Acts 21

Faulo i nago Ielusalema.

Ma yama nuavita 'a 'alanuai me Efeso 'waidie i 'a'avana nika 'a silakata tonovima 'a nagoi Imula Kosa. I 'atai Kosa 'wainega 'a silakata 'a nagoi 'a le'wa Imula Losa, wata bega 'a silakata 'a nagoi 'a le'wa 'atamana Fetala. Bei tamu waka 'a veluagai i nunago 'awalawa Finisia bei 'a dodoga 'a nagoi. 'A nagoi, 'a le'wa Imula Saifilosi lilivaneamo siwe 'ama wamayega 'a yatoi tonovima 'a nagoi 'awalawa Silia. 'A luku 'atamana Taia bei kukua i siobuyedi. 'Atamananina 'waineye Iesu 'ana tovetumaganavo 'a veluagadi taiadi 'a miamiani wiki 'aitamogana. 'Anu'anunu 'Atumaina i vedi Faulo veviga bwaikina i na veluagai bega i talabodebodeni kebu i na nago Ielusalema, siwe wikinina i 'a'ava, 'a tovoi 'a tauya. Ma yadi vevinevo wata natudiavo taiadi ma fuema 'a obu balebaleye bei 'agema 'a vetufano'uyedi 'a velu'ui Yaubada 'waineye. Velu'uinina i 'a'avana, i 'alanuaima wata 'a 'alanuaidi mulieta 'a dodoga wakeye we'e i viladi i nagoi yadi vanuge.

Wata Taia 'wainega 'a silakata 'a nagoi 'a le'wa 'atamana Tolemesi, tovetumaganavo 'a veluagadi 'a vekaiwa 'waidie, bei taiadi 'a miamiani 'aiata 'aitamogana. I 'atai bega 'a tauya 'a nagoiga nika 'a le'wa Sisalia. 'A le'waga 'a nagoi Filifi yana vanuge bei taiadi 'a miamiani. Taunina tomogonina ma enavo 6 basenadi Ielusalema 'waineye tovetumaganavo i venua'ivinedi bega 'ani'ani i na 'i'isave'avinidi wata taunina tolau'age Iesu Valana 'Atumaina faifaina. We'e natunavo 4 ne'e'elidi taunidi Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivonavo.

10 'Aiata 'ifwaidi taiadi 'a miamiani nika tamu Yaubada yana tolu'ivona Iudiayega i le'wa, 'ana wagava Agabu. 11 I lukuma Faulo 'ana wa'ila i 'ewai Agabu taunina nimana wata 'agena i 'iyogoyogonidi i 'a'avana i vona i vo, 'Anu'anunu 'Atumaina i vonekuga wa'ila de'e 'ana tomotoga bola side bani'odi me Diu i na 'iyogoyogoni Ielusalema 'waineye bega i na 'aniveleneni mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie.” 12 Tutuyanina Agabu yana vona 'a nogai, 'ima wata me Sisalia tovetumaganavo Faulo a talabodebodeni bega kebu i na nago Ielusalema. 13 Siwe Faulo i vo, Awale 'wa 'we'we'wela. Kebu nuafouku 'wa na kiavedayadayagi. Yau a tauyeku i na yogoniku Ielusalema 'waineye, we'e 'ai'edi i na luvewafakuga Toveimea Iesu faifaina, kebu tamu ava'ai.” 14 Faulo yana vona 'a nogai siwe kebu 'ama fata 'a na talabodebodeni 'a ve'wadamo 'a vo, Naninina i na souyeniga 'asa'aiana, Yaubada 'aisena yana nuanua.” 15 'Aiata 'ifwaidi i 'a'ava, 'a 'idewadewa 'a tauya 'a nagoi Ielusalema. 16 'Ifwaidi tovetumaganavo Sisalia 'wainega i 'weabuma taiadi 'a nagoi Nasoni yana vanuge bei taiadi 'a na miamia. Taunina tomogo Saifilosi wata taunina tamu Iesu yana tovetutuyama kumekumetana.

  • S8 Fol 8:5,40S9 Fol 2:17S10 Fol 11:28S11 Fol 21:33
  • S13 Fol 20:24

Faulo i nago Iemesa i 'iseni.

17 Tutuyanina 'a le'wa Ielusalema emavo tovetumaganavo 'a veluagadi i sosoanema. 18 Bei 'a 'eno i 'atai Faulo taiadi 'a nagoi Iemesa 'waineye, wata yana vanuge tovetumaganavo 'adi 'aila'a 'adi to'edakumetavo 'au'auveadi 'a veluagadi. 19 Faulo i vona-vekaiwa 'waidie, mulieta nani matatabuna i lu'ivoneyedi ava'ai Yaubada i 'idewaiga mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie, taunina yana folova 'wainega. 20 Tutuyanina Faulo yana vona i nogai, ma yadi sosoana Yaubada i subiai. Wata i vona Faulo 'waineye i vo, Iama side bani'odi, me Diu fueotogidi side bei 'akonadi i vetumagana Iesu 'waineye, we'e yada ve'etoboda Mosese 'wainega i veve'ililibuyedi mogitana. 21 Tomotoganidi i nuasako 'waimuye fai vala-vekavekali i nogai igodina 'omu 'u da veve me Diu mali 'awalaweye i miamiani 'waidie 'u da vo, Ve'etoboda Mosese 'wainega 'wa na bailedi, natumiavo bunudi kebu 'wa na bobodi, wata 'ida me Diu yada sauluva kebu 'wa na ve'ililibuyedi.” 22 Wata Iemesa ma enavo Faulo i voneni i vo, Taunidi 'ako vala i na nogai 'omu 'akonadi 'u mai de'e bei. Bani'odi ta na munega? 23 Ava'ai 'edaga 'a na vemu 'u na 'idewai. 'Ama 'aila'a 'wainega tomotoga 4 'akonadi i vona'awaufaufa Yaubada 'waineye tamu nani faifaina. 24 Taiadi 'wa na nagoi yadi 'aisaya 'u na kimwanedi i na velomu Yaubada 'waineye wata taiadi 'wa na tafalolo yada sauluva bani'odi. I na 'a'avana 'adi fata nava'audi i na 'welidi yadi tugusa 'akonadi yadi vona'awaufaufa Yaubada 'waineye i 'idewai. Fuedi i na 'isemi i na ve'awamogitana yada ve'etoboda Mosese 'wainega 'u veve'ililibuyedi wata valanina i nogaiga igodina yada sauluva 'u da geugeudi kebu mogitana, vekali. 25 We'e mali tomotoga taunidi kebu Diu i vetumagana Iesu 'waineye 'akonadi leta 'a kilumi 'waidie bega yama nuanua 'a vonedi 'aisayanidi yaubada-vekavekali 'waidie mali tomotoga i velomuyediga, kebu i na 'ani'anidi, wata kebu i na ve'avula-'avo'avovo. Lologa kebu i na 'ani, wata 'aisaya 'i'i'idi kebu i na 'anidi fai dayaga bwaikina nagedie.” 26 Faulo yadi vona i nogai bega i 'atai tomotoganidi 'adi 4 i vagavaidi i nawedi taiadi i tafalolo bega i na vevunavunaga Yaubada mataneye. Mulieta ma fuedie i luku vanuga 'eba velu'ui nageneye 'aiatanina yadi tafalolo i na ve'a'avaga 'ana 'aiata i lu'ivoneyeni tovelomu 'waidie, mulieta 'adi 4-nidi yadi 'aisaya i na velomuyedi basenadi bani'odi i vona'awaufaufaga Yaubada 'waineye.

  • S19 Fol 15:12S25 Fol 15:28-29S26 1 Kol 9:20

Me Diu Faulo i 'ive'avini vanuga 'eba velu'ui 'waineye.

27 Faulo ma enavo yadi tafalolo 'adi 'aiata 7 sai'afoga i na 'a'ava, nika me Diu 'ifwaidi i maia 'awalawa Eisia 'wainega Faulo i 'iseni vanuga 'eba velu'ui nageneye. I vegolegole bega fuedi i lilide ma yadi kamogala Faulo i 'ive'avini. 28 Yadi vegolegolenina i vo, Emavo me Isileli 'wa 'ivaisema. De'e tomogonina tutuya fuedi mali 'awalaweye i nunago i veve 'ida me Isileli wata yada vanuga 'eba velu'ui bani'odi nani-'avo'avovo, wata yada ve'etoboda Mosese 'wainega i geugeudi. We'e 'asiau yana sakona bwaikaotogina fai mali tomotoga taunidi kebu Diu i miedi de'e yada vanuga 'eba velu'ui tabutabuna nageneye i 'iveyokei.” 29 De'e bani'odi i voneyediga fai i 'iseni Tolofimo 'atamana Efeso 'wainega taunina kebu tomogo Diu Faulo taiadi i tovotovoi 'atamane yadi nuanua i vo 'ako, Wata taiadi i luku vanuga 'eba velu'ui tabutabuna nageneye, bei mali tomotoga taunidi kebu Diu, kebu 'adi fata i na lukuga.”

30 Tomotoga matatabudi 'atamane i miamiani i daba i lilide i maia Faulo i 'ive'avini i yo'ei i obuyeni tanotanoge. Tutuyanina i souyedi vanuga 'eba velu'ui 'awana i siboda-matayo'oi. 31 'Aila'anidi igodi Faulo i da luvewafai siwe tamu tomogo vona i vetunei Loma tolugavia yadi toeva biola 'waineye i vo, Me Ielusalema matatabudi i daba.” 32 Vonanina toeva biola i nogai tolugaviavo wata 'adi to'edakumetavo i vonedi taiadi i ve'ilililide i obu 'aila'a 'waidie. 'Aila'anidi i 'isedi i mimaia Faulo i nikenikeiga i 'ailove.

33 Toevanina biola i nago Faulo i 'ive'avini i veimea yana tolugaviavo i na yogoni bulava kainumu 'ailuga 'waidiega. I velutoli 'aila'a 'waidie i vo, Ava'ai tomogo de'e? Ava'ai yana sakona?” 34 'Ifwaidi i vegolegole nani 'aitamogana faifaina wata 'ifwaidi yadi vegolegole tulina tulina, bega toevanina biola kebu 'ana fata i na 'asetai ava'ai lamuna i daba. Faifainanina tolugaviavo i vonedi Faulo i na naweni i na laka yadi vanuga fa'alina 'waineye. 35 Tutuyanina i le'wai vanuganina 'ana wanala 'waineye, tolugaviavo Faulo i evai fai 'aila'a ma yadi nuasako nuanuadi i na nikei. 36 'Aila'anidi i yogo'waili i maia i toke i vegolegole i vo, 'Wa luvewafai.”

  • S33 Fol 21:11S36 Fol 22:22 Luk 23:18

Faulo i vonayavuga 'aila'a matadie.

37 Sai'afoga i da lukuveni vanuge, nika Faulo toeva biola i voneni i vo, Nuanuaku a na veifufu 'waimuye.” Tutuyanina i nogai vona Guliki 'wainega i vonavona toeva biola i vo, 'Alo 'omu 'u 'asetai vona Guliki. 38 Siwe tutuyanina a 'isemu yaku nuanua a vo 'ako, 'Omu tomogo Itifita,” wata igodi a vo, Kumanina tomogonina basenadi tolugaviavo 4,000 i 'edakumesedi taiadi i nagoi wala'aie Loma gabemani taiadi i vetalaga.” 39 Nika Faulo i vo, Yau tomogo Diu 'aku tuvada Tasisu 'awalawa Silisia nageneye wata 'atamananina bwaikina 'ana tomotoga yau. A vevelu'ui 'waimuye, nuanuaku a da veifufu tomotoga 'waidie.” 40 Bega toeva biola Faulo i tauyeni i tovoi wanala 'waineye, nimanega i talabodedi nika i ve'wada i veifufu 'waidie Diu bonadiega.

Copyright information for `YML