Acts 2

'Anu'anunu 'Atumaina yana mai.

1Iesu yana tovi-vaitugana mulieta 'aiata 50 i 'a'ava, Diu yadi Sakali Fenitikosi 'ana tutuya i le'wa. 'Aiatanina 'waineye Iesu 'ana tovetumaganavo fuedi i va'auta 'eba mia 'aitamogana 'waineye. 2I miamiani nika abamega kaukau bani'odi butu'aina bwaikaotogina i nogai vanuga matatabuna i susuli. 3Fuedi tamu nani i 'iseni bani'odi 'ai meana i souyedi i obuobu tomotoga 'aitamogana 'aitamogana i 'abitonovidi. 4'Anu'anunu 'Atumaina tovetumaganavo matatabudi i agedi begaidi 'aitamogana 'aitamogana yana 'alavelevelena 'wainega i vonavona, bonanidi basenadi kebu i da 'asetadiga 'waidiega.

5Ielusalema 'waineye Diu fuedi i miamiani Yaubada 'ana tove'ililibu i maia 'awalawa tulidi 'waidiega. 6Tutuyanina kaukau butu'aina i nogai Diunidi i ve'ilililide i nagoi bei tovetumaganavo i miamianiga 'waineye. 'Aitamogana 'aitamogana bonana i nogai nuadi i voganidi. 7Nuadi i 'ewai bega i vo, Tomotoganidi i vonavonaga, matatabudi 'awalawa Galili 'wainega i maia. 8Bani'odi i munega mali vona i 'asetadi, fai 'aitamogana 'aitamogana bonada ta noganogai? 9'Ifwaida me Falidia, me Midia, me Ilamu wata 'ifwaida Mesafotemiayega ta maia. 'Ifwaida me Iudia, 'ifwaida me Kafadosia, 'ifwaida me Fonito wata 'ifwaida me Eisia. 10'Ifwaida ta maia Filigia wata Famifilia 'waidiega, 'ifwaida Itifita 'wainega, wata 'awalawa Libia Sailini lilivanega, wata 'ifwaida Loma 'wainega ta maia. 11'Ifwaida Diu mogitana we'e 'ifwaida tulida siwe ta ve-Diu. Wata 'ifwaida Kilitiega 'ifwaida Aleibiayega. Matatabuda ta maia 'awalawa tulina tulina 'waidiega siwe nani bwaikidi Yaubada i 'idewadi 'aitamogana 'aitamogana bonadega i vonavona ta noganogaidi.” 12Nuadi i voganidi bega 'aitamogana 'aitamogana i velutolitoli i vo, Bani'odi i munega? 'Ana 'aseta ava'ai?” 13We'e tomotoga 'ifwaidi tovetumaganavo i sidibidibiedi igodina ufa toketokena i da yemu nuadi i da lugaugaudi bega i da vona-'avo'avovo.

  • S1 VeL 16:9-11S3 Mad 3:11 Ion 3:8S4 Ion 14:17 Fol 4:31; 10:44-46
  • S11 Ve 7:9

Fita yana lau'age.

14Fita yadi vona i nogai, enavo 11 taiadi i tovoi bega Fita bonana bwaikinega 'aila'a i vonedi i vo, Ekwavo, fuemi 'wa miamiani Ielusalema 'waineye wata 'awalawa Iudia nageneye, 'wa ve'wada naninina i souyeniga a na kiavemagetai. 15Yami nuanua 'wa vo 'ima ufa toketokena 'a yemu bega nuama i lugaugaudi. Siwe kebu, de'e bola 'awa'awai, yada sauluva kebu 'awa'awaie ta da yemuyemu. 16We'e mogitana, basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona Ioeli i vona-vagata vonanina i kilumi ava'ai 'wa 'ise'iseni faifaina.

17Yaubada i vo, Sai'afoga fwayafwaya 'ana 'eba ve'a'ava 'waineye, 'Anu'anunuku tomia fwayafwaya fuedi a na veledi bega i na agedi. Natumiavo i na vona-vagata ava'ai 'awaie i na souyediga faifaidi, 'au'auveavo wata tubuvauvau nani fuedi a na vedi 'enoneganega 'waidiega.

18Wata bani'odi 'aiatanidi 'waidie, yaku tofolovavo iavetadi wata vevinedi 'Anu'anunuku a na veledi bega yaku Vona i na lu'ivoneyedi.

19Tugusa a na vedi abame, inala i na dudubali wata weta'i i na yamota bani'odi dayaga. Fwayefwayeye 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a na 'idewadi bani'odi dayaga, 'ai-'ala'alata, wata lufwa bwaikina i na 'isedi, mulieta 'Auvea i na souyeni. 'Aiatanina 'waineye fuedi i na kololo 'Auvea yana toketokena wata yana 'ai'aiwabu magemagetadi faifaidi.

21Tutuyanina 'waineye egavo nuanuadi 'aivaita, Yaubada 'waineye i na vegole nika i na 'ita'ita'iedi.”

22Wata Fita i vo, Me Isileli a na vonemi, side bani'odi. Iesu Nasalediega faifaina a vonavona. 'Akonadi 'wa 'asetai taunina 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i 'idewadi matamie, naninidi toketokedi 'waidiega Yaubada i vemi veimea Iesu i veleni. 23Tomogonina to'etogiluva i 'aniveleneni 'waimie we'e 'omi 'wa tauyeni tosakona 'waidie i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye. Nagami Yaubada yana nuanua i 'idewai wata i 'asetai naninidi i na souyedi bega i tauyeni Iesu i mai i wafa. 24Wafa 'ana veviga 'wainega Yaubada i 'ita'ita'ieni i sivetovoi-vaitugani, fai kebu 'ana fata wafa i na kiave'avina-vagaseni. 25Basenadiotoga Kini Devida i vona-vagata vonanina i kilumi Iesu yana vona Yaubada 'waineye i vo,

A 'asetai 'Auvea tutuya fuedi 'aku 'weabu i miamia 'aku 'atagiega. Yaubada toketokena i 'i'ivaiseku bega kebu a na be'u vita 'waidie.

26Faifainanina ma yaku sosoana a subisubia. Tutuyanina a na wafa a 'asetai a na ve'atumai, avinodi 'anunuku i na nago towafa yadi 'eba mia 'waineye siwe kebu 'u na baileku bega a na wafaotoga. Yau yamu Tofolova Magemagetaku kebu 'u na tauyeku bega tomogoku i na bokana.

28Mia-vagata 'ana 'eda 'akonadi 'u veku wata matamuye yamu toketokena 'wainega a na sosoana bwaikina.”

29Ekwavo, de'e a na kiavemageta tubuda Kini Devida faifaina. Basenadiotoga i wafa i tavuni, 'ana taumata tutuya fuedi ta 'ise'iseni bega ta 'asetai kebu i da vona-vagata taunina faifaina. 30Tutuyanina Kini Devida ma yawaineye, taunina Yaubada yana tolu'ivona, i 'asetai Yaubada yana vona'awaufaufa 'waineye bola yana 'aila'a 'wainega tamu tubuna Yaubada i na sivetovoia i na ve-kini taunina bani'odi. 31Fai Devida i 'asetai bola ava'ai Yaubada i na 'idewai bega Keliso, taunina Yaubada 'ana Venua'ivina, yana tovi-vaitugana faifaina i vona-vagata i vo,

Yaubada kebu i na baileni towafa yadi 'eba mia 'waineye, wata tomogona kebu i na bokana.”

32Tomogonina taunina Iesu, Yaubada wafayega i sivetovoia, matatabuma matamega 'a 'iseni. Yaubada i silakai veimea i veleni i miabui 'ana 'atagiega, wata 'Anu'anunu 'Atumaina i veleni basenadi bani'odi Tamana i vona'awaufaufa 'waineye. 'Anu'anununina Tamada Iesu i veleniga, 'asiau wata 'ima i velema i agema, 'akonadi 'wa 'iseni wata 'wa nogai. 34Iesu ma tomogona i laka abame we'e Devida kebu, begaidi ta 'asetai Devida i vona-vagata tamu tomogo faifaina i vo,

Yaubada i vona 'aku Toveimea 'waineye i vo,

Veimea a velemuga bega 'u na miabui 'aku 'atagiega,

I na nagoga 'amu gaviavo a na leodi bega 'u na veveimeyedi.”

36Wata Fita i vona 'aila'a 'waidie i vo, 'Ida me Isileli fueda ta na 'aseta-'atumaia Toveimeanina i voneyeniga taunina Iesu siwe yami veimea 'wainega i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye, Yaubada i silakai bega 'ana Venua'ivina wata 'ada Toveimea.”

  • S22 Ion 3:2S23 Fol 4:27,28S25-28 Same 16:8-11
  • S29 1 Kin 2:10 Fol 13:36S30 Same 132:11S31 Same 16:10
  • S32-33 Fol 1:4,8, 7:55,56 1 Fit 3:22S34-35 Same 110:1

'Aila'a bwaikina i vetumagana Iesu 'waineye.

37Tutuyanina tomotoga Fita bonana i nogai nuafoudi i veviga bwaikina, tomata'aulelevo i velutoliedi i vo, Emavo, bani'odi 'a na munega?” 38Fita i vo, 'Aitamogana 'aitamogana 'wa na nuavilami yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi wata 'wa na bafitaiso Iesu Keliso 'ana wagavayega bega Yaubada yami sakona i na nuatavunidi wata 'Anu'anunu 'Atumaina i na velemi. 39Basenadi Yaubada i vona'awaufaufa 'Anu'anunu 'Atumaina i na veleda, wata vona'awaufaufanina i na damana natudavo 'waidie wata egavo i miamiani 'ani'ie 'Auvea yada Yaubada i na goledi i na nagoi 'waineye.”

40Wata 'ifwaidi vona 'waidiega i velu'ase'asedi i vo, Bola Yaubada tosakona fuedi i na luvematavulogidi bega yadi sauluva sakoidi 'wa na bailedi nika taunimi 'wa na 'ita'ita'iemi.” 41'Aiatanina 'waineye tomotoga bani'odi 3000 Fita yana vona i vetumaganeni, i bafitaiso i luku tovetumaganavo 'adi 'aila'a 'waineye.

  • S37-38 Fol 16:30-33S39 Efe 2:12,13,17S41 Fol 4:4; 5:14

Iesu 'ana tovetumaganavo yadi sauluva.

42Tutuya fuedi tovetumaganavo taunidi i tauyedi tomata'aulelevo yadi ve 'waidie, i veveiana, Yaubada 'waineye i vevelu'ui, wata Iesu 'ana 'eba nuave'avina faifaina ma fuedie i 'ani'ani. 43Matatabudi ma yadi kololo Yaubada i ve'ililibuyeni, we'e tomata'aulelevo 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i 'idewadewadi tomotoga matadie. 44Tovetumagananidi matatabudi i veveiana wata nani 'ifwaidi 'waidiega i veve'ivaivaita. 45Yadi kukua i vekimwaneyedi, tutulidi i 'ewadi wekowekoma i veledi 'aitamogana 'aitamogana yana nuanua 'ana fata bani'odi. 46'Aiata 'aitamogana 'aitamogana matatabudi i mimiava'auta vanuga 'eba velu'ui 'waineye, wata yadi vanuge ma yadi sosoana wata ma yadi nuaobu i 'a'aniluvetubama bega Iesu i na nuave'avini. 47Yaubada i subisubiai we'e tomotoga 'ifwaidi yadi sauluva i 'iseni nuadi i 'ewai i ve'ililibuyedi. 'Aiata 'aitamogana 'aitamogana tovetumaganavo 'adi 'aila'a i vevebwaika fai egavo Iesu Valana i vetumaganeni 'Auvea i 'ita'ita'iedi i lukuluku 'adi 'aila'a 'waineye.

  • S43 Fol 5:11,12S44-45 Fol 4:32-35S46 Luk 24:53
  • S47 Fol 6:7; 11:21,24
Copyright information for `YML