a'ava mulieta 'eba miava'auta 'ana to'edakumetavo vala i vetunei Faulo ma enavo 'waidie i vo, Emavo, 'ai'edi tamu yami vona 'ama 'aivaita faifaina, nuanuama 'wa na veifufu 'waimeye.”

16 Bega Faulo i tovoi nimanega i talabodedi i na ve'wada mulieta i vo, Ekwavo, 'omi me Isileli wata 'omi mali tomotoga kebu Diu Yaubada 'wa subisubiaiga a na vonemi. 17 'Ida me Isileli yada Yaubada tubudavo i venua'ivinedi wata tutuyanina i miamiani Itifita 'adi 'aila'a i 'ivebwaiki. Wata Yaubada yana toketokena bwaikinega i vagavaidi Itifita 'wainega bega sali'avu'avuye malamala 40 nagedie i 'isave'avinidi. 19 Mulieta Kenani 'waineye, Yaubada i 'ivaisedi 'awalawa bwaikidi 7 'adi tomotoga i leodi, bega yadi fwayafwaya matatabuna i 'aniveleneni me Isileli 'waidie i veimeyeni. 20 Yaubada me Isileli i 'ivaisedi i maiga, malamala 450 i veluagai.

I miamiani Kenani, Yaubada toveimea toketokedi i venua'ivinedi bega i na 'isave'avinidi. Mulieta Yaubada yana tolu'ivona Samuela yana tutuye, me Isileli nuanuadi tamu kini i na 'isave'avinidi. Begaidi Yaubada i veledi Saulo, Kisa natuna, Beniamina 'ana wauma 'wainega, i ve-kini malamala 40 nagedie.
22 I 'a'avana Yaubada i ve'idi'idieni i obu, ma'itufa Devida i silakai i ve-kini. Yaubada tomogonina faifaina i vo, Devida, Iese natuna yana nuanua bani'odi yau yaku nuanua wata i vevematayakeyakeku nani matatabuna 'waidie.” 23 Devidanina 'ana wauma 'wainega Yaubada tamu tomogo i silakai 'ana wagava Iesu, i ve-To'ita'ita'i me Isileli 'waideye bani'odi basenadi i vona'awaufaufa. 24 Bola Iesu kebu i da maiga, nagami Ioni i lau'age tomotoga Isileli matatabuna 'waidie i vo, Yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi 'wa na nuavilami, wata 'wa na bafitaiso.” 25 Mulieta sai'afoga Ioni yana folova i na 'a'ava, tomotoga i vonedi i vo, 'Wa da nuani yau aitoi? Kumanina Yaubada 'ana Venua'ivina 'wa lulukamaseniga, yau kebu kumanikuga. Siwe wata a na vonemi. I mimai mulikuye, taunina toketokeotogina, yau kebu bani'odi. Kebu i da lubwaineku 'waineye a na vetofolova fai taunina bwaikina a bunumayaga.”

  • S13 Fol 15:38S17 Sou 6:6; 12:51S18 Sou 16:35
  • S19 Num 7:1S21 1 Sam 8:5,19S22 1 Sam 13:14; 16:13
  • S23 Ais 11:1S24 Mad 3:1,2S25 Ion 1:20,27

Faulo i lau'age 'ada 'etoyavu faifaina.

26 Ekwavo, 'ifwaimi Ebelamo 'ana wauma 'wainega, wata 'ifwaimi mali tomotoga kebu me Diu Yaubada 'ana tosubisubiavo, valanina i mai Yaubada 'wainega 'ida faifaida, Iesu 'ana fata i na 'ita'ita'ieda. 27 Tomotoga i miamianiga Ielusalema 'waineye wata yadi to'edakumetavo kebu i da 'isa'inanaiga Iesu taunina To'ita'ita'i. Wata Yaubada yana tolu'ivonavo 'adi kilukiluma i vonavona Iesu faifaina kebu i da 'asetaiga, vonanidi i lulu'iawawa-vebogidi me Diu yadi 'Aiata Veawai 'waidie. Siwe tutuyanina i veimea Iesu i na wafa, tolu'ivonavo yadi vona 'ana mogitana i souyeni. 28 Kebu tamu wafa lamuna 'waineye i da veluagai siwe Failato i voneni nuanuadi i na luvewafai. 29 Vonanidi basenadiotoga i kilumidiga Iesu faifaina 'adi mogitana i souyedi i 'a'avana, mulieta enavo i ta'ia 'ai lagalagana 'wainega taumaseye i tavuni. 30 Siwe Yaubada wafayega i sivetovoia, wata 'aiata fuedi nagedie i sousouyeni enavo 'waidie, taunidi basenadi taiadi i maia Ielusalema Galili 'wainega. Enavonidi 'asiau i lulu'ivona tomotoga Isileli 'waidie Iesu faifaina.

32 Wata 'ima bani'odi 'a mai Iesu Valana 'Atumaina 'a mieni 'wa na nogai. Ava'ai basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa tubudavo 'waidie, 'akonadi i 'idewadi faifaida fai Iesu i sivetovoi-vaitugani wafayega. Basenadi bani'odi i kilumi Iesu yana tovi-vaitugana faifaina Same 2 'waineye Yaubada i vo,

'Omu natuku,

'Asiau fai yau Tamamu veimea a velemu.”

34 Wata tamu Yaubada yana vona i kilumi Iesu i sivetovoi-vaitugani kebu i na wafa-vagata faifaina. I vo,

Basenadi a vona'awaufaufa Devida 'waineye nani 'atumaiotogidi wata magemagetadi a na 'idewadi faifaina.

We'e mogitana naninina a na 'idewadiga 'omi faifaimi.”

35 Wata tamu yana vona Same 'waineye Devida i vo,

Yamu Tofolova Magemagetana kebu 'u na baileni bega tomogona i na bokana.”

36 Devida i kilumiga kebu taunina faifaina fai tutuyanina i miamia ma yana 'aila'avo, Yaubada yana folova i 'idewa'a'avadina i wafa tubunavo lilivadie i tavuni siwe i bokana. 37 We'e tamu tomogo Yaubada i sivetovoia wafayega kebu i da bokanaga. 38 Ekwavo a na vonemi. Tomogonina Iesu 'wainega Yaubada 'ana fata yami sakona i na nuatavunidi begaidi valana 'a lulu'ageyeni. Yaubada yana ve'etoboda i maiaga Mosese 'wainega 'ai'edi 'wa na geudiga 'ami vematavuloga 'wa na wafa. Ve'etobodanidi kebu 'adi fata i na 'etoyavumi yami sakona 'waidiega, Iesu 'aisena 'ana fata. Begaidi nuanuama 'wa na 'asetai, egavo Iesu i na vetumaganeni sakona 'waidiega i na 'etoyavudi wata i na ve'atumai Yaubada mataneye. 40 'Wa na 'isave'avinimi, bega vitanina Yaubada yana tolu'ivonavo basenadiotoga faifaina i kilumi kebu i na souyeni 'waimie, fai basenadi Yaubada i vo,

41 Tamu yaku folova a 'idewadewai yami tutuya 'waineye, siwe kebu 'wa na vetumagana.

'Ai'edi tamu tomogo i na kiavemagetai, kebu 'wa na ve'awamogitana.

'Omi yaku vona 'wa 'amalakibuyeniga, a na vonemi.

Yaku folovanina 'wa na 'iseni 'wa na nuavogana, mulieta 'wa na wafa.”

  • S27 Ion 16:3S28 Mad 27:22,23S29 Mad 27:59,60
  • S30 Fol 2:24S31 Fol 1:3,8S33 Same 2:7S34 Ais 55:3
  • S35 Same 16:10S36 Fol 2:29S38 Fol 10:43S39 Lom 10:4
  • S41 Aba 1:5

Mali tomotoga taunidi kebu Diu i sosoana Iesu Valana faifaina.

42 'Akonadi yadi tafalolo i 'a'ava, Faulo wata Banabasa i sousouyedi 'eba miava'auta 'wainega, tomotoga i velu'ui 'waidie nuanuadi 'Aiata Veawai matadie i na viladi bega wata i na veifufu nani de'e faifaidi. 43 Matatabudi i yavula, 'ifwaidi Diu wata 'ifwaidi mali tomotoga i ve-Diu, Faulo wata Banabasa taiadi i veifufu'eda'eda. Tomata'aulelevo 'adi 'ailuga tomotoganidi i velu'ase'asedi i vo, Taunimi 'wa na tautauyemi Yaubada yana nuakalikali 'waineye, kebu 'wa na baileni.”

44 'Aiata Veawainina matadie i le'wa, tomotoga sai'afo matatabudi 'atamana bwaikina 'wainega i maia, nuanuadi 'Auvea yana Vona i na nogai. 45 Tutuyanina me Diu 'aila'a bwaikina i 'isedi i ve'unumagigi bega i vona-awadamana Faulo 'waineye, wata tomotoga i vonedi i vo, We'e Faulo i vevekaliemi, kebu bonana 'wa na nogai.” 46 Siwe Faulo wata Banabasa ma yadi venuafoufa'ala i vonedi i vo, I lubwainema Yaubada yana Vona nagami a na lu'ivona 'waimie mulieta mali tomotoga. Siwe fai 'omi 'wa vedumwe'ai'aieni, taunimi 'wa veimeyemi kebu i da lubwainemi mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa na veluagai. Faifainanina 'a na bailemi 'a na nagoi mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie. 47 Fai 'akonadi bani'odi 'Auvea i vonema yana Buki 'wainega i vo,

'Omu mageta bani'odi a yatomu mali tomotoga taunidi kebu Diu faifaidi bega 'omu 'waimuyega tomia fwayafwaya matatabudi 'adi fata 'ita'ita'i i na veluagai.”

48 Tutuyanina mali tomotoga vonanina i nogai, ma yadi sosoana 'Auvea i subisubiai yana Vona faifaina, we'e egavo 'akonadi Yaubada i venua'ivinedi bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, taunidi i vetumagana Iesu 'waineye.

49 'Awalawanina 'waineye, tomotoga matatabudi 'Auvea yana Vona i nogai. 50 Me Diu i nagoi 'atamana 'ana to'edakumetavo wata vevine 'adi wagava bwaikidi 'waidie nuadi i 'anidi. Vevinenidi kebu Diu, siwe Yaubada 'ana tove'ililibu. Bega to'edakumetanidi 'aila'a i vonedi i daba Faulo wata Banabasa veviga i veledi wata i sogiedi yadi 'awalawa 'wainega. 51 Tomata'aulelevo 'adi 'ailuga i souyedi 'awalawanina 'wainega, 'agedi i lubutubutudi, yadi 'eba 'isa kebu wata bei i na lalau'age, mulieta i nagoi 'atamana Ikoniami. 52 We'e Anitioki 'waineye, 'ifwaidi 'akonadi Faulo wata Banabasa yadi vona i vetumaganeni, i sosoana bwaikina wata 'Anu'anunu 'Atumaina i agedi.

  • S45 Fol 17:5S46 Fol 18:6S47 Ais 49:6
Copyright information for `YML