Acts 19

Faulo i lau'age Efeso 'waineye.

1Tutuyanina Afolosa i miamia Kolinita, Faulo 'awalawa Galetia wata Filigia kamwadiamo i nago Efeso i le'wa bei Iesu 'ana tovetumaganavo i veluagadi. 2Faulo i velutoliedi i vo, Tutuyanina 'wa vetumagana Iesu 'waineye, 'Anu'anunu 'Atumaina i agemi 'alo kebu?” Yana velutoli i tutuli i vo, 'Anu'anununina 'Atumaina ava'ai? Kebu tamu sai'afo 'a da 'asetaiga.” 3Wata Faulo i vo, Vetuma tutuyanina 'wa bafitaiso, aitoi yana ve 'waineye 'wa vetumagana?” I vo, Ioni Tobafitaiso yana ve 'waineye 'a vetumagana.” 4Faulo i vonedi i vo, Basenadi tomotoga yadi sakona i vedumwe'ubu'ubusedi, Ioni i bafitaisodi yadi nuavilana Yaubada 'waineye 'ana tugusa. Siwe wata Ioni i vonedi i vo, Bola tamu tomogo i mimai, taunina Iesu 'wa na vetumaganeni.” 5Faulo yana vona i nogai bega tovetumaganavonidi wata i bafitaiso Iesu 'ana wagavayega. 6I 'a'avana, Faulo nimana i yatoi 'waidie bega 'Anu'anunu 'Atumaina i agedi, nika 'Anu'anunu 'Atumaina yana 'alavelevelena 'wainega i vonavona, bonanidi basenadi kebu i da 'asetadiga 'waidiega, wata Yaubada yana Vona i lu'ivoneyeni. 7Tomotoganidi 'Anu'anunu 'Atumaina i agediga matatabudi bani'odi 12.

8Weta'i 'aitonu nagedie Faulo i lukuluku me Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye ma yana venuafoufa'ala tomotoga taiadi i ve'ikwayekwayega. Nuanuana bwaikina Yaubada yana veimea tomotoga 'waideye me Diu i na 'aseta-'atumaia wata i na vetumaganeni. 9Siwe 'ifwaidi nuadi i 'amalakibu kebu nuanuadi i na vetumagana, 'aila'a matadie i vona-awadamana Toveimea Keliso wata yana 'Eda'eda tomotoga faifaida 'waidie. Faifainanina Faulo ma enavo tomotoganidi i 'iawedi i nagoi Tilanasa yana vanuga sikulu 'waineye, bei 'aiata 'aitamogana 'aitamogana i veve 'waidie. 10Faulo i veve malamala 'ailuga nagedie, bega me Diu wata mali tomotoga matatabudi i miamianiga 'awalawa Eisia nageneye Toveimea Iesu Valana i nogai.

  • S1 1 Kol 3:6S2 Fol 2:38, 8:15-16S4 Mad 3:11
  • S9 Fol 19:23

Sikiva natunavo igodi nuanuadi i na vona yaiaina i na 'awa'a'idi.

11Yaubada Faulo i 'ivaiseni bega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi. 12Faulo kebu yogo 'wainega i da 'ive'atumaiga, siwe 'ai'edi tovetumaganavo 'ifwaidi nuanuadi i na 'ive'atumai, Faulo 'ana kaleko i veleveledi i nunaweni bega toviga kalekonina 'wainega i 'a'abitonovidi i veve'atumai wata yaiaina i 'a'awa'a'idi.

13We'e 'ifwaidi me Diu tokweli kebu i da vetumagana Iesu 'waineye siwe taunidi yadi nuanuayega 'atamana fuedi 'waidie i nunagoi i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi. Yadi nuanua i vo, 'Ai'edi Iesu 'ana wagava ta na 'inanai, bonada kasikasisina.” Begaidi tomotoga yaiaina i agediga i vonevonedi i vo, Tomogonina Iesu faifaina Faulo i vevega, 'ana wagavayega a vonemi 'wa 'awa'a'imi.” 14Tamu me Diu yadi tovelomu 'adi to'edakumeta 'ana wagava Sikiva natunavo matatabudi 7 wata de'e bani'odi i vonavona yaiaina i 'a'awa'a'idi. 15Siwe tutuyanina Iesu 'ana wagava i 'inanai, yaiaina i vonedi i vo, Iesu a 'asetai wata Faulo, siwe 'omi egavo?” 16Bega tomogonina yaiaina i ageiga i tovoi tomotoganidi 'adi 7 i 'ive'avinidi i toke i nikedi. 'Adi kaleko i silabulabu'idi bega ma 'adi dayaga i ve'aladegadega konekonedi.

17Me Diu wata mali tomotoga fuedi i miamiani Efeso, vala i nogai i ve'alakolokololo begaidi Toveimea Iesu 'ana wagava i ve'ililibuyeni bwaikina. 18Iesu 'ana tovetumaganavo fuedi i maia ediavo tovetumaganavo matadie yadi sakona 'waidiega i nuaviladiga faifaidi i lu'ivona. 19We'e 'ifwaidi taunidi basenadi tovebalau, tokweli wata tolu'afo'a, yadi yogo wata 'adi 'afo'a 'adi buki bei i kilumidiga i va'augidi 'atamanafouye i kabunidi. Bukinidi 'adi tutula i lu'iawawadi lubulubu 50,000.
'Ana mogitana me Guliki yadi mani Dalakima 50,000. Dalakima 'aitamogana 'aiata 'aitamogana 'ana folova 'ana tutula.
20Naninidi valadi tomotoga fuedi i 'asetai bega Iesu Valana 'Atumaina i vebwaika i nago mali tomotoga 'waidie bega 'ifwaidi wata i vetumagana Iesu 'waineye.

  • S11 Fol 14:3S12 Fol 5:15S15 Mak 1:24S19 VeL 18:10-12

Me Efeso i daba Faulo faifaina.

21'Adi 'afo'a 'adi buki wata yadi yogo i kabunidi i 'a'avana, Faulo i nuanua nuanuana i na nago 'awalawa Masidonia wata Gulisi 'waidiamo bega i na nago Ielusalema. Wata Faulo i vo, Ekwavo Ielusalema 'waineye a na fogedi, mulieta a na nago Loma.” 22Begaidi Faulo 'ana to'aivaitavo 'adi wagava Timoti wata Elasitasi i vonedi i kumeta Masidonia, we'e taunina sai'afo i yogomia 'awalawa Eisia bola i na nago.

23Tutuyanina 'waineye tomotoga fuedi Efeso 'waineye i vetumagana Iesu 'waineye, faifainanina mali tomotoga i nuasako bwaikina 'waidie. 24Yadi nuasako lamuna side bani'odi. Efeso 'waineye tamu yaubada-vekavekali 'ana wagava Daiana tomotoga ma yadi subia i 'odu'odu 'waineye bega 'ana tosubianidi vanuga 'eba velu'ui bwaikina i yogoni faifaina. We'e tamu tomogo 'ana wagava Dimitilasi siliba i dabidabidi vanuga 'eba velu'uinina 'ana 'isa'isa bani'odi. Tomotoga i kimwakimwanedi 'waidie i 'odu'odu bega Dimitilasi ma 'ana to'aivaitavo mani bwaikina i veveluagai. 25Tomotoga fuedi Daiana i baibaileni Iesu 'waineye i vevetumagana, faifainanina to'idabidabi matatabudi Dimitilasi i goleva'augidi i vonedi i vo, Ekwavo, 'akonadi 'wa 'asetai yada folova de'e 'wainega mani bwaikina ta veveluagai. 26Siwe kumanina Faulo yana sauluva 'akonadi 'wa 'iseni wata 'wa nogai i vonavona Daiana wata yada yaubadavo kebu yaubada mogitana fai tomotoga nimadega ta 'idewai. We'e de'e bei Efeso 'waineye, wata 'awalawa Eisia sai'afoga matatabuna nageneye, fuedi i ve'awamogitana Faulo yana vona faifaina. 27A kololo i na nunago yada folova i na 'ivesakoi bega mani ta veveluagadiga i na 'ailove, wata yada yaubada Daiana faifaina a kololo. Taunina me Eisia wata tomia fwayafwaya matatabudi i subisubiaiga voke yana toketokena i na mwea wata yana vanuga 'eba velu'ui i na venani-'avo'avovo.”

28Fuedi i nogai yana vona ma yadi nuasako i vegolegole i vo, 'Ida me Efeso yada yaubada Daiana toketokena.” 29Bega tomotoga 'ifwaidi i nogai wata bani'odi i vegolegole 'atamananina matatabuna bani'odi 'oluga. Tomotoga matatabudi i ve'ililide i nagoi yadi 'eba miava'auta 'waineye, Faulo 'ana 'weabu 'adi 'ailuga Masidonia 'wainega i 'ive'avinidi i nawedi, 'adi wagava Gaiasa wata Alisitako. 30Faulo taunina nuanuana matadie i na veifufu, siwe tovetumaganavo i kololo i talabodebodeni. 31Wata Faulo enavo 'ifwaidi, taunidi gabemani, vala i vetunei 'waineye i vo, Kebu nuanuama 'eba miava'auta 'waineye 'u na lukuga.”

32'Eba miava'autanina nageneye tomotoga 'ifwaidi i vevegolegole nani 'aitamogana faifaina, wata 'ifwaidi i vevegolegole nani tulidi tulidi faifaidi, we'e sai'afo matatabudi yadi va'auta lamuna kebu i da 'asetaiga. 33Me Diu tamu tomogo 'ana wagava Alekisana i lukakadeni i tovoi 'aila'a matadie. 'Aila'anidi i 'iseni i vo, Voke kumanina, taunina daba lamuna.” Tomogonina igodi i da ve'ewa matadie wata nuanuana nimanega i na talabodedi i na ve'wada siwe tutuyanina i 'isa'inanai taunina tomogo Diu, Daiana 'waineye kebu i da subisubiaga, ma yadi nuasako i vegolegole bonadi bwaikinega 'awasasa 'ailuga nagedie i vo, 'Ida me Efeso yada yaubada Daiana toketokena.”

35Mulieta kaniselo yadi kalaka 'ana fata 'aila'a i talabodedi bega i tovoi matadie i vo, Ekwavo me Efeso, 'wa ve'wada a na vonemi. Yada 'atamana nageneye yada yaubada Daiana toketokena yana vanuga 'eba velu'ui wata yana kileu tabu basenadi i 'anita'ia abamega ta 'i'isave'avinidi. Wata tomotoga matatabudi nani de'e i 'asetai. 36Kebu tamu aitoi 'ana fata i na awave'eve'eweni naninidi yada 'atamane i 'eno'enovi, bega 'asa'aiana 'wa 'ailove, kebu 'wa na lu'avo'avovo nagami 'wa na venua'ivina-'atumai. 37Faulo enavo kebu yada yaubada i da awavesakoyeniga wata kebu i da vainagoga yada vanuga 'eba velu'ui 'wainega siwe 'wa 'ive'avina-maimaigidi 'wa miedi. 38'Ai'edi Dimitilasi ma yana tofolovavo nuanuadi tamu tomogo i na vevitai, 'adi fata i na naweni 'eba vonayavuga 'waineye bei toveimea matadie i na vonayavuga. 39We'e 'ai'edi 'omi kebu ma yami sosoana wata tamu nuanua 'waimie, yada toveimea gabemani 'adi fata tomotoga matatabuda i na goleva'augida, nuanuananina ta na sivetovetonovi. 40'Asiau 'wa daba, faifainanina voke Loma gabemani veimea vitana i na veleda. Bani'odi ta na veifufuyedi fai yami daba kebu lamunaga? 41'Asa'aiana, 'wa 'ailove. 'Wa nagoi yami vanuge.”

  • S21 Lom 1:13S26 Fol 17:29S29 Fol 27:2
Copyright information for `YML