Acts 18

Faulo ma enavo i nagoi Kolinita.

1Faulo i souyeni Aliofago Kaniselo 'wainega, mulieta Adeni i 'iaweni i nago 'atamana Kolinita. 2Tutuyanina 'waineye, me Loma yadi toveimea bwaikaotogina Sisa Kaladiu i veimea me Diu matatabudi 'atamana Loma i na baileni, i na nagoi mali 'awalawa 'waidie. Bega tamu Fonito tomogina 'ana wagava Akwila ma yana vavine Filisila i tovoi i nago Kolinita. Bei Faulo i veluagadi 'waidie i miamia yadi vanuge, ma fuedie 'aisaya bunudi i 'iagiagila lau'weta faifaidi, bega mali tomotoga i na kimwanedi. Folovanina basenadi Faulo yana folova. 4Me Diu yadi 'Aiata Veawai 'aitamogana 'aitamogana 'waidie, Faulo i lukuluku yadi 'eba miava'auta 'waineye, me Diu wata Guliki taiadi i veve'ikwayekwayega, nuanuana matatabudi i na vetumagana Iesu 'waineye.

5Faulo i miamia Kolinita, nika Sailasa wata Timoti i le'wai Masidonia 'wainega. Tutuyanina 'waineye Faulo 'iagiagila i baileni, yana tutuya matatabuna i tauyeni i lalau'agemo wata i veve Iesu faifaina, taunina mogitana Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina. 6Me Diu fuedi yana vona i vedumwe'ai'aieni i vona-awadamana Faulo 'waineye, bega 'ana kaleko i sibutubutuya fwayafwaya i na 'anita'idi matadie, yadi 'eba 'isa kebu wata bei i na lalau'age. Wata i vonedi i vo, 'Omi taunimi, yau kebu. 'Ai'edi ma yami sakona 'wa na luku 'ai-'ala'alase, kebu 'wa na 'uvanikuga. 'Asa'aiana, tutuya de'e a na bailemi a na lalau'age mali tomotoga kebu Diu 'waidie.”

7Begaidi i tovoi i 'iawedi i nago Taito Iusito yana vanuge bei i miamia. Tomogonina kebu Diu, siwe Yaubada 'ana tosubisubia, we'e yana vanuga, 'eba miava'auta lilivaotogineye. 8'Eba miava'autanina 'ana to'edakumeta 'ana wagava Kilisifasi ma yana 'aila'a matatabudi i vetumagana Toveimea Iesu 'waineye. Wata tomotoga fuedi Kolinita 'waineye Vala Iesu faifaina i nogai i vetumagana wata i bafitaiso.

9Tamu lovane 'Auvea i souyeni Faulo 'waineye 'wa da vo i da 'enoneganega i voneni i vo, Yau 'amu 'weabu bega kebu 'u na kolologa tomotoga 'waidie. 'U na veveifufu Vala 'Atumaina faifaina, kebu 'u na 'ailove. Kebu tamu aitoi 'ana fata i na nikemu fai fuedi 'atamana de'e 'waineye yaku tomotoga.” 11Faulo 'Auvea yana vona i nogai begaidi i miamia malamala 'aitamogana wata weta'i 6, tomotoga 'waidie i veve Yaubada yana Vona.

  • S3 1 Kol 4:12S5 Fol 17:14-15S6 Fol 13:46S9 1 Kol 2:3

Gabemani Faulo i 'ivaiseni.

12Tutuyanina Galio i vetoveimea Guliki yadi 'awalawa 'waineye, me Diu fuedi yadi nuanua 'aitamogana 'wainega i tovoi Faulo i 'ive'avini i mieni 'eba vonayavuga 'waineye. 13I vo, Tomogo de'e nuanuana i na lukakadeda bega Yaubada ta na subisubiai, siwe kebu yada sauluva bani'odi yada veimea i geugeudi.” 14Faulo igodi i da veifufu, nika Galio ma yana nuasako i veifufu-matayo'o me Diu 'waidie. I vo, 'Ai'edi Faulo sai'afo i da vekali wata 'ai'edi tamu yana sakona bwaikina i lubwaineni bonami a da nogai. 15We'e kebu 'wa da ve'ikwayekwayega me Loma yama veimea faifaidi, 'wa ve'ikwayekwayega-maimaiga nani siaidi faifaidi, bani'odi wagava, vona, wata yami ve'etoboda-'avo'avovo. Yau naninidi kebu 'adi toveimea, 'omi taunimi.” 16Bega tolugaviavo i vonedi tomotoganidi i sogiedi 'eba vonayavuga 'wainega. 17I sousouyedi nika yadi 'eba miava'auta 'ana to'edakumeta 'ana wagava Sosideni i veluagai, i 'ive'avini bei vanuga 'awaneye i nikei. Galio i 'isedi kebu tamu sai'afo i da 'ikasikasisi faifaina.

  • S14-15 Fol 25:18-19

Faulo i vilai i nago Anitioki.

18'Aiata fuedi nagedie Faulo i miamia Kolinita tovetumaganavo taiadi. Yana tauya 'waineye enavo 'waidie i 'alanuai, mulieta i nago 'atamana Senikilia. Basenadi Faulo i vona'awaufaufa Yaubada 'waineye tamu nani faifaina bega yana tugusa nava'auna kebu i na boboi bani'odi Diu yadi sauluva. Bei Senikilia 'waineye, vona'awaufaufanina 'ana tutuya i 'a'ava, begaidi nava'auna i boboi. Mulieta Akwila ma yana vavine Filisila taiadi i nagoi tamu waka i veluagai i nunago Silia, bei i dodoga i nagoi. 19Tutuyanina i luku Efeso, Faulo i nago Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye i luku taiadi i ve'ikwayekwayega. I voneni nuanuadi taiadi sai'afo i na yogomia siwe kebu i da nogaya. Tutuyanina i tautauya i vonedi i vo, 'Ai'edi Yaubada nuanuana, a na vilaku a na mai 'waimie, we'e 'ai'edi kebu nuanuana, kebu a na maiga.” Efeso 'waineye, bei Akwila ma yana vavine i 'iawedi Faulo 'aisena i dodoga i nago Sisalia.

22Tutuyanina i le'wa i laka Ielusalema tovetumaganavo i 'isedi wata taiadi i veifufu. 'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, mulieta i 'iawedi i nago Anitioki. 23Tutuyanina Anitiokiega i tauya i nago 'atamana fuedi 'waidiamo 'awalawa Galetia wata Filigia nagedie. Tovetumaganavo 'adi 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana i fogedi taiadi i veveifufu bega yadi vetumagana i na vetoketoke.

  • S19 Fol 17:17S21 Fol 19:1 Iem 4:15

Faulo yana lauvivila 'ana vetonu i velamu.

24Tamu tomogo Diu 'ana wagava Afolosa, 'ana tuvada 'atamana Alekisanidilia Itifita nageneye i mai Efeso bei i miamia. Tomogonina yana lau'age 'adi nogaya 'atumaidi wata Yaubada yana Buki i 'aseta-'atumaia. 25Tutuyanina i miamia Itifita nageneye Ioni Tobafitaiso ifufuna i nogai wata Iesu Valana 'Atumaina i vetumaganeni. Ma yana toketokena wata ma yana sosoana i veveifufu Iesu faifaina wata ve tonovina 'wainega i veve tomotoga 'waidie, siwe Ioni yana bafitaiso 'aisena i 'asetai. 26Tamu tutuya ma yana venuafoufa'ala i lalau'age me Efeso yadi 'eba miava'auta 'waineye nika Akwila ma yana vavine i nogai. Bega i vagavaia i naweni yadi vanuge nani matatabuna Yaubada yana 'Eda'eda faifaina i veifufu-deweni 'waineye.

27Afolosa nuanuana i na nago me Guliki yadi 'awalaweye, bega tovetumaganavo Efeso 'wainega lubulubu i kilumi 'ana awave'atumai faifaina ediavo me Guliki 'waidie, Afolosa i na 'isave'avini faifaina. We'e me Guliki fuedi basenadi Yaubada ma yana nuakalikali i 'ivaisedi bega i vetumagana Iesu 'waineye. Tutuyanina Afolosa i le'wa, tomotoganidi i veluagadi bega yana lau'age 'wainega yadi vetumagana i vetoketoke. 28'Aila'a bwaikina matadie, Diu taiadi i ve'ikwayekwayega Yaubada yana Buki 'wainega mogitana i ve Iesu taunina Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina, we'e me Diu kebu 'adi fata yana vona i na tutuli.

  • S24 1 Kol 3:5S25 Fol 19:3S28 Fol 9:22
Copyright information for `YML