Acts 16

Timoti, Faulo, wata Sailasa taiadi i nagoi.

Faulo ma iana Sailasa i nagoi 'atamana Debi wata Lisitala. Bei tamu Iesu 'ana tovetumagana 'ana wagava Timoti i miamia, inana tovetumagana vavine Diu, we'e tamana tomogo Guliki. Tovetumaganavo matatabudi Lisitala wata Ikoniami 'waidie Timoti i ve'ililibuyeni. Faulo nuanuana Timoti taiadi i na nago siwe 'atamananidi 'waidie me Diu i 'asetai Timoti tamana tomogo Guliki, bununa kebu 'ana 'aiboboga wata natuna bani'odi. Faifainanina Faulo Timoti bununa i boboi bega me Diu i na 'asetai yadi sauluva i ve'ililibuyedi. I 'a'avana, ma fuedie i nagoi 'atamana fuedi 'waidiamo, Iesu Valana 'Atumaina i veveifufuyeni tovetumaganavo 'waidie wata ve'etoboda i lu'ivoneyedi bega i na ve'ililibuyedi. Ve'etobodanidi tomata'aulelevo wata to'edakumetavo 'au'auveadi basenadi i veifufuyedi Ielusalema 'waineye. Bega tovetumaganavo 'adi 'aila'avo 'atamana 'aitamogana 'aitamogana 'waidie yadi vetumagana i vetoketoke wata 'aiata 'aitamogana 'aitamogana 'adi 'aila'a i vevebwaika.

  • S1 2 Tim 1:5S2 Fil 2:19-22S4 Fol 15:23-29

Faulo i 'enoneganega Tiloasi 'waineye.

Faulo ma enavo i nagoi 'awalawa Filigia wata Galetia 'waidiamo, wata igodi Iesu Valana i da lau'age 'awalawa Eisia nageneye, siwe 'Anu'anunu 'Atumaina i talabodedi. Tutuyanina i le'wa 'awalawa Maisia lilivaneye, nuanuadi i na luku 'awalawa Batinia 'waineye, siwe Iesu 'Anu'anununa kebu i da tauyediga. Begaidi i viladi i nagoi 'awalawa Maisia lilivaneamo bega i obu 'atamana Tiloasi. Bei lovane Faulo i 'enoneganega, tamu tomogo Masidoniayega i 'iseni i vevelu'ui 'waineye i vo, 'Wa da mai Masidonia 'wa da 'ivaisema.” 10 Faulo 'ana 'enoneganega i 'a'avana i tovoi, wata yau
Taunina Luke. Buki de'e 'ana tokiluma.
taiadi 'a 'idewadewa 'a na tauya Masidonia fai yama nuanua Yaubada i vonema Iesu Valana 'Atumaina 'a na lau'age me Masidonia 'waidie.

  • S6 Fol 18:23

Lidia yadi vetumagana Filifai 'waineye.

11 Tiloasi 'wainega 'a dodoga, tonovina 'a nagoi 'a luku Imula Samotilesi. I 'atai wata 'a dodoga 'a nagoi 'atamana Nefoli bei 'a obu. 12 Wata bega 'a tauya 'agemeamo 'a luku Filifai, 'atamananina bwaikina 'awalawa Masidonia nageneye, basenadi me Loma bei i vila i mia. Bei 'a miamiani 'aiata 'ifwaidi 'waidie.

13 Mulieta me Diu yadi 'Aiata Veawai 'waineye 'atamananina 'a 'iaweni 'a obu ufeye fai 'a nuani bei me Diu yadi 'eba velu'ui. Bei 'a miabui mosomoso 'waidie, 'a veifufu vevine i va'autaga 'waidie. 14 Vevinenidi 'waidiega tamu vavine Taiatala 'wainega bonama i nogai. Vavinenidi 'adi wagava Lidia, Yaubada 'ana tove'ililibu we'e yadi folova kaleko yamoyamoina wata 'ana tutula bwaikina i vevekimwaneyedi. 'Auvea i 'ivaisedi yadi nuanua i magetai bega ava'ai Faulo i voneyeniga i vetumagana. 15 Mulieta taunidi wata tomotoganidi yadi vanuga 'ana tomia matatabudi taiadi i bafitaiso. I 'a'avana i vonema 'a na nagoi yadi vanuge i vo, 'Ai'edi 'wa na nuaniga yau tovetumagana mogitana 'Auvea 'waineye, 'wa na mai yama vanuge bei 'wa na 'eno'enovi.” Yadi lukakada 'wainega 'a nagoi.

  • S15 Fol 16:33, 18:8

Faulo wata Sailasa i yogonidi Filifai 'waineye.

16 Tamu 'aiata 'a nunagoi 'eba velu'ui 'waineye, tamu vavine tofolova-maimaiga 'a veluagai. Basenadi yaiaina i agei bega 'ana fata i na vona-vagata tutuya i mimai ava'ai i na souyeniga faifaina. 'Ai'edi aitoi mani i na veleni i na vona-vagata ava'ai bola i na souyeni 'waineye, we'e maninina bwaikina i 'une'unediga 'ana to'isave'avinavo i eloeloi. 17 Tutuya fuedi Faulo wata 'ima i yoyogo'wailima wata i vevegolegole i vo, De'e tomotoganidi Yaubada Bwaikaotogina yana tofolovavo. Ava'ai i veveifufuyediga bonadi 'wa na nogai bega Yaubada i na 'ita'ita'iemi.” 18 'Aiata fuedi nagedie i vevegolegole, Faulo i logi bega i sivilai yaiaina i talabodeni i vo, Iesu Keliso 'ana wagavayega a vonemu 'u 'awa'a'imu vavine 'wainega.” Faulo i vona'a'ava nika yaiaina i 'awa'a'ia.

19 Vavine 'ana to'isave'avinavo i 'iseni i nuani kebu wata i na vona-vagata wata kebu 'ana fata i na 'ai'une yadi mani 'akonadi i 'a'ava. Begaidi ma yadi nuasako Faulo wata Sailasa i 'ive'avinidi i yo'edi i nawedi 'atamanafouye gabemani 'waidie. 20 Tutuyanina vavine 'ana to'isave'avinavo Faulo wata Sailasa i le'wedi toveimeanidi Loma 'wainega matadie i vonedi i vo, De'e tomotoganidi me Diu, sakona 'adi to'idewadewa yada 'atamane. 21 Yadi sauluva i veveda igodi nuanuadi sauluvanidi me Loma ta talabodediga ta na 'i'idewadi.”

22 Tomotoga fuedi i maia Faulo wata Sailasa i tovififinedi i velamu i nikenikedi we'e toveimeanidi gabemani Faulo ma iana 'adi talauma i silabu'idi mulieta tolugaviavo i veimeyedi i toke i fitalidi. 23 I toke i lumadimadiwauwadi, mulieta vanuga 'eba yogona 'waineye i yatodi, wata to'isave'avina i voneni i na toke i na sibodedi. 24 Fai bani'odi i veimeyeni, begaidi to'isave'avinanina i bifelefeledi i luku tamu tutudaba 'waineye vanuga 'eba yogona kamwaneye, wata 'agedi i vetutufwasedi 'ai vitadi 'waidiega.

  • S17 Mak 1:24S18 Mak 16:17S20-22 Mad 10:17-18

Faulo ma iana 'adi to'isave'avina i vetumagana Iesu 'waineye.

25 Lovana 'ana utukamwana 'waineye, Faulo wata Sailasa i vevelu'ui wata i lei-subisubia Yaubada 'waineye, mali tomotoga yogoyogonidi i noganogai bonadi. 26 Nika tutuyanina 'waineye yoyoyo bwaikina i yue vanuga 'eba yogona matatabuna wata 'ana 'ogola taiadi i feto. Saiboda matatabuna i 'aniyavudi wata bulava kainumu i 'anidabadi tomotoga yogoyogonidi nimadiega. 27 To'isave'avina i 'isa, saiboda matatabuna i 'isedi yavuyavudi yana nuanua i vo 'ako, Tomotoga yogoyogonidi 'akonadi i ve'aladegadega,” begaidi yana kefata i 'ewai igodi taunina i da luvewafai.
Me Loma yadi sauluva, 'ai'edi tomotoga yogoyogonidi i na dega, to'isave'avina i na wafa fai i 'isave'avina-sako.
28 Siwe Faulo i ta'ala i vo, Taunimu kebu 'u na 'ivekokovimu. 'Ima matatabuma side'e.”

29 Bega vanuga 'eba yogona 'ana to'isave'avina i vegole mageta i na mieni, i lilide i luku 'waidie ma yana tatava wata ma yana ve'ililibu i be'u Faulo wata Sailasa matadie. 30 Mulieta to'isave'avinanina Faulo wata Sailasa i vonedi taiadi i souyedi vanuga 'eba yogona 'wainega i velutoliedi i vo, Yaku 'auveavo, ava'ai a na vai bega 'ita'ita'i a na veluagai?” 31 I voneni i vo, Ma yamu vetumagana taunimu 'u na tauyemu Toveimea Iesu 'waineye i na 'ita'ita'iemu, 'omu wata yamu 'aila'a.” 32 Mulieta 'Auvea yana Vona i veifufuyedi 'waineye wata yana vanuga 'ana tomia 'waidie. 33 Bola lovana siwe i veifufu'a'avana, vanuga 'eba yogona 'ana to'isave'avina i vagavaidi i nawedi 'adi kini'ona i lekoadi mulieta taunina wata yana 'aila'avo taiadi i bafitaiso. 34 I 'a'avana Faulo wata Sailasa i nawedi yana vanuge 'ani'ani i veledi i 'ani. Fai to'isave'avinanina ma yana 'aila'avo i vetumagana Yaubada 'waineye, faifainanina i sosoana bwaikina.

35 I 'atai, toveimeanidi Loma 'wainega filisimani i vonedi i vo, 'Wa na nagoi vanuga 'eba yogona 'ana to'isave'avina 'waineye 'wa na voneni bega Faulo wata Sailasa i na 'etoyavudi.” 36 Filisimani i nagoi to'isave'avina i voneni i 'a'avana to'isave'avinanina i nago Faulo ma iana i vonedi i vo, Toveimeanidi Loma 'wainega i veimeaga a na 'etoyavumi. Bega 'asa'aiana 'wa na nagoi, kebu 'wa na kolologa.” 37 Siwe Faulo filisimani i vonedi i vo, 'Ima kebu tamu yama sakona lamuna i da veluagaiga wata kebu i da tauyema 'a da vonayavuga, we'e i fitalima 'aila'a matadie wata i bifelefelema 'a luku vanuga 'eba yogona 'waineye. 'Ima Loma 'ana tomotoga yama gabemani sauluvanidi i talabodedi. Wata 'asiau igodi nuanuadi i na vetunema givagivayega. Kebu tamu sai'afo i da lubwaineni. Toveimeanidi i lubwainedi taunidi i na maia bega i na vetunema 'a na nagoi.”

38 Bega filisimani i viladi i nagoi Loma toveimeavo 'waidie Faulo bonana i lu'ivoneyeni. Tutuyanina i nogai i nuani Faulo wata Sailasa taunidi mogitana Loma 'ana tomotoga begaidi i kololo. 39 Faifainanina toveimeanidi i nagoi Faulo ma iana 'waidie ma yadi bunumayaga i vonave'ililibu fai kebu tamu yadi sakonaga i nike-maimaigidi. Mulieta vona bikanega Faulo wata Sailasa i vonedi nuanuadi yadi 'atamana i na 'iaweni. 40 Bega Faulo wata Sailasa i tovoi i souyedi vanuga 'eba yogona 'wainega i nagoi Lidia yadi vanuge. Bei tovetumaganavo fuedi i veluagadi i 'ivaisedi velu'ase'aseyega, mulieta yadi 'atamana i 'iaweni.

  • S25 Kolos 3:16S33-34 Fol 16:15S37 Fol 22:25
Copyright information for `YML