Acts 14

Faulo wata Banabasa i lau'age Ikoniami.

Tutuyanina Faulo wata Banabasa i le'wa Ikoniami, i nagoi me Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye, bei ma yadi toketokena i veifufu 'waidie nika me Diu wata taunidi kebu Diu fuedi i vetumagana Iesu 'waineye. Diu 'ifwaidi i baila kebu i da vetumagana i nagoi mali tomotoga nuadi i 'anidi bega Faulo wata Banabasa i vedumwe'ai'aiedi. Tomata'aulelenidi 'adi 'ailuga bei i miamiani 'aiata fuedi nagedie ma yadi venuafoufa'ala i veveifufu Toveimea Iesu yana nuakalikali faifaina. Yadi vonanina Toveimea Iesu i ve'awamogitaneni fai toketokena i veledi bega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi. 'Aila'a bwaikina 'atamananina 'waineye i 'idia, 'ifwaidi nuanuadi Faulo ma iana Banabasa, 'ifwaidi i baila.

Mulieta 'ifwaidi Diu wata mali tomotoga ma yadi to'edakumetavo nuanuadi tomata'aulelevo i na 'ive'avinidi veviga i na veledi mulieta i na lukileudi i na wafa. Tutuyanina yadi nuanua i 'asetai, Faulo ma iana i dega i nagoi 'awalawa Likionia. Bei 'atamana Lisitala, Debi, wata 'awalawa lilivadie Vala 'Atumaina Iesu faifaina i lau'age.

  • S2 Fol 13:45S3 Mak 16:20S5 Fol 14:19

Tomogo bwalobwalokona i ve'atumai.

Lisitala nageneye, tamu tomogo i miamia, 'agena sinunumina inana kamodiega kebu 'ana fata i na yaba. Tutuyanina Faulo i lalau'age, toviganina i miabui i noganogaya. Faulo i 'isanaweni yana nuanua 'waineye i vo, I lubwaineni a na 'ive'atumaia fai i vetumagana Iesu 'waineye.” Bega bonana bwaikinega i voneni i vo, 'U tovoi tonovimu,” nika tomogonina i luafwalagi i yaba.

11 Tutuyanina 'aila'a i 'iseni ava'ai Faulo i 'idewai toviganina 'waineye, i vegolegole bonadiega vona Likionia 'wainega igodi i vo, 'Akonadi yada yaubada 'adi 'ailuga i vetomotoga i obuma 'waideye.” Tomotoganidi yadi yaubada-vekavekali fuedi, yaubadanidi yadi to'edakumeta 'ana wagava Iufita, we'e yadi toveifufu 'ana wagava Makiuli. Tomotoga yadi nuanua i vo, Banabasa i ve-Iufita we'e Faulo i ve-Makiuli fai taunina toveifufu.” 13 Basenadi tamu vanuga 'eba velu'ui i yogoni Iufita faifaina 'atamana bwaikina lilivaneye. 'Aiatanina 'waineye Iufita 'ana tovelomu 'aisaya bulumakau wata welavi ididi uyauyana i miedi 'awa 'waineye, ma yana tomotogavo igodi 'aisayanidi i da velomuyedi Banabasa wata Faulo 'waidie bega i da subisubiadi.

14 Tutuyanina Banabasa wata Faulo i 'asetai tomotoga nuanuadi i na velomu 'waidie, ma yadi nuavita 'adi kaleko i silabu'idi
Me Diu yadi sauluva, 'ai'edi vona-awadamana Yaubada 'waineye i na nogai, 'adi kaleko i na silabu'idi.
i lilide i nagoi 'aila'a nagedie i vegolegole i vo, Awale nuanuami 'wa na velomu 'waimeye? 'Ima tomotogaotoga 'omi bani'odi, kebu yami yaubadavo. 'Ima 'a maiga Iesu Valana 'Atumaina 'a lulu'ivoneyeni 'waimie bega yami yaubada-'avo'avovo 'waidiega 'wa na nuavilami Yaubada miamia-vagaina 'waineye. Taunina abama, fwayafwaya, eyaga wata nani fuedi nagedie i 'idewadi.
16 Basenadi tomia fwayafwaya matatabudi Yaubada i tauyedi taunidi yadi nuanua i 'i'idewadi. 17 Yaubada nani fuedi 'atumaidi i 'idewadewadi faifaida, yada 'eba 'isa bega ta na 'asetai Yaubada miamia-vagaina wata toketokena. Yana nuakalikali i veveda fai i veve'wei abamega, 'ani'ani i veleveleda 'aitamogana 'aitamogana 'adi tutuya 'waidie, bega kamoda i aiaidi wata ta sososoana.” 18 Faulo wata Banabasa de'e vonanina 'wainega tomotoga i talabodedi kebu i na velomu 'waidie siwe i kwayega i nagoga yadi talaboda i vetoketoke.

19 Mulieta 'ifwaidi me Diu i maia Anitiokiega, 'awalawa Fisidia nageneye, wata 'atamana Ikoniami 'wainega. Tomotoganidi 'aila'a nuadi i 'anidi bega ma fuedie i daba Faulo i 'ive'avini i lukileuya. Yadi nuanua i vo, I wafa,” bega i luyo'ei i naweni mwalilige. 20 Siwe tovetumaganavo i tovififineni nika Faulo i tovoi-matayo'o wata i vila-vaitugani i nago 'atamane. I 'atai, ma iana Banabasa i tauya i nago Debi.

  • S8 Fol 3:2S14-15 Fol 17:24S17 Lom 1:19-20S19 Fol 17:13

I viladi i nagoi Anitioki 'awalawa Silia 'waineye.

21 Faulo wata Banabasa Iesu Ifufuna 'Atumaina i lu'ageyeni Debi 'waineye bega fuedi i vetumagana Iesu 'waineye, mulieta i viladi i nagoi Lisitala. Bega i tauya i nago Ikoniami, wata bega i tauya i nago Anitioki 'awalawa Fisidia nageneye. 22 'Atamananidi 'waidie, tomata'aulelenidi 'adi 'ailuga tovetumaganavo velu'ase'aseyega i kiavefa'alidi i vo, Kebu 'wa na 'ailove, 'wa na vevetumagana Iesu 'waineye, fai nagami veviga fuedi ta na veluagadi, mulieta Yaubada i na veimeyeda yana 'Aila'a nageneye.” 23 Faulo wata Banabasa i nagoi tovetumaganavo 'adi 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, yadi to'edakumetavo i venua'ivinedi bega tovetumaganavonidi i na 'isave'avinidi. Fai nuanuadi Yaubada i na 'ivaisedi, i ve'udigana 'ani matatabuna wata i vevelu'ui i vo, 'Auvea, 'a vetumaganemu bega nuanuama to'edakumetanidi 'u na 'ivaisedi wata tutuya fuedi 'u na 'isave'avinidi.”

24 I 'a'avana mulieta i tauya i nago 'awalawa Fisidia 'waineamo nika i le'wai 'awalawa Famifilia. 25 Fega 'waineye Iesu Valana i lu'ageyeni, mulieta i obu 'atamana Atelia. 26 Bei i dodoga i viladi i nagoi Anitioki 'awalawa Silia nageneye. Anitiokinina 'waineye basenadi ediavo i velu'ui faifaidi bega Faulo wata Banabasa Yaubada i na 'ivaisedi wata i na nuakalikaliedi folovanina 'akonadi i ve'a'avaiga faifaina.

27 Tutuyanina Faulo wata Banabasa i le'wai Anitioki, tovetumaganavo i goleva'augidi i lu'ivona 'waidie. I veifufu 'waidie bani'odi Yaubada i 'ivaisedi taiadi i folova, wata mali tomotoga taunidi kebu Diu wata Yaubada i tauyedi Iesu 'waineye i vetumagana. 28 Anitioki 'waineye, i mia tutuya manamanawena tovetumaganavo taiadi.

  • S21 Mad 28:19S22 Fol 18:23 2 Tim 3:12S26 Fol 13:1-2
  • S27 Fol 15:4,12
Copyright information for `YML