Acts 17

Faulo ma enavo i nagoi Tesalonaika.

Faulo ma enavo Filifaiega i tauya i nagoi 'atamana 'ailuga 'waidiamo, Amififoli wata Afolonia, mulieta i le'wai Tesalonaika, ava'aibe bei Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye. Yana sauluvanina bani'odi Faulo i nago 'eba miava'autanina 'waineye, wata bei 'Aiata Veawai 'aitonu 'waidie tomotoga taiadi i ve'ikwayekwayega Yaubada yana Buki 'wainega. I kiavemageta wata i veve Iesu Keliso faifaina veviga i veluagaiga i lubwaineni, siwe mulieta i tovoi-vaitugana wafayega. Wata Faulo i vonedi i vo, Tomogonina Iesu kumanina a lulu'ivoneyeniga 'waimie, taunina Keliso Yaubada 'ana Venua'ivina.” Tomotoga 'ifwaidi yana veifufu faifaina i ve'awamogitana bega Faulo wata Sailasa 'adi 'aila'a 'waineye i luku. Tovetumaganavonidi me Guliki fuedi Yaubada 'ana tosubisubia, 'ifwaidi vevine 'adi wagava bwaikidi, wata 'ifwaidi me Diu.

Tutuyanina me Diu i 'iseni tomotoga fuedi Faulo yana vona i vetumaganedi i ve'unumagigiedi, faifainanina Diunidi i nagoi 'atamanafouye toveyaba-'avo'avovo i goledi i veifufu taiadi. I 'a'ava mulieta i nagoi 'adi 'aila'a i laugogona bega i daba i maia 'atamana matatabuna i veadagi nuanuadi Faulo wata Sailasa i na 'ive'avinidi i na miedi 'aila'a bwaikina matadie i na nikedi. Yadi nuanua i vo 'ako, Daisoni yana vanuge i miamiani,” bega i nagoi vanuganina 'waineye, saiboda i tutuwealidi siwe Faulo ma iana kebu i da veluagadiga. Fai kebu i da veluagadiga, Daisoni wata 'ifwaidi tovetumaganavo i 'ive'avinidi i yo'edi i nawedi 'atamana 'ana toveimeavo 'waidie ma yadi vegolegole i vo, Faulo ma enavo to'ivesako 'awalawa matatabuna 'waidie wata i maia yada 'atamane i vevesauluva-sakoina. Tomotoganidi Daisoni 'ana wakawaka. 'Ida me Loma yada veimea, yada kini 'aitamogana Sisa ta veve'ililibuyeni, siwe tomotoganidi yada veimea i geugeuya i vonavona tamu kini ta na subisubiai 'ana wagava Iesu.” Vonanina faifaina toveimeavo wata 'aila'a bwaikina ma yadi kamogala i toke i vegolegole. Gabemani Daisoni ma enavo 'waidiega mani i 'ewai, igodi yadi sakona tutulina, mulieta i vonedi i nagoi.

  • S1 1 Tes 2:1-2S2-3 Luk 24:26-27 Fol 9:22S6 Fol 16:20
  • S7 Luk 23:2

Faulo ma enavo igodi i da nikedi Belia 'waineye.

10 Iesu 'ana tovetumaganavo 'atamananina 'waineye i kololo Faulo wata Sailasa faifaidi, bega lovane i vetunedi i nagoi Belia. Tutuyanina i le'wai i nagoi Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye bei i veifufu tomotoga 'waidie. 11 Me Belia nuadi 'anibwekabwekadi kebu bani'odi me Tesalonaika. Ma yadi sosoana Faulo yana vona i nogai bega nuadi i magetadi. 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana Yaubada yana Buki i lulu'iawawa nuanuadi i na 'asetai Faulo i vona mogitana 'alo kebu. 12 Me Diu fuedi Faulo yana vona i vetumaganeni, 'ifwaidi me Guliki iaveta wata 'ifwaidi vevine Guliki 'adi wagava bwaikidi.

13 Tutuyanina me Diu i miamianiga Tesalonaika vala i nogai Faulo Yaubada yana Vona i lulu'ageyeni Belia 'waineye, i maia i veifufu tomotoga 'waidie nuadi i 'anidi i vo, Faulo i vevekaliemi,” bega ma yadi nuasako ma fuedie nuanuadi Faulo i na nikei. 14 Tutuyanina tovetumaganavo yadi nuanua i 'asetai, Faulo i voneni bega tomotoga 'ifwaidi taiadi i nagoi balebaleye, we'e Sailasa wata Timoti i miamiani Belia. 15 Tomotoganidi Faulo taiadi i obuga balebaleye ma fuedie i dodoga i nagoi 'atamana Adeni bei Faulo i valovei. Mulieta bega i viladi i nagoi Belia Faulo yana vona i lu'ivoneyeni Sailasa wata Timoti 'waidie nuanuana i na yogo-matayo'o i lulukamasedi Adeni.

  • S11 Ion 5:39S12 Fol 17:4S13 Fol 14:19

Faulo i ve Adeni 'waineye.

16 Tutuyanina Faulo i lulukamasedi Sailasa wata Timoti, yana yaba 'waineye kumaea fuedi i 'isedi me Adeni i 'idewadi, i nuavita tomotoganidi faifaidi fai ma yadi subia 'waidie i 'odu'odu. 17 Faifainanina 'eba miava'auta 'waineye me Diu taiadi i ve'ikwayekwayega wata mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada 'ana tosubisubia. Wata 'aiata 'aitamogana 'aitamogana 'atamanafouye, toyaba taiadi i veve'ikwayekwayega. 18 'Ifwaidi to'aseta i nagoi Faulo taiadi i veifufu, to'asetanidi 'adi 'aila'a 'ailuga i goledi Efikuliani wata Sitoika. 'Ifwaidi i vo, Faulo nuana i lugaugauya kebu i da nuanua mulieta i da vonavona,” we'e 'ifwaidi i vo, Voke i vonavona mali tomotoga yadi yaubadavo faifaidi.” Tomotoganidi i vonaga fai Faulo i lalau'age Iesu faifaina wata tovi-vaitugana wafayega faifaina.

19 Me Adeni wata 'adi wakawaka yadi nuanua bwaikina tutuya matatabuna nani 'ivau'avadi i na veveifufuyedi wata i na noganogaidi. Begaidi Faulo i naweni Aliofago Kaniselo 'waidie i voneni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai yamu ve 'ivauna wata ava'ai 'u vonevoneyeni. Yamu ve 'ifwaidi 'a bavuyedi wata nuama i voganidi. 'Adi nuanua 'waimeye 'u na kiavemagetadi.”

22 Faulo i tovoi Aliofago Kaniselo matadie i vo, 'Omi tomotoga Adeni, a 'isemi nuanuami bwaikina 'wa na vetotafalolo yami yaubadavo 'waidie. 23 A yabayaba yami 'atamane a 'isedi yami 'eba 'odu 'aitamogana 'aitamogana, wata tamu 'eba velomu a veluagai. 'Eba velomunina 'waineye kiluma a 'iseni 'ana nogaya side bani'odi.

TAMU YAUBADA KEBU 'A DA 'ASETAIGA FAIFAINA.

Yaubadanina 'wa subisubiaiga siwe 'wa bavuyeni, kumanina a lulu'ageyeni 'waimie.
24 Yaubadanina fwayafwaya wata nani matatabuna nageneye i 'eno'enoviga i 'idewadi, abama wata fwayafwaya 'adi Toveimea. We'e tomotoga vanuga 'eba velu'ui nimadiega i yogoni kebu yana 'eba miaga. 25 Tomotoga kebu 'ada fata tamu ava'ai ta na 'idewai ta na veleni, fai nani matatabuna nimanega i souyedi wata yawaida lamuna. 26 Nagami Yaubada tamu tomogo 'ana wagava Adama i 'idewai, mulieta tomia fwayafwaya fuedi i souyedi 'wainega, wata i luveyavulidi fwayafwaya matatabuna 'waineye i miamiani. Bola tomotoga kebu i da 'idewadiga, nagami 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana yadi 'eba mia wata yadi tutuya i yatodi. 27 Yaubada tomotoga i 'idewadi i na lualeni, wata 'ai'edi i na vo, 'A na veluagai,” i na 'abitufa voke i na veluagai. Siwe Yaubada kebu 'ani'iega, lilivadeye. 28 Basenadi tamu tomogo vonanina faifaina i veifufu i vo,

Fai yawaida i veleveleda ta fetofeto wata ta miamiani lilivaneye.”

Wata vonanina faifaina yami lei i kilumi i vo,

'Ida wata natunavo.”

29 Fai 'ida Yaubada natunavo, kebu ta na vo 'ako, Yaubada bani'odi kumaea todabi ma yana 'aseta 'ana kilukiluma kileu, siliba, 'alo golida 'waidiega.” 30 Basenadi Yaubada kebu i da luvematavulogimi fai yami bavu 'wainega kumaea 'wa dabidabidi 'waidie 'wa 'odu'odu, siwe 'asiau i veimea tomotoga matatabuna i na nuaviladi yadi sauluva sakoidi 'waidiega. 31 Fai 'akonadi tamu 'aiata Yaubada i venua'ivineni tomia fwayafwaya matatabuda ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda faifaina. We'e yana veimeanina tamu tomogo 'akonadi i venua'ivineni 'wainega i na mai, wata yana veimea tonovina fai yada sauluva i 'aseta-dewadi. 'Akonadi i veda bani'odi i na 'idewai fai tomogonina Iesu i sivetovoi-vaitugani wafayega.”

32 Tutuyanina tomotoga i nogai Faulo i vonavona tovi-vaitugana wafayega faifaina, 'ifwaidi i sidibidibieni, we'e 'ifwaidi i vo, Tamu tutuya 'ima nuanuama wata 'u na veveifufuyeni 'waimeye.” 33 Mulieta Faulo 'eba miava'auta i 'iaweni. 34 Tomotoga 'ifwaidi i vetumaganeni i nagoi Faulo 'waineye. Tomotoganidi 'waidiega tamu tomogo Aliofago yadi kaniselo 'wainega 'ana wagava Daionosiasi, wata tamu vavine 'adi wagava Damali.

  • S24 Fol 7:48S26 Nag 10:32, 11:9S27 Ais 55:6
  • S29 Nag 1:27 Fol 19:26S31 Ion 5:22 Fol 10:42
Copyright information for `YML