Acts 17

Faulo ma enavo i nagoi Tesalonaika.

1Faulo ma enavo Filifaiega i tauya i nagoi 'atamana 'ailuga 'waidiamo, Amififoli wata Afolonia, mulieta i le'wai Tesalonaika, ava'aibe bei Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye. 2Yana sauluvanina bani'odi Faulo i nago 'eba miava'autanina 'waineye, wata bei 'Aiata Veawai 'aitonu 'waidie tomotoga taiadi i ve'ikwayekwayega Yaubada yana Buki 'wainega. 3I kiavemageta wata i veve Iesu Keliso faifaina veviga i veluagaiga i lubwaineni, siwe mulieta i tovoi-vaitugana wafayega. Wata Faulo i vonedi i vo, Tomogonina Iesu kumanina a lulu'ivoneyeniga 'waimie, taunina Keliso Yaubada 'ana Venua'ivina.” 4Tomotoga 'ifwaidi yana veifufu faifaina i ve'awamogitana bega Faulo wata Sailasa 'adi 'aila'a 'waineye i luku. Tovetumaganavonidi me Guliki fuedi Yaubada 'ana tosubisubia, 'ifwaidi vevine 'adi wagava bwaikidi, wata 'ifwaidi me Diu.

5Tutuyanina me Diu i 'iseni tomotoga fuedi Faulo yana vona i vetumaganedi i ve'unumagigiedi, faifainanina Diunidi i nagoi 'atamanafouye toveyaba-'avo'avovo i goledi i veifufu taiadi. I 'a'ava mulieta i nagoi 'adi 'aila'a i laugogona bega i daba i maia 'atamana matatabuna i veadagi nuanuadi Faulo wata Sailasa i na 'ive'avinidi i na miedi 'aila'a bwaikina matadie i na nikedi. Yadi nuanua i vo 'ako, Daisoni yana vanuge i miamiani,” bega i nagoi vanuganina 'waineye, saiboda i tutuwealidi siwe Faulo ma iana kebu i da veluagadiga. 6Fai kebu i da veluagadiga, Daisoni wata 'ifwaidi tovetumaganavo i 'ive'avinidi i yo'edi i nawedi 'atamana 'ana toveimeavo 'waidie ma yadi vegolegole i vo, Faulo ma enavo to'ivesako 'awalawa matatabuna 'waidie wata i maia yada 'atamane i vevesauluva-sakoina. 7Tomotoganidi Daisoni 'ana wakawaka. 'Ida me Loma yada veimea, yada kini 'aitamogana Sisa ta veve'ililibuyeni, siwe tomotoganidi yada veimea i geugeuya i vonavona tamu kini ta na subisubiai 'ana wagava Iesu.” 8Vonanina faifaina toveimeavo wata 'aila'a bwaikina ma yadi kamogala i toke i vegolegole. 9Gabemani Daisoni ma enavo 'waidiega mani i 'ewai, igodi yadi sakona tutulina, mulieta i vonedi i nagoi.

  • S1 1 Tes 2:1-2S2-3 Luk 24:26-27 Fol 9:22S6 Fol 16:20
  • S7 Luk 23:2

Faulo ma enavo igodi i da nikedi Belia 'waineye.

10Iesu 'ana tovetumaganavo 'atamananina 'waineye i kololo Faulo wata Sailasa faifaidi, bega lovane i vetunedi i nagoi Belia. Tutuyanina i le'wai i nagoi Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye bei i veifufu tomotoga 'waidie. 11Me Belia nuadi 'anibwekabwekadi kebu bani'odi me Tesalonaika. Ma yadi sosoana Faulo yana vona i nogai bega nuadi i magetadi. 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana Yaubada yana Buki i lulu'iawawa nuanuadi i na 'asetai Faulo i vona mogitana 'alo kebu. 12Me Diu fuedi Faulo yana vona i vetumaganeni, 'ifwaidi me Guliki iaveta wata 'ifwaidi vevine Guliki 'adi wagava bwaikidi.

13Tutuyanina me Diu i miamianiga Tesalonaika vala i nogai Faulo Yaubada yana Vona i lulu'ageyeni Belia 'waineye, i maia i veifufu tomotoga 'waidie nuadi i 'anidi i vo, Faulo i vevekaliemi,” bega ma yadi nuasako ma fuedie nuanuadi Faulo i na nikei. 14Tutuyanina tovetumaganavo yadi nuanua i 'asetai, Faulo i voneni bega tomotoga 'ifwaidi taiadi i nagoi balebaleye, we'e Sailasa wata Timoti i miamiani Belia. 15Tomotoganidi Faulo taiadi i obuga balebaleye ma fuedie i dodoga i nagoi 'atamana Adeni bei Faulo i valovei. Mulieta bega i viladi i nagoi Belia Faulo yana vona i lu'ivoneyeni Sailasa wata Timoti 'waidie nuanuana i na yogo-matayo'o i lulukamasedi Adeni.

  • S11 Ion 5:39S12 Fol 17:4S13 Fol 14:19

Faulo i ve Adeni 'waineye.

16Tutuyanina Faulo i lulukamasedi Sailasa wata Timoti, yana yaba 'waineye kumaea fuedi i 'isedi me Adeni i 'idewadi, i nuavita tomotoganidi faifaidi fai ma yadi subia 'waidie i 'odu'odu. 17Faifainanina 'eba miava'auta 'waineye me Diu taiadi i ve'ikwayekwayega wata mali tomotoga taunidi kebu Diu Yaubada 'ana tosubisubia. Wata 'aiata 'aitamogana 'aitamogana 'atamanafouye, toyaba taiadi i veve'ikwayekwayega. 18'Ifwaidi to'aseta i nagoi Faulo taiadi i veifufu, to'asetanidi 'adi 'aila'a 'ailuga i goledi Efikuliani wata Sitoika. 'Ifwaidi i vo, Faulo nuana i lugaugauya kebu i da nuanua mulieta i da vonavona,” we'e 'ifwaidi i vo, Voke i vonavona mali tomotoga yadi yaubadavo faifaidi.” Tomotoganidi i vonaga fai Faulo i lalau'age Iesu faifaina wata tovi-vaitugana wafayega faifaina.

19Me Adeni wata 'adi wakawaka yadi nuanua bwaikina tutuya matatabuna nani 'ivau'avadi i na veveifufuyedi wata i na noganogaidi. Begaidi Faulo i naweni Aliofago Kaniselo 'waidie i voneni i vo, Nuanuama 'a na 'asetai yamu ve 'ivauna wata ava'ai 'u vonevoneyeni. Yamu ve 'ifwaidi 'a bavuyedi wata nuama i voganidi. 'Adi nuanua 'waimeye 'u na kiavemagetadi.”

22Faulo i tovoi Aliofago Kaniselo matadie i vo, 'Omi tomotoga Adeni, a 'isemi nuanuami bwaikina 'wa na vetotafalolo yami yaubadavo 'waidie. 23A yabayaba yami 'atamane a 'isedi yami 'eba 'odu 'aitamogana 'aitamogana, wata tamu 'eba velomu a veluagai. 'Eba velomunina 'waineye kiluma a 'iseni 'ana nogaya side bani'odi.

TAMU YAUBADA KEBU 'A DA 'ASETAIGA FAIFAINA.

Yaubadanina 'wa subisubiaiga siwe 'wa bavuyeni, kumanina a lulu'ageyeni 'waimie.
24Yaubadanina fwayafwaya wata nani matatabuna nageneye i 'eno'enoviga i 'idewadi, abama wata fwayafwaya 'adi Toveimea. We'e tomotoga vanuga 'eba velu'ui nimadiega i yogoni kebu yana 'eba miaga. 25Tomotoga kebu 'ada fata tamu ava'ai ta na 'idewai ta na veleni, fai nani matatabuna nimanega i souyedi wata yawaida lamuna. 26Nagami Yaubada tamu tomogo 'ana wagava Adama i 'idewai, mulieta tomia fwayafwaya fuedi i souyedi 'wainega, wata i luveyavulidi fwayafwaya matatabuna 'waineye i miamiani. Bola tomotoga kebu i da 'idewadiga, nagami 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana yadi 'eba mia wata yadi tutuya i yatodi. 27Yaubada tomotoga i 'idewadi i na lualeni, wata 'ai'edi i na vo, 'A na veluagai,” i na 'abitufa voke i na veluagai. Siwe Yaubada kebu 'ani'iega, lilivadeye. 28Basenadi tamu tomogo vonanina faifaina i veifufu i vo,

Fai yawaida i veleveleda ta fetofeto wata ta miamiani lilivaneye.”

Wata vonanina faifaina yami lei i kilumi i vo,

'Ida wata natunavo.”

29Fai 'ida Yaubada natunavo, kebu ta na vo 'ako, Yaubada bani'odi kumaea todabi ma yana 'aseta 'ana kilukiluma kileu, siliba, 'alo golida 'waidiega.” 30Basenadi Yaubada kebu i da luvematavulogimi fai yami bavu 'wainega kumaea 'wa dabidabidi 'waidie 'wa 'odu'odu, siwe 'asiau i veimea tomotoga matatabuna i na nuaviladi yadi sauluva sakoidi 'waidiega. 31Fai 'akonadi tamu 'aiata Yaubada i venua'ivineni tomia fwayafwaya matatabuda ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda faifaina. We'e yana veimeanina tamu tomogo 'akonadi i venua'ivineni 'wainega i na mai, wata yana veimea tonovina fai yada sauluva i 'aseta-dewadi. 'Akonadi i veda bani'odi i na 'idewai fai tomogonina Iesu i sivetovoi-vaitugani wafayega.”

32Tutuyanina tomotoga i nogai Faulo i vonavona tovi-vaitugana wafayega faifaina, 'ifwaidi i sidibidibieni, we'e 'ifwaidi i vo, Tamu tutuya 'ima nuanuama wata 'u na veveifufuyeni 'waimeye.” 33Mulieta Faulo 'eba miava'auta i 'iaweni. 34Tomotoga 'ifwaidi i vetumaganeni i nagoi Faulo 'waineye. Tomotoganidi 'waidiega tamu tomogo Aliofago yadi kaniselo 'wainega 'ana wagava Daionosiasi, wata tamu vavine 'adi wagava Damali.

  • S24 Fol 7:48S26 Nag 10:32, 11:9S27 Ais 55:6
  • S29 Nag 1:27 Fol 19:26S31 Ion 5:22 Fol 10:42
Copyright information for `YML