Acts 15

Tovetumaganavo yadi to'edakumetavo i va'auta Ielusalema.

Tamu tutuya tomotoga 'ifwaidi Iudia 'wainega i maia Anitioki. Bei tomotoganidi tovetumaganavo i ve 'waidie i vo, 'Ai'edi bunumi kebu 'wa na bobodiga bani'odi yada veimea Mosese 'wainega, Yaubada kebu i na 'ita'ita'iemi yami sakona 'waidiega.” Faulo wata Banabasa tovenidi taiadi i ve'ikwayekwayega i 'alamagi'aia begaidi mali tovetumaganavo nuanuadi tomata'aulelenidi 'adi 'ailuga wata 'ifwaidi Anitioki 'wainega i na nagoi Ielusalema i na veifufu 'ifwaidi tomata'aulelevo wata to'edakumetavo 'au'auveadi taiadi bunu 'aibobo faifaina. Tovetumaganavo Anitioki 'wainega, Faulo, Banabasa wata ediavo taiadi i nawedi 'edeye i valovedi i viladi we'e tomotoganidi i nagoi 'awalawa 'ailuga 'waidiamo, Finisia wata Samelia. Bei mali tovetumaganavo 'waidie i lu'ivona tomotoga taunidi kebu Diu yadi nuavilana Yaubada 'waineye faifaina, begaidi matatabudi i sosoana bwaikina. Tutuyanina i le'wai Ielusalema, tomata'aulelevo, to'edakumetavo 'au'auveadi, wata tovetumaganavo matatabudi, Faulo ma enavo i yogo'ede'ededi ma yadi sosoana. Mulieta i veifufu 'waidie bani'odi Yaubada i 'ivaisedi taiadi i folova.

  • S1 Gal 5:2S4 Fol 15:12

Fita wata Iemesa i veifufu tovetumaganavo 'waidie.

We'e tovetumaganavo 'ifwaidi, taunidi Falisi yadi 'aila'a 'wainega, i tovoi i vonedi i vo, Egavo nuanuadi i na luku Keliso yana 'Aila'a 'waideye, nagami bunu 'aibobo i na 'ewai, wata ta na vonedi ve'etobodanidi basenadiotoga Mosese i veledaga i na vevematayakeyakedi.”

Begaidi tomata'aulelevo wata to'edakumetavo 'au'auveadi taiadi i miava'auta bunu 'aibobo 'ana nuanua i na sivetovetonovi. Tutuya manamanawena naninina faifaina i veveifufu, mulieta Fita i tovoi i vo, Ekwavo, 'akonadi 'wa 'asetai, basenadi yau Yaubada i venua'ivineku 'waimiega bega Iesu Valana 'Atumaina a na lau'age mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie bega 'adi fata i na vetumagana Iesu 'waineye. Yaubada tomotoga matatabuda yada nuanua i 'asetadi bega i veda nuanuana mali tomotoga taunidi kebu Diu, Iesu 'waineye i na vetumagana. I vedaga fai 'Anu'anunu 'Atumaina i veledi, basenadi 'ida bani'odi. 'Ida me Diu, wata taunidi kebu Diu, Yaubada kebu i da lu'idida, fai tomotoganidi i vetumagana Iesu 'waineye, yadi sakona i nuatavunidi wata i 'ive'atumaidi. 10 Awale nuanuami igodi Yaubada 'wa na silubuya bega i na nuasako? 'Akonadi i veda mali tomotoga i tauyedi i na vetumagana. Tovetumaganavo kebu ta na lukakadedi 'ida me Diu yada ve'etoboda vitadi i na ve'ililibuyedi. 'Ai'edi ta na lulukakadediga, bani'odi venuana vitana ta vevevadi, ve'etobodanidi tubudavo wata 'ida kebu 'ada fata ta na evaevadi. 11 Kebu bani'odi ta na munega. Ta vetumagana Toveimea Iesu yana nuakalikaliega i 'ita'ita'ieda sakona 'waidiega bega ta ve'atumai, wata taunidi kebu Diu bani'odi i 'ita'ita'iedi.”

12 Fita i vona'a'ava, matatabudi kulukulu i lovogi. Mulieta Banabasa wata Faulo i tovoi i lu'ivona 'waidie Yaubada 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'idewadi mali tomotoga taunidi kebu Diu matadie.

13 Tutuyanina i vona'a'ava, nika Iemesa i vo, Ekwavo a na vonemi. 14 Saimoni Fita ava'ai 'akonadi i voneyeniga, i vona mogitana. I veifufuga Yaubada mali tomotoga taunidi kebu Diu i nuakalikaliedi wata be'ama 'waidiega 'ifwaidi i venua'ivinedi, wata 'Anu'anunu 'Atumaina i agedi, bega yana tomotoga mogitana. 15 Fita yana vona i vesala tolu'ivona yadi vona bani'odi fai basenadiotoga i vona-vagata mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada i na ve'ililibuyeni. 16 Yaubada yana vona i kilumi i vo.

Kini Devida 'ana wauma 'wa da vo yana vanuga i be'u,

Siwe yau Yaubada a na vilaku a na lufolovi wata a na vetovoi-vaitugani.

17 A na 'ive'ivauya bega mali tomotoga matatabudi yau yadi 'Auvea i na lualeku.

Taunidi kebu Diu a venua'ivinediga a goledi i na maia bega yaku tomotoga mogitana.”

18 Vonanina 'Auvea yana vona, basenadiotoga i voneyeni.”

19 Wata Iemesa i vonedi i vo, De'e yau yaku nuanua. Mali tomotoga taunidi kebu Diu i nunuaviladiga Yaubada 'waineye, kebu nuanuaku vita fuedi ta na veleveledi. 20 Siwe tomotoga fuedi yada ve'etoboda wata veimea Mosese 'wainega i 'asetadi fai ta lulu'iawawa-vebogidi vanuga 'eba miava'auta 'waidie yada 'Aiata Veawai 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, wata 'atamana fuedi 'waidie ta lulu'ageyedi. Faifainanina lubulubu'ava ta na kilumi ta na vonedi bega 'aisayanidi mali tomotoga yaubada-vekavekali 'waidie i velomuyediga, kebu i na 'ani'anidi, wata kebu i na ve'avula-'avo'avovo. Lologa kebu i na 'ani, wata 'aisaya 'i'i'idi kebu i na 'anidi fai dayaga bwaikina nagedie.”

  • S7-9 Fol 11:4-17S11 Gal 2:16 Efe 2:8S16-18 Emo 9:11-12
  • S20 Vei 17:10-16

Lubulubu i kilumi mali tomotoga faifaidi.

22 Yadi vona i 'a'ava, tomata'aulelevo, to'edakumetavo 'au'auveadi, wata tovetumaganavo matatabudi taiadi yadi nuanua 'aitamogana 'wainega, tomotoga 'ifwaidi i venua'ivinedi bega i na vetunedi i na nagoi Anitioki Faulo wata Banabasa taiadi. Tomotoganidi i venua'ivinediga ma 'adi ve'ililibu ediavo 'waidiega, 'adi wagava Sailasa, wata Iudasa tamu 'ana wagava Balisaba. 23 Valanina i kilumiga tomotoganidi i na naweniga 'ana nogaya side bani'odi.

Ie emavo,

'Omi tovetumaganavo kebu Diu 'wa miamiani Anitioki, 'awalawa Silia, wata Silisia 'waidie.

'Ima emiavo tomata'aulelevo, to'edakumetavo 'au'auveama wata tovetumaganavo, matatabuma 'a vekaiwa 'waimie.
24 Vala 'a nogai tomotoga 'ifwaidi 'ama 'aila'a 'wainega i vonemi bunumi 'wa na bobodi wata 'ifwaidi me Diu yama ve'etoboda 'wa na ve'ililibuyedi, 'a nuaniga i vekaliemi. Kebu nuafoumi i na veviga, 'ima kebu 'a da vetunedi, taunidi yadi nuanuayega i vona 'waimie. 25 Faifainanina fuema 'a va'auta 'a veifufu yama nuanua 'aitamogana 'wainega, 'ifwaidi tomotoga 'a venua'ivinedi 'a na vetunedi i na waia 'waimie. Tomotoganidi i na waiaga emavo nuafouma Banabasa wata Faulo taiadi, tomata'aulelenidi 'adi 'ailuga yawaidi i tauyedi 'ada Toveimea Iesu Keliso yana folova faifaina. 27 Bega Iudasa wata Sailasa 'a venua'ivinedi 'a na vetunedi 'waimie, ava'ai i na voneyeniga wata 'ima ava'ai 'a veifufuyeniga 'adi nogaya 'aitamogana. 28 'Anu'anunu 'Atumaina wata 'ima yama nuanuana 'aitamogana, veimea vitadi kebu 'a na velemi siwe nuanuama 'ifwaidi ve'etoboda 'wa na ve'ililibuyedi. 29 'Aisayanidi mali tomotoga yaubada-vekavekali 'waidie i velomuyediga, kebu 'wa na 'ani'anidi, wata lologa kebu 'wa na 'ani. 'Aisaya 'i'i'idi kebu 'wa na 'ani fai dayaga bwaikina nagedie, wata kebu 'wa na ve'avula-'avo'avovo. Side bani'odi 'ai'edi ve'etobodanidi 'wa na ve'ililibuyedi yami sauluva i na ve'atumai.

'Asa'aiana yama nuanua 'ana fata 'waimie.

Ieu emavo.”

30 Valanina i kilumi tomotoga i na nagoiga Anitioki i veledi i naweni. Tutuyanina i le'wai tovetumaganavo matatabudi i va'auta bega valanina i veledi. 31 I lu'iawawai, i sosoana bwaikina fai 'aivaita i veluagai. 32 Iudasa wata Sailasa, taunidi Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivonavo i veifufu manamanawena tovetumaganavo taiadi, yadi vetumagana Iesu 'waineye i kiavefa'alidi wata i kiavesosoanidi. 33 Iudasa wata 'ifwaidi tomotoga i maiaga Ielusalemega, Anitioki 'waineye i miamiani sai'afo tutuya manamanawena, we'e yadi tauya 'waineye ediavo i vonanuakalikali 'waidie mulieta i viladi Ielusalema 'adi tovetune 'waidie.[ 34 We'e Sailasa nuanuana i na miamia kebu i da vilai Ielusalema.]

35 Wata Faulo ma iana Banabasa i miamiani Anitioki, 'ifwaidi tomotoga taiadi bei i lalau'age wata i veve 'Auvea yana Vona.

  • S24 Fol 15:1S29 Fol 15:20

Faulo yana lauvivila 'ana veluga i velamu.

36 Tutuya 'ifwaidi i 'a'ava, Faulo Banabasa i voneni i vo, Side beidimo ta na vilada ta na nagoi 'atamana 'aitamogana 'aitamogana 'waidie basenadi bei 'Auvea yana Vona ta lau'agega, 'waideamo. Edavo ta na 'isedi ta na 'asetai yadi vetumagana Iesu 'waineye i fa'alidi 'alo kebu.” 37 Banabasa nuanuana Ioni Malika taiadi i na nago, siwe Faulo i nuani kebu 'atumainaga bega i vo, Basenadi taiadi ta folofolova Famifilia 'waineye yada folova kebu ta da ve'a'avadiga Malika i 'iaweda.” 39 'Adi 'ailuga i ve'ikwayekwayega bwaikina begaidi i vetawe'eagi, Banabasa Malika i vagavaia i damana Imula Saifilosi, we'e Faulo Sailasa i venua'ivineni 'ana 'weabu. Mulieta ediavo 'Auvea 'waineye i velu'ui i na nuakalikaliedi wata i na 'isave'avinidi. 41 I 'a'avana nika Faulo wata Sailasa i tauya i nagoi 'awalawa Silia wata Silisia 'waidiamo tovetumaganavo yadi vetumagana Iesu 'waineye i kikiavefa'alidi.

  • S37 Fol 12:12,25S38 Fol 13:13 Kolos 4:10
Copyright information for `YML